Cast

The leading couple

Ekaterina Shipulina

Yulia Stepanova

Angelina Vlashinets

Ivan Alexeyev

Artemy Belyakov

Denis Rodkin

The second couple

Anastasia Denisova

Elvina Ibraimova

Victoria Yakusheva

Mikhail Kryuchkov

Artur Mkrtchyan

Three couples

Anastasia Denisova

Elvina Ibraimova

Ana Turazashvili

Angelina Vlashinets

Victoria Yakusheva

Xenia Zhiganshina

Ivan Alexeyev

Vasily Danilchuk

Klim Efimov

Dmitry Efremov

Vladislav Kozlov

Conductor

Pavel Klinichev

18 March 2016

The leading couple

Ekaterina Shipulina
Denis Rodkin

The second couple

Victoria Yakusheva
Artur Mkrtchyan

Three couples

Elvina Ibraimova
Ana Turazashvili
Angelina Vlashinets
Ivan Alexeyev
Klim Efimov
Dmitry Efremov

Conductor

Pavel Klinichev19 March 2016

The leading couple

Yulia Stepanova
Artemy Belyakov

The second couple

Anastasia Denisova
Mikhail Kryuchkov

Three couples

Ana Turazashvili
Victoria Yakusheva
Xenia Zhiganshina
Vasily Danilchuk
Dmitry Efremov
Vladislav Kozlov

Conductor

Pavel Klinichev19 March 2016

The leading couple

Ekaterina Shipulina
Denis Rodkin

The second couple

Victoria Yakusheva
Artur Mkrtchyan

Three couples

Elvina Ibraimova
Ana Turazashvili
Angelina Vlashinets
Ivan Alexeyev
Klim Efimov
Dmitry Efremov

Conductor

Pavel Klinichev20 March 2016

The leading couple

Yulia Stepanova
Artemy Belyakov

The second couple

Anastasia Denisova
Mikhail Kryuchkov

Three couples

Ana Turazashvili
Victoria Yakusheva
Xenia Zhiganshina
Vasily Danilchuk
Dmitry Efremov
Vladislav Kozlov

Conductor

Pavel Klinichev19 May 2016

The leading couple

Yulia Stepanova
Denis Rodkin

The second couple

Anastasia Denisova
Artur Mkrtchyan

Three couples

Elvina Ibraimova
Ana Turazashvili
Angelina Vlashinets
Ivan Alexeyev
Klim Efimov
Dmitry Efremov

Conductor

Pavel Klinichev20 May 2016

The leading couple

Yulia Stepanova
Denis Rodkin

The second couple

Anastasia Denisova
Artur Mkrtchyan

Three couples

Elvina Ibraimova
Ana Turazashvili
Angelina Vlashinets
Ivan Alexeyev
Klim Efimov
Dmitry Efremov

Conductor

Pavel Klinichev21 May 2016

The leading couple

Yulia Stepanova
Artemy Belyakov

The second couple

Elvina Ibraimova
Mikhail Kryuchkov

Three couples

Ana Turazashvili
Xenia Zhiganshina
Vasily Danilchuk
Dmitry Efremov
Vladislav Kozlov

Conductor

Pavel Klinichev22 May 2016

The leading couple

Angelina Vlashinets
Ivan Alexeyev

The second couple

Elvina Ibraimova
Mikhail Kryuchkov

Three couples

Anastasia Denisova
Ana Turazashvili
Xenia Zhiganshina
Vasily Danilchuk
Dmitry Efremov
Vladislav Kozlov

Conductor

Pavel Klinichev28 February 2017

The leading couple

Ekaterina Shipulina
Denis Rodkin

The second couple

Anastasia Denisova
Artur Mkrtchyan

Three couples

Elvina Ibraimova
Ana Turazashvili
Xenia Zhiganshina
Ivan Alexeyev
Klim Efimov
Dmitry Efremov

Conductor

Pavel Klinichev1 March 2017

The leading couple

Yulia Stepanova
Artemy Belyakov

The second couple

Elvina Ibraimova
Mikhail Kryuchkov

Three couples

Anastasia Denisova
Ana Turazashvili
Xenia Zhiganshina
Vasily Danilchuk
Dmitry Efremov
Vladislav Kozlov

Conductor

Pavel Klinichev2 March 2017

The leading couple

Ekaterina Shipulina
Denis Rodkin

The second couple

Anastasia Denisova
Artur Mkrtchyan

Three couples

Elvina Ibraimova
Ana Turazashvili
Xenia Zhiganshina
Ivan Alexeyev
Klim Efimov
Dmitry Efremov

Conductor

Pavel Klinichev6 May 2017

The leading couple

Yulia Stepanova
Artemy Belyakov

The second couple

Anastasia Denisova
Artur Mkrtchyan

Three couples

Elvina Ibraimova
Ana Turazashvili
Angelina Vlashinets
Ivan Alexeyev
Klim Efimov
Dmitry Efremov

Conductor

Pavel Klinichev6 May 2017

The leading couple

Angelina Vlashinets
Ivan Alexeyev

The second couple

Elvina Ibraimova
Mikhail Kryuchkov

Three couples

Anastasia Denisova
Ana Turazashvili
Xenia Zhiganshina
Vasily Danilchuk
Dmitry Efremov
Vladislav Kozlov

Conductor

Pavel Klinichev7 May 2017

The leading couple

Ekaterina Shipulina
Denis Rodkin

The second couple

Anastasia Denisova
Artur Mkrtchyan

Three couples

Elvina Ibraimova
Ana Turazashvili
Angelina Vlashinets
Ivan Alexeyev
Klim Efimov
Dmitry Efremov