Cast

THE UGLY DUCKLING

Soprano

Irina Kostina

Olga Kulchinskaya

Kristina Mkhitaryan

Anna Nechaeva

Ekaterina Shcherbachenko

Elena Zelenskaya

The Piggy

Sergei Diyachkov

Evgeny Kulesh

Denis Matveev

The Turkey

Victor Bodrenkov

Nikolai Mayorov

Sergei Mushinsky

The Cat

Anton Karpenko

Ivan Ryumin

Maksim Shikov

The Sun

Egor Kondratiev

Pavel Medveditsin

Anatoly Strizhak

The Duckling

Roman Andreikin

Artem Khrulyov

Pavel Kozlov

Kirill Kudelin

Mother Duck

Nadezhda Blagova

Alina Gusakova

Yulia Shoshina

Yulia Smirnova

RENARD

Tenor I

Leonid Bomshteyn (Vilensky)

Oleg Dolgov

Stanislav Mostovoy

Maxim Paster

Tenor II

Marat Gali

Stanislav Mostovoy

Igor Tsurcan

Bogdan Volkov

Bass I

Nikolai Kazansky

Alexander Roslavets

Ruslan Rozyev

Oleg Tsybulko

Bass II

Daniil Chesnokov

Vladimir Komovich

Vasily Korostelev

Dmitry Pochapsky

The Tail

Sergei Diyachkov

Kirill Kudelin

Evgeny Kulesh

Denis Matveev

Nikolai Mayorov

Sergei Mushinsky

The Fox

Roman Andreikin

Anton Karpenko

Pavel Kozlov

Ivan Ryumin

The Ram

Egor Kondratiev

Pavel Medveditsin

Anatoly Strizhak

The Cat

Victor Bodrenkov

Artem Khrulyov

Maksim Shikov

The Cock

Nadezhda Blagova

Alina Gusakova

Yulia Shoshina

Yulia Smirnova

THE TALE OF THE PRIEST AND OF HIS WORKMAN BALDA

 

Irina Dolzhenko

Alexandra Durseneva

Anna Nechaeva

Evgenia Segenyuk

Elena Zelenskaya

The Priest

Sergei Diyachkov

Evgeny Kulesh

Denis Matveev

The Priest’s Wife

Victor Bodrenkov

Artem Khrulyov

Maksim Shikov

The Priest’s Son

Anton Karpenko

Egor Kondratiev

Pavel Kozlov

Ivan Ryumin

The Old Devil

Kirill Kudelin

Nikolai Mayorov

Sergei Mushinsky

The Imp

Nadezhda Blagova

Alina Gusakova

Yulia Shoshina

Yulia Smirnova

Balda

Roman Andreikin

Egor Kondratiev

Pavel Medveditsin

Anatoly Strizhak

Piano part

Elena Zhukova

Alexander Pravednikov

Conductor

Anton Grishanin

Alexander Soloviev

10 October 2015

THE UGLY DUCKLING


Soprano

Ekaterina Shcherbachenko

The Piggy

Evgeny Kulesh

The Turkey

Sergei Mushinsky

The Cat

Ivan Ryumin

The Sun

Pavel Medveditsin

The Duckling


Mother Duck

Nadezhda Blagova

RENARD


Tenor I

Oleg Dolgov

Tenor II

Stanislav Mostovoy

Bass I

Oleg Tsybulko

Bass II

Daniil Chesnokov

The Tail

Evgeny Kulesh
Sergei Mushinsky

The Fox

Ivan Ryumin

The Ram

Pavel Medveditsin

The Cat


The Cock

Nadezhda Blagova

THE TALE OF THE PRIEST AND OF HIS WORKMAN BALDA


 

Evgenia Segenyuk

The Priest

Evgeny Kulesh

The Priest’s Wife


The Priest’s Son

Ivan Ryumin

The Old Devil

Sergei Mushinsky

The Imp

Nadezhda Blagova

Balda

Pavel Medveditsin

Piano part

Alexander Pravednikov

Conductor

Anton Grishanin11 October 2015

THE UGLY DUCKLING


Soprano

Irina Kostina

The Piggy

Sergei Diyachkov

The Turkey

Victor Bodrenkov

The Cat

Anton Karpenko

The Sun

Anatoly Strizhak

The Duckling

Kirill Kudelin

Mother Duck

Yulia Smirnova

RENARD


Tenor I

Leonid Bomshteyn (Vilensky)

Tenor II

Bogdan Volkov

Bass I

Alexander Roslavets

Bass II

Vasily Korostelev

The Tail

Sergei Diyachkov
Kirill Kudelin

The Fox

Anton Karpenko

The Ram

Anatoly Strizhak

The Cat

Victor Bodrenkov

The Cock

Yulia Smirnova

THE TALE OF THE PRIEST AND OF HIS WORKMAN BALDA


 

Evgenia Segenyuk

The Priest

Sergei Diyachkov

The Priest’s Wife

Victor Bodrenkov

The Priest’s Son

Anton Karpenko

The Old Devil

Kirill Kudelin

The Imp

Yulia Smirnova

Balda

Anatoly Strizhak

Piano part

Alexander Pravednikov

Conductor

Anton Grishanin18 October 2015

THE UGLY DUCKLING


Soprano

Ekaterina Shcherbachenko

The Piggy

Evgeny Kulesh

The Turkey

Sergei Mushinsky

The Cat

Ivan Ryumin

The Sun

Pavel Medveditsin

The Duckling


Mother Duck

Nadezhda Blagova

RENARD


Tenor I

Oleg Dolgov

Tenor II

Stanislav Mostovoy

Bass I

Oleg Tsybulko

Bass II

Vasily Korostelev

The Tail

Evgeny Kulesh
Sergei Mushinsky

The Fox

Ivan Ryumin

The Ram

Pavel Medveditsin

The Cat


The Cock

Nadezhda Blagova

THE TALE OF THE PRIEST AND OF HIS WORKMAN BALDA


 

Evgenia Segenyuk

The Priest

Evgeny Kulesh

The Priest’s Wife


The Priest’s Son

Ivan Ryumin

The Old Devil

Sergei Mushinsky

The Imp

Nadezhda Blagova

Balda

Pavel Medveditsin

Piano part

Alexander Pravednikov

Conductor

Anton Grishanin25 October 2015

THE UGLY DUCKLING


Soprano

Irina Kostina

The Piggy

Denis Matveev

The Turkey

Nikolai Mayorov

The Cat

Maksim Shikov

The Sun

Egor Kondratiev

The Duckling


Mother Duck

Yulia Smirnova

RENARD


Tenor I

Maxim Paster

Tenor II

Stanislav Mostovoy

Bass I

Oleg Tsybulko

Bass II

Daniil Chesnokov

The Tail

Denis Matveev
Nikolai Mayorov

The Fox

Anton Karpenko

The Ram

Egor Kondratiev

The Cat

Maksim Shikov

The Cock

Yulia Smirnova

THE TALE OF THE PRIEST AND OF HIS WORKMAN BALDA


 

Evgenia Segenyuk

The Priest

Denis Matveev

The Priest’s Wife

Maksim Shikov

The Priest’s Son

Egor Kondratiev

The Old Devil

Nikolai Mayorov

The Imp

Yulia Smirnova

Balda

Anatoly Strizhak

Piano part

Alexander Pravednikov

Conductor

Anton Grishanin7 November 2015

THE UGLY DUCKLING


Soprano

Irina Kostina

The Piggy

Evgeny Kulesh

The Turkey

Sergei Mushinsky

The Cat

Ivan Ryumin

The Sun

Pavel Medveditsin

The Duckling


Mother Duck

Alina Gusakova

RENARD


Tenor I

Maxim Paster

Tenor II

Stanislav Mostovoy

Bass I

Alexander Roslavets

Bass II

Vasily Korostelev

The Tail

Evgeny Kulesh
Sergei Mushinsky

The Fox

Ivan Ryumin

The Ram

Pavel Medveditsin

The Cat


The Cock

Alina Gusakova

THE TALE OF THE PRIEST AND OF HIS WORKMAN BALDA


 

Evgenia Segenyuk

The Priest

Evgeny Kulesh

The Priest’s Wife


The Priest’s Son

Ivan Ryumin

The Old Devil

Sergei Mushinsky

The Imp

Alina Gusakova

Balda

Pavel Medveditsin

Piano part

Alexander Pravednikov

Conductor

Anton Grishanin8 November 2015

THE UGLY DUCKLING


Soprano

Irina Kostina

The Piggy

Denis Matveev

The Turkey

Nikolai Mayorov

The Cat

Maksim Shikov

The Sun

Egor Kondratiev

The Duckling

Roman Andreikin

Mother Duck

Alina Gusakova

RENARD


Tenor I

Maxim Paster

Tenor II

Stanislav Mostovoy

Bass I

Oleg Tsybulko

Bass II

Dmitry Pochapsky

The Tail

Denis Matveev
Nikolai Mayorov

The Fox

Roman Andreikin

The Ram

Egor Kondratiev

The Cat

Maksim Shikov

The Cock

Alina Gusakova

THE TALE OF THE PRIEST AND OF HIS WORKMAN BALDA


 

Elena Zelenskaya

The Priest

Denis Matveev

The Priest’s Wife

Maksim Shikov

The Priest’s Son

Egor Kondratiev

The Old Devil

Nikolai Mayorov

The Imp

Alina Gusakova

Balda

Roman Andreikin

Piano part

Alexander Pravednikov

Conductor

Alexander Soloviev14 November 2015

THE UGLY DUCKLING


Soprano

Ekaterina Shcherbachenko

The Piggy

Sergei Diyachkov

The Turkey

Victor Bodrenkov

The Cat

Anton Karpenko

The Sun

Anatoly Strizhak

The Duckling

Kirill Kudelin

Mother Duck

Yulia Smirnova

RENARD


Tenor I

Maxim Paster

Tenor II

Marat Gali

Bass I

Oleg Tsybulko

Bass II

Daniil Chesnokov

The Tail

Sergei Diyachkov
Kirill Kudelin

The Fox

Anton Karpenko

The Ram

Anatoly Strizhak

The Cat

Victor Bodrenkov

The Cock

Yulia Smirnova

THE TALE OF THE PRIEST AND OF HIS WORKMAN BALDA


 

Elena Zelenskaya

The Priest

Sergei Diyachkov

The Priest’s Wife

Victor Bodrenkov

The Priest’s Son

Anton Karpenko

The Old Devil

Kirill Kudelin

The Imp

Yulia Smirnova

Balda

Anatoly Strizhak

Piano part

Alexander Pravednikov

Conductor

Anton Grishanin15 November 2015

THE UGLY DUCKLING


Soprano

Ekaterina Shcherbachenko

The Piggy

Denis Matveev

The Turkey

Nikolai Mayorov

The Cat

Maksim Shikov

The Sun

Egor Kondratiev

The Duckling

Roman Andreikin

Mother Duck

Alina Gusakova

RENARD


Tenor I

Maxim Paster

Tenor II

Stanislav Mostovoy

Bass I

Nikolai Kazansky

Bass II

Vasily Korostelev

The Tail

Denis Matveev
Nikolai Mayorov

The Fox

Roman Andreikin

The Ram

Egor Kondratiev

The Cat

Maksim Shikov

The Cock

Alina Gusakova

THE TALE OF THE PRIEST AND OF HIS WORKMAN BALDA


 

Elena Zelenskaya

The Priest

Denis Matveev

The Priest’s Wife

Maksim Shikov

The Priest’s Son

Egor Kondratiev

The Old Devil

Nikolai Mayorov

The Imp

Alina Gusakova

Balda

Roman Andreikin

Piano part

Alexander Pravednikov

Conductor

Anton Grishanin21 November 2015

THE UGLY DUCKLING


Soprano

Ekaterina Shcherbachenko

The Piggy

Denis Matveev

The Turkey

Nikolai Mayorov

The Cat

Maksim Shikov

The Sun

Egor Kondratiev

The Duckling


Mother Duck

Alina Gusakova

RENARD


Tenor I

Oleg Dolgov

Tenor II

Bogdan Volkov

Bass I

Alexander Roslavets

Bass II

Vasily Korostelev

The Tail

Denis Matveev
Nikolai Mayorov

The Fox

Ivan Ryumin

The Ram

Egor Kondratiev

The Cat

Maksim Shikov

The Cock

Alina Gusakova

THE TALE OF THE PRIEST AND OF HIS WORKMAN BALDA


 

Elena Zelenskaya

The Priest

Denis Matveev

The Priest’s Wife

Maksim Shikov

The Priest’s Son

Egor Kondratiev

The Old Devil

Nikolai Mayorov

The Imp

Alina Gusakova

Balda

Pavel Medveditsin

Piano part

Alexander Pravednikov

Conductor

Anton Grishanin22 November 2015

THE UGLY DUCKLING


Soprano

Ekaterina Shcherbachenko

The Piggy

Denis Matveev

The Turkey

Nikolai Mayorov

The Cat

Maksim Shikov

The Sun

Egor Kondratiev

The Duckling

Roman Andreikin

Mother Duck

Alina Gusakova

RENARD


Tenor I

Maxim Paster

Tenor II

Bogdan Volkov

Bass I

Nikolai Kazansky

Bass II

Daniil Chesnokov

The Tail

Denis Matveev
Nikolai Mayorov

The Fox

Roman Andreikin

The Ram

Egor Kondratiev

The Cat

Maksim Shikov

The Cock

Alina Gusakova

THE TALE OF THE PRIEST AND OF HIS WORKMAN BALDA


 

Evgenia Segenyuk

The Priest

Denis Matveev

The Priest’s Wife

Maksim Shikov

The Priest’s Son

Egor Kondratiev

The Old Devil

Nikolai Mayorov

The Imp

Alina Gusakova

Balda

Roman Andreikin

Piano part

Elena Zhukova

Conductor

Alexander Soloviev22 November 2015

THE UGLY DUCKLING


Soprano

Irina Kostina

The Piggy

Sergei Diyachkov

The Turkey

Victor Bodrenkov

The Cat

Anton Karpenko

The Sun

Anatoly Strizhak

The Duckling

Kirill Kudelin

Mother Duck

Yulia Smirnova

RENARD


Tenor I

Maxim Paster

Tenor II

Stanislav Mostovoy

Bass I

Oleg Tsybulko

Bass II

Daniil Chesnokov

The Tail

Sergei Diyachkov
Kirill Kudelin

The Fox

Anton Karpenko

The Ram

Anatoly Strizhak

The Cat

Victor Bodrenkov

The Cock

Yulia Smirnova

THE TALE OF THE PRIEST AND OF HIS WORKMAN BALDA


 

Evgenia Segenyuk

The Priest

Sergei Diyachkov

The Priest’s Wife

Victor Bodrenkov

The Priest’s Son

Anton Karpenko

The Old Devil

Kirill Kudelin

The Imp

Yulia Smirnova

Balda

Anatoly Strizhak

Piano part

Elena Zhukova

Conductor

Alexander Soloviev28 November 2015

THE UGLY DUCKLING


Soprano

Irina Kostina

The Piggy

Evgeny Kulesh

The Turkey

Sergei Mushinsky

The Cat

Ivan Ryumin

The Sun

Pavel Medveditsin

The Duckling


Mother Duck

Yulia Smirnova

RENARD


Tenor I

Maxim Paster

Tenor II

Stanislav Mostovoy

Bass I

Oleg Tsybulko

Bass II

Daniil Chesnokov

The Tail

Evgeny Kulesh
Sergei Mushinsky

The Fox

Ivan Ryumin

The Ram

Pavel Medveditsin

The Cat


The Cock

Yulia Smirnova

THE TALE OF THE PRIEST AND OF HIS WORKMAN BALDA


 

Evgenia Segenyuk

The Priest

Evgeny Kulesh

The Priest’s Wife


The Priest’s Son

Ivan Ryumin

The Old Devil

Sergei Mushinsky

The Imp

Yulia Smirnova

Balda

Pavel Medveditsin

Piano part

Alexander Pravednikov

Conductor

Anton Grishanin5 December 2015

THE UGLY DUCKLING


Soprano

Kristina Mkhitaryan

The Piggy

Sergei Diyachkov

The Turkey

Victor Bodrenkov

The Cat

Anton Karpenko

The Sun

Anatoly Strizhak

The Duckling

Kirill Kudelin

Mother Duck

Yulia Smirnova

RENARD


Tenor I

Oleg Dolgov

Tenor II

Bogdan Volkov

Bass I

Oleg Tsybulko

Bass II

Dmitry Pochapsky

The Tail

Sergei Diyachkov
Kirill Kudelin

The Fox

Anton Karpenko

The Ram

Anatoly Strizhak

The Cat

Victor Bodrenkov

The Cock

Yulia Smirnova

THE TALE OF THE PRIEST AND OF HIS WORKMAN BALDA


 

Elena Zelenskaya

The Priest

Sergei Diyachkov

The Priest’s Wife

Victor Bodrenkov

The Priest’s Son

Anton Karpenko

The Old Devil

Kirill Kudelin

The Imp

Yulia Smirnova

Balda

Anatoly Strizhak

Piano part

Alexander Pravednikov

Conductor

Alexander Soloviev5 December 2015

THE UGLY DUCKLING


Soprano

Kristina Mkhitaryan

The Piggy

Denis Matveev

The Turkey

Nikolai Mayorov

The Cat

Maksim Shikov

The Sun

Egor Kondratiev

The Duckling

Roman Andreikin

Mother Duck

Alina Gusakova

RENARD


Tenor I

Oleg Dolgov

Tenor II

Bogdan Volkov

Bass I

Oleg Tsybulko

Bass II

Daniil Chesnokov

The Tail

Denis Matveev
Nikolai Mayorov

The Fox

Roman Andreikin

The Ram

Egor Kondratiev

The Cat

Maksim Shikov

The Cock

Alina Gusakova

THE TALE OF THE PRIEST AND OF HIS WORKMAN BALDA


 

Elena Zelenskaya

The Priest

Denis Matveev

The Priest’s Wife

Maksim Shikov

The Priest’s Son

Egor Kondratiev

The Old Devil

Nikolai Mayorov

The Imp

Alina Gusakova

Balda

Roman Andreikin

Piano part

Alexander Pravednikov

Conductor

Anton Grishanin6 December 2015

THE UGLY DUCKLING


Soprano

Kristina Mkhitaryan

The Piggy

Evgeny Kulesh

The Turkey

Sergei Mushinsky

The Cat

Ivan Ryumin

The Sun

Pavel Medveditsin

The Duckling

Kirill Kudelin

Mother Duck

Alina Gusakova

RENARD


Tenor I

Maxim Paster

Tenor II

Marat Gali

Bass I

Alexander Roslavets

Bass II

Vasily Korostelev

The Tail

Evgeny Kulesh
Sergei Mushinsky

The Fox

Ivan Ryumin

The Ram

Pavel Medveditsin

The Cat

Maksim Shikov

The Cock

Alina Gusakova

THE TALE OF THE PRIEST AND OF HIS WORKMAN BALDA


 

Evgenia Segenyuk

The Priest

Evgeny Kulesh

The Priest’s Wife

Maksim Shikov

The Priest’s Son

Ivan Ryumin

The Old Devil

Sergei Mushinsky

The Imp

Alina Gusakova

Balda

Pavel Medveditsin

Piano part

Alexander Pravednikov

Conductor

Alexander Soloviev6 December 2015

THE UGLY DUCKLING


Soprano

Kristina Mkhitaryan

The Piggy

Sergei Diyachkov

The Turkey

Victor Bodrenkov

The Cat

Anton Karpenko

The Sun

Anatoly Strizhak

The Duckling

Roman Andreikin

Mother Duck

Yulia Smirnova

RENARD


Tenor I

Maxim Paster

Tenor II

Marat Gali

Bass I

Alexander Roslavets

Bass II

Vasily Korostelev

The Tail

Sergei Diyachkov
Kirill Kudelin

The Fox

Roman Andreikin

The Ram

Anatoly Strizhak

The Cat

Victor Bodrenkov

The Cock

Yulia Smirnova

THE TALE OF THE PRIEST AND OF HIS WORKMAN BALDA


 

Evgenia Segenyuk

The Priest

Sergei Diyachkov

The Priest’s Wife

Victor Bodrenkov

The Priest’s Son

Anton Karpenko

The Old Devil

Kirill Kudelin

The Imp

Yulia Smirnova

Balda

Roman Andreikin

Piano part

Alexander Pravednikov

Conductor

Alexander Soloviev12 December 2015

THE UGLY DUCKLING


Soprano

Ekaterina Shcherbachenko

The Piggy

Denis Matveev

The Turkey

Nikolai Mayorov

The Cat

Maksim Shikov

The Sun

Egor Kondratiev

The Duckling

Roman Andreikin

Mother Duck

Alina Gusakova

RENARD


Tenor I

Stanislav Mostovoy

Tenor II

Bogdan Volkov

Bass I

Oleg Tsybulko

Bass II

Daniil Chesnokov

The Tail

Denis Matveev
Nikolai Mayorov

The Fox

Roman Andreikin

The Ram

Egor Kondratiev

The Cat

Maksim Shikov

The Cock

Alina Gusakova

THE TALE OF THE PRIEST AND OF HIS WORKMAN BALDA


 

Elena Zelenskaya

The Priest

Denis Matveev

The Priest’s Wife

Maksim Shikov

The Priest’s Son

Egor Kondratiev

The Old Devil

Nikolai Mayorov

The Imp

Alina Gusakova

Balda

Roman Andreikin

Piano part

Elena Zhukova

Conductor

Alexander Soloviev12 December 2015

THE UGLY DUCKLING


Soprano

Kristina Mkhitaryan

The Piggy

Evgeny Kulesh

The Turkey

Sergei Mushinsky

The Cat

Ivan Ryumin

The Sun

Pavel Medveditsin

The Duckling

Kirill Kudelin

Mother Duck

Yulia Smirnova

RENARD


Tenor I

Stanislav Mostovoy

Tenor II

Bogdan Volkov

Bass I

Oleg Tsybulko

Bass II

Daniil Chesnokov

The Tail

Evgeny Kulesh
Sergei Mushinsky

The Fox

Ivan Ryumin

The Ram

Pavel Medveditsin

The Cat

Victor Bodrenkov

The Cock

Yulia Smirnova

THE TALE OF THE PRIEST AND OF HIS WORKMAN BALDA


 

Elena Zelenskaya

The Priest

Evgeny Kulesh

The Priest’s Wife

Victor Bodrenkov

The Priest’s Son

Ivan Ryumin

The Old Devil

Sergei Mushinsky

The Imp

Yulia Smirnova

Balda

Pavel Medveditsin

Piano part

Elena Zhukova

Conductor

Alexander Soloviev19 December 2015

THE UGLY DUCKLING


Soprano

Ekaterina Shcherbachenko

The Piggy

Denis Matveev

The Turkey

Nikolai Mayorov

The Cat

Maksim Shikov

The Sun

Egor Kondratiev

The Duckling

Artem Khrulyov

Mother Duck

Alina Gusakova

RENARD


Tenor I

Leonid Bomshteyn (Vilensky)

Tenor II

Bogdan Volkov

Bass I

Alexander Roslavets

Bass II

Vasily Korostelev

The Tail

Denis Matveev
Nikolai Mayorov

The Fox

Anton Karpenko

The Ram

Egor Kondratiev

The Cat

Maksim Shikov

The Cock

Alina Gusakova

THE TALE OF THE PRIEST AND OF HIS WORKMAN BALDA


 

Elena Zelenskaya

The Priest

Denis Matveev

The Priest’s Wife

Maksim Shikov

The Priest’s Son

Egor Kondratiev

The Old Devil

Nikolai Mayorov

The Imp

Alina Gusakova

Balda

Anatoly Strizhak

Piano part

Alexander Pravednikov

Conductor

Anton Grishanin10 January 2016

THE UGLY DUCKLING


Soprano

Ekaterina Shcherbachenko

The Piggy

Evgeny Kulesh

The Turkey

Sergei Mushinsky

The Cat

Ivan Ryumin

The Sun

Pavel Medveditsin

The Duckling

Kirill Kudelin

Mother Duck

Yulia Smirnova

RENARD


Tenor I

Leonid Bomshteyn (Vilensky)

Tenor II

Bogdan Volkov

Bass I

Oleg Tsybulko

Bass II

Daniil Chesnokov

The Tail

Evgeny Kulesh
Sergei Mushinsky

The Fox

Ivan Ryumin

The Ram

Pavel Medveditsin

The Cat

Victor Bodrenkov

The Cock

Yulia Smirnova

THE TALE OF THE PRIEST AND OF HIS WORKMAN BALDA


 

Elena Zelenskaya

The Priest

Evgeny Kulesh

The Priest’s Wife

Victor Bodrenkov

The Priest’s Son

Ivan Ryumin

The Old Devil

Sergei Mushinsky

The Imp

Yulia Smirnova

Balda

Pavel Medveditsin

Piano part

Alexander Pravednikov

Conductor

Anton Grishanin17 January 2016

THE UGLY DUCKLING


Soprano

Ekaterina Shcherbachenko

The Piggy

Denis Matveev

The Turkey

Nikolai Mayorov

The Cat

Maksim Shikov

The Sun

Egor Kondratiev

The Duckling

Roman Andreikin

Mother Duck

Alina Gusakova

RENARD


Tenor I

Leonid Bomshteyn (Vilensky)

Tenor II

Marat Gali

Bass I

Alexander Roslavets

Bass II

Daniil Chesnokov

The Tail

Denis Matveev
Nikolai Mayorov

The Fox

Roman Andreikin

The Ram

Egor Kondratiev

The Cat

Maksim Shikov

The Cock

Alina Gusakova

THE TALE OF THE PRIEST AND OF HIS WORKMAN BALDA


 

Evgenia Segenyuk

The Priest

Denis Matveev

The Priest’s Wife

Maksim Shikov

The Priest’s Son

Egor Kondratiev

The Old Devil

Nikolai Mayorov

The Imp

Alina Gusakova

Balda

Roman Andreikin

Piano part

Alexander Pravednikov

Conductor

Anton Grishanin23 January 2016

THE UGLY DUCKLING


Soprano

Irina Kostina

The Piggy

Sergei Diyachkov

The Turkey

Victor Bodrenkov

The Cat

Anton Karpenko

The Sun

Anatoly Strizhak

The Duckling

Kirill Kudelin

Mother Duck

Yulia Smirnova

RENARD


Tenor I

Leonid Bomshteyn (Vilensky)

Tenor II

Bogdan Volkov

Bass I

Oleg Tsybulko

Bass II

Daniil Chesnokov

The Tail

Sergei Diyachkov
Kirill Kudelin

The Fox

Anton Karpenko

The Ram

Anatoly Strizhak

The Cat

Victor Bodrenkov

The Cock

Yulia Smirnova

THE TALE OF THE PRIEST AND OF HIS WORKMAN BALDA


 

Elena Zelenskaya

The Priest

Sergei Diyachkov

The Priest’s Wife

Victor Bodrenkov

The Priest’s Son

Anton Karpenko

The Old Devil

Kirill Kudelin

The Imp

Yulia Smirnova

Balda

Anatoly Strizhak

Conductor

Anton Grishanin24 January 2016

THE UGLY DUCKLING


Soprano

Ekaterina Shcherbachenko

The Piggy

Evgeny Kulesh

The Turkey

Sergei Mushinsky

The Cat

Ivan Ryumin

The Sun

Pavel Medveditsin

The Duckling

Artem Khrulyov

Mother Duck

Alina Gusakova

RENARD


Tenor I

Leonid Bomshteyn (Vilensky)

Tenor II

Bogdan Volkov

Bass I

Oleg Tsybulko

Bass II

Daniil Chesnokov

The Tail

Evgeny Kulesh
Sergei Mushinsky

The Fox

Ivan Ryumin

The Ram

Pavel Medveditsin

The Cat

Maksim Shikov

The Cock

Alina Gusakova

THE TALE OF THE PRIEST AND OF HIS WORKMAN BALDA


 

Evgenia Segenyuk

The Priest

Evgeny Kulesh

The Priest’s Son

Ivan Ryumin

The Old Devil

Sergei Mushinsky

The Imp

Alina Gusakova

Balda

Pavel Medveditsin

Conductor

Anton Grishanin31 January 2016

THE UGLY DUCKLING


Soprano

Kristina Mkhitaryan

The Piggy

Denis Matveev

The Turkey

Nikolai Mayorov

The Cat

Ivan Ryumin

The Sun

Egor Kondratiev

The Duckling

Artem Khrulyov

Mother Duck

Yulia Smirnova

RENARD


Tenor I

Leonid Bomshteyn (Vilensky)

Tenor II

Bogdan Volkov

Bass I

Alexander Roslavets

Bass II

Dmitry Pochapsky

The Tail

Denis Matveev
Nikolai Mayorov

The Fox

Ivan Ryumin

The Ram

Egor Kondratiev

The Cat

Victor Bodrenkov

The Cock

Yulia Smirnova

THE TALE OF THE PRIEST AND OF HIS WORKMAN BALDA


 

Elena Zelenskaya

The Priest

Denis Matveev

The Priest’s Wife

Victor Bodrenkov

The Priest’s Son

Egor Kondratiev

The Old Devil

Nikolai Mayorov

The Imp

Yulia Smirnova

Balda

Anatoly Strizhak

Conductor

Alexander Soloviev20 February 2016

THE UGLY DUCKLING


Soprano

Irina Kostina

The Piggy

Denis Matveev

The Turkey

Nikolai Mayorov

The Cat

Maksim Shikov

The Sun

Egor Kondratiev

The Duckling

Roman Andreikin

Mother Duck

Alina Gusakova

RENARD


Tenor I

Leonid Bomshteyn (Vilensky)

Tenor II

Bogdan Volkov

Bass I

Nikolai Kazansky

Bass II

Vasily Korostelev

The Tail

Denis Matveev
Nikolai Mayorov

The Fox

Roman Andreikin

The Ram

Egor Kondratiev

The Cat

Maksim Shikov

The Cock

Alina Gusakova

THE TALE OF THE PRIEST AND OF HIS WORKMAN BALDA


 

Elena Zelenskaya

The Priest

Denis Matveev

The Priest’s Wife

Maksim Shikov

The Priest’s Son

Egor Kondratiev

The Old Devil

Nikolai Mayorov

The Imp

Alina Gusakova

Balda

Roman Andreikin

Conductor

Alexander Soloviev21 February 2016

THE UGLY DUCKLING


Soprano

Kristina Mkhitaryan

The Piggy

Sergei Diyachkov

The Turkey

Victor Bodrenkov

The Cat

Anton Karpenko

The Sun

Anatoly Strizhak

The Duckling

Kirill Kudelin

Mother Duck

Yulia Smirnova

RENARD


Tenor I

Leonid Bomshteyn (Vilensky)

Tenor II

Bogdan Volkov

Bass I

Oleg Tsybulko

Bass II

Vasily Korostelev

The Tail

Sergei Diyachkov
Kirill Kudelin

The Fox

Anton Karpenko

The Ram

Anatoly Strizhak

The Cat

Victor Bodrenkov

The Cock

Yulia Smirnova

THE TALE OF THE PRIEST AND OF HIS WORKMAN BALDA


 

Elena Zelenskaya

The Priest

Sergei Diyachkov

The Priest’s Wife

Victor Bodrenkov

The Priest’s Son

Anton Karpenko

The Old Devil

Kirill Kudelin

The Imp

Yulia Smirnova

Balda

Anatoly Strizhak

Conductor

Anton Grishanin28 February 2016

THE UGLY DUCKLING


Soprano

Kristina Mkhitaryan

RENARD


Tenor I

Maxim Paster

Tenor II

Bogdan Volkov

Bass I

Nikolai Kazansky

Bass II

Vasily Korostelev

THE TALE OF THE PRIEST AND OF HIS WORKMAN BALDA


 

Elena Zelenskaya

Conductor

Alexander Soloviev28 February 2016

THE UGLY DUCKLING


Soprano

Irina Kostina

RENARD


Tenor I

Maxim Paster

Tenor II

Bogdan Volkov

Bass I

Oleg Tsybulko

Bass II

Daniil Chesnokov

THE TALE OF THE PRIEST AND OF HIS WORKMAN BALDA


 

Evgenia Segenyuk

Conductor

Alexander Soloviev5 March 2016

THE UGLY DUCKLING


Soprano

Irina Kostina

The Piggy

Sergei Diyachkov

The Turkey

Victor Bodrenkov

The Cat

Anton Karpenko

The Sun

Anatoly Strizhak

The Duckling

Kirill Kudelin

Mother Duck

Yulia Smirnova

RENARD


Tenor I

Leonid Bomshteyn (Vilensky)

Tenor II

Bogdan Volkov

Bass I

Oleg Tsybulko

Bass II

Daniil Chesnokov

The Tail

Sergei Diyachkov
Kirill Kudelin

The Fox

Anton Karpenko

The Ram

Anatoly Strizhak

The Cat

Victor Bodrenkov

The Cock

Yulia Smirnova

THE TALE OF THE PRIEST AND OF HIS WORKMAN BALDA


 

Elena Zelenskaya

The Priest

Sergei Diyachkov

The Priest’s Wife

Victor Bodrenkov

The Priest’s Son

Anton Karpenko

The Old Devil

Kirill Kudelin

The Imp

Yulia Smirnova

Balda

Anatoly Strizhak

Piano part

Elena Zhukova

Conductor

Alexander Soloviev6 March 2016

THE UGLY DUCKLING


Soprano

Kristina Mkhitaryan

The Piggy

Evgeny Kulesh

The Turkey

Sergei Mushinsky

The Cat

Ivan Ryumin

The Sun

Pavel Medveditsin

The Duckling

Artem Khrulyov

Mother Duck

Alina Gusakova

RENARD


Tenor I

Leonid Bomshteyn (Vilensky)

Tenor II

Bogdan Volkov

Bass I

Oleg Tsybulko

Bass II

Vasily Korostelev

The Tail

Evgeny Kulesh
Sergei Mushinsky

The Fox

Ivan Ryumin

The Ram

Pavel Medveditsin

The Cat

Victor Bodrenkov

The Cock

Alina Gusakova

THE TALE OF THE PRIEST AND OF HIS WORKMAN BALDA


 

Evgenia Segenyuk

The Priest

Evgeny Kulesh

The Priest’s Wife

Victor Bodrenkov

The Priest’s Son

Ivan Ryumin

The Old Devil

Sergei Mushinsky

The Imp

Alina Gusakova

Balda

Pavel Medveditsin

Piano part

Elena Zhukova

Conductor

Alexander Soloviev12 March 2016

THE UGLY DUCKLING


Soprano

Kristina Mkhitaryan

The Piggy

Denis Matveev

The Turkey

Nikolai Mayorov

The Cat

Ivan Ryumin

The Sun

Egor Kondratiev

The Duckling

Artem Khrulyov

Mother Duck

Alina Gusakova

RENARD


Tenor I

Maxim Paster

Tenor II

Stanislav Mostovoy

Bass I

Oleg Tsybulko

Bass II

Vasily Korostelev

The Tail

Denis Matveev
Nikolai Mayorov

The Fox

Ivan Ryumin

The Ram

Egor Kondratiev

The Cat

Artem Khrulyov

The Cock

Alina Gusakova

THE TALE OF THE PRIEST AND OF HIS WORKMAN BALDA


 

Elena Zelenskaya

The Priest

Denis Matveev

The Priest’s Wife

Artem Khrulyov

The Priest’s Son

Egor Kondratiev

The Old Devil

Nikolai Mayorov

The Imp

Alina Gusakova

Balda

Anatoly Strizhak

Piano part

Alexander Pravednikov

Conductor

Alexander Soloviev13 March 2016

THE UGLY DUCKLING


Soprano

Irina Kostina

The Piggy

Sergei Diyachkov

The Turkey

Victor Bodrenkov

The Cat

Anton Karpenko

The Sun

Anatoly Strizhak

The Duckling

Kirill Kudelin

Mother Duck

Yulia Smirnova

RENARD


Tenor I

Maxim Paster

Tenor II

Stanislav Mostovoy

Bass I

Oleg Tsybulko

Bass II

Vasily Korostelev

The Tail

Sergei Diyachkov
Kirill Kudelin

The Fox

Anton Karpenko

The Ram

Anatoly Strizhak

The Cat

Artem Khrulyov

The Cock

Yulia Smirnova

THE TALE OF THE PRIEST AND OF HIS WORKMAN BALDA


 

Evgenia Segenyuk

The Priest

Sergei Diyachkov

The Priest’s Son

Anton Karpenko

The Old Devil

Kirill Kudelin

The Imp

Yulia Smirnova

Balda

Anatoly Strizhak

Piano part

Alexander Pravednikov

Conductor

Alexander Soloviev19 March 2016

THE UGLY DUCKLING


Soprano

Irina Kostina

The Piggy

Evgeny Kulesh

The Turkey

Sergei Mushinsky

The Cat

Ivan Ryumin

The Sun

Pavel Medveditsin

The Duckling

Kirill Kudelin

Mother Duck

Yulia Shoshina

RENARD


Tenor I

Maxim Paster

Tenor II

Bogdan Volkov

Bass I

Nikolai Kazansky

Bass II

Daniil Chesnokov

The Tail

Evgeny Kulesh
Sergei Mushinsky

The Fox

Ivan Ryumin

The Ram

Pavel Medveditsin

The Cat

Artem Khrulyov

The Cock

Yulia Shoshina

THE TALE OF THE PRIEST AND OF HIS WORKMAN BALDA


 

Evgenia Segenyuk

The Priest

Evgeny Kulesh

The Priest’s Wife

Artem Khrulyov

The Priest’s Son

Ivan Ryumin

The Old Devil

Sergei Mushinsky

The Imp

Yulia Shoshina

Balda

Anatoly Strizhak

Conductor

Anton Grishanin19 March 2016

THE UGLY DUCKLING


Soprano

Irina Kostina

The Piggy

Denis Matveev

The Turkey

Nikolai Mayorov

The Cat

Maksim Shikov

The Sun

Egor Kondratiev

The Duckling

Kirill Kudelin

Mother Duck

Alina Gusakova

RENARD


Tenor I

Maxim Paster

Tenor II

Bogdan Volkov

Bass I

Oleg Tsybulko

Bass II

Vasily Korostelev

The Tail

Denis Matveev
Nikolai Mayorov

The Fox

Anton Karpenko

The Ram

Egor Kondratiev

The Cat

Maksim Shikov

The Cock

Alina Gusakova

THE TALE OF THE PRIEST AND OF HIS WORKMAN BALDA


 

Elena Zelenskaya

The Priest

Denis Matveev

The Priest’s Wife

Maksim Shikov

The Priest’s Son

Egor Kondratiev

The Old Devil

Nikolai Mayorov

The Imp

Alina Gusakova

Balda

Pavel Medveditsin

Conductor

Anton Grishanin10 April 2016

THE UGLY DUCKLING


Soprano

Ekaterina Shcherbachenko

The Piggy

Sergei Diyachkov

The Turkey

Nikolai Mayorov

The Cat

Anton Karpenko

The Sun

Anatoly Strizhak

The Duckling

Roman Andreikin

Mother Duck

Alina Gusakova

RENARD


Tenor I

Oleg Dolgov

Tenor II

Marat Gali

Bass I

Oleg Tsybulko

Bass II

Daniil Chesnokov

The Tail

Sergei Diyachkov
Kirill Kudelin

The Fox

Roman Andreikin

The Ram

Anatoly Strizhak

The Cat

Maksim Shikov

The Cock

Alina Gusakova

THE TALE OF THE PRIEST AND OF HIS WORKMAN BALDA


 

Evgenia Segenyuk

The Priest

Sergei Diyachkov

The Priest’s Wife

Maksim Shikov

The Priest’s Son

Anton Karpenko

The Old Devil

Kirill Kudelin

The Imp

Alina Gusakova

Balda

Roman Andreikin

Piano part

Alexander Pravednikov

Conductor

Anton Grishanin10 April 2016

THE UGLY DUCKLING


Soprano

Ekaterina Shcherbachenko

The Piggy

Evgeny Kulesh

The Turkey

Sergei Mushinsky

The Cat

Ivan Ryumin

The Sun

Pavel Medveditsin

The Duckling

Artem Khrulyov

Mother Duck

Yulia Shoshina

RENARD


Tenor I

Oleg Dolgov

Tenor II

Marat Gali

Bass I

Oleg Tsybulko

Bass II

Daniil Chesnokov

The Tail

Evgeny Kulesh
Sergei Mushinsky

The Fox

Ivan Ryumin

The Ram

Pavel Medveditsin

The Cat

Artem Khrulyov

The Cock

Yulia Shoshina

THE TALE OF THE PRIEST AND OF HIS WORKMAN BALDA


 

Elena Zelenskaya

The Priest

Evgeny Kulesh

The Priest’s Wife

Artem Khrulyov

The Priest’s Son

Ivan Ryumin

The Old Devil

Sergei Mushinsky

The Imp

Yulia Shoshina

Balda

Pavel Medveditsin

Piano part

Alexander Pravednikov

Conductor

Anton Grishanin17 April 2016

THE UGLY DUCKLING


Soprano

Anna Nechaeva

The Piggy

Sergei Diyachkov

The Turkey

Victor Bodrenkov

The Cat

Anton Karpenko

The Sun

Anatoly Strizhak

The Duckling

Kirill Kudelin

Mother Duck

Alina Gusakova

RENARD


Tenor I

Leonid Bomshteyn (Vilensky)

Tenor II

Marat Gali

Bass I

Alexander Roslavets

Bass II

Dmitry Pochapsky

The Tail

Sergei Diyachkov
Kirill Kudelin

The Fox

Anton Karpenko

The Ram

Anatoly Strizhak

The Cat

Victor Bodrenkov

The Cock

Alina Gusakova

THE TALE OF THE PRIEST AND OF HIS WORKMAN BALDA


 

Elena Zelenskaya

The Priest

Sergei Diyachkov

The Priest’s Wife

Victor Bodrenkov

The Priest’s Son

Anton Karpenko

The Old Devil

Kirill Kudelin

The Imp

Alina Gusakova

Balda

Anatoly Strizhak

Piano part

Alexander Pravednikov

Conductor

Alexander Soloviev23 April 2016

THE UGLY DUCKLING


Soprano

Irina Kostina

The Piggy

Denis Matveev

The Turkey

Nikolai Mayorov

The Cat

Maksim Shikov

The Sun

Egor Kondratiev

The Duckling

Artem Khrulyov

Mother Duck

Yulia Shoshina

RENARD


Tenor I

Leonid Bomshteyn (Vilensky)

Tenor II

Marat Gali

Bass I

Nikolai Kazansky

Bass II

Daniil Chesnokov

The Tail

Denis Matveev
Nikolai Mayorov

The Fox

Ivan Ryumin

The Ram

Egor Kondratiev

The Cat

Maksim Shikov

The Cock

Yulia Shoshina

THE TALE OF THE PRIEST AND OF HIS WORKMAN BALDA


 

Evgenia Segenyuk

The Priest

Denis Matveev

The Priest’s Wife

Maksim Shikov

The Priest’s Son

Egor Kondratiev

The Old Devil

Nikolai Mayorov

The Imp

Yulia Shoshina

Balda

Pavel Medveditsin

Piano part

Elena Zhukova

Conductor

Alexander Soloviev24 April 2016

THE UGLY DUCKLING


Soprano

Anna Nechaeva

The Piggy

Evgeny Kulesh

The Turkey

Sergei Mushinsky

The Cat

Ivan Ryumin

The Sun

Pavel Medveditsin

The Duckling

Kirill Kudelin

Mother Duck

Alina Gusakova

RENARD


Tenor I

Oleg Dolgov

Tenor II

Marat Gali

Bass I

Nikolai Kazansky

Bass II

Daniil Chesnokov

The Tail

Evgeny Kulesh
Sergei Mushinsky

The Fox

Ivan Ryumin

The Ram

Pavel Medveditsin

The Cat

Artem Khrulyov

The Cock

Alina Gusakova

THE TALE OF THE PRIEST AND OF HIS WORKMAN BALDA


 

Evgenia Segenyuk

The Priest

Evgeny Kulesh

The Priest’s Wife

Artem Khrulyov

The Priest’s Son

Ivan Ryumin

The Old Devil

Sergei Mushinsky

The Imp

Alina Gusakova

Balda

Pavel Medveditsin

Conductor

Anton Grishanin30 April 2016

THE UGLY DUCKLING


Soprano

Kristina Mkhitaryan

The Piggy

Sergei Diyachkov

The Turkey

Victor Bodrenkov

The Cat

Anton Karpenko

The Sun

Anatoly Strizhak

The Duckling

Artem Khrulyov

Mother Duck

Yulia Shoshina

RENARD


Tenor I

Leonid Bomshteyn (Vilensky)

Tenor II

Stanislav Mostovoy

Bass I

Nikolai Kazansky

Bass II

Daniil Chesnokov

The Tail

Sergei Diyachkov
Kirill Kudelin

The Fox

Anton Karpenko

The Ram

Anatoly Strizhak

The Cat

Victor Bodrenkov

The Cock

Yulia Shoshina

THE TALE OF THE PRIEST AND OF HIS WORKMAN BALDA


 

Elena Zelenskaya

The Priest

Sergei Diyachkov

The Priest’s Wife

Victor Bodrenkov

The Priest’s Son

Anton Karpenko

The Old Devil

Kirill Kudelin

The Imp

Yulia Shoshina

Balda

Anatoly Strizhak

Conductor

Anton Grishanin30 April 2016

THE UGLY DUCKLING


Soprano

Kristina Mkhitaryan

The Piggy

Denis Matveev

The Turkey

Nikolai Mayorov

The Cat

Maksim Shikov

The Sun

Egor Kondratiev

The Duckling

Kirill Kudelin

Mother Duck

Alina Gusakova

RENARD


Tenor I

Leonid Bomshteyn (Vilensky)

Tenor II

Stanislav Mostovoy

Bass I

Nikolai Kazansky

Bass II

Daniil Chesnokov

The Tail

Denis Matveev
Nikolai Mayorov

The Fox

Anton Karpenko

The Ram

Egor Kondratiev

The Cat

Maksim Shikov

The Cock

Alina Gusakova

THE TALE OF THE PRIEST AND OF HIS WORKMAN BALDA


 

Elena Zelenskaya

The Priest

Denis Matveev

The Priest’s Wife

Maksim Shikov

The Priest’s Son

Egor Kondratiev

The Old Devil

Nikolai Mayorov

The Imp

Alina Gusakova

Balda

Anatoly Strizhak

Conductor

Anton Grishanin14 May 2016

THE UGLY DUCKLING


Soprano

Anna Nechaeva

RENARD


Tenor I

Oleg Dolgov

Tenor II

Marat Gali

Bass I

Alexander Roslavets

Bass II

Daniil Chesnokov

THE TALE OF THE PRIEST AND OF HIS WORKMAN BALDA


 

Evgenia Segenyuk

Conductor

Anton Grishanin15 May 2016

THE UGLY DUCKLING


Soprano

Irina Kostina

RENARD


Tenor I

Oleg Dolgov

Tenor II

Marat Gali

Bass I

Alexander Roslavets

Bass II

Daniil Chesnokov

THE TALE OF THE PRIEST AND OF HIS WORKMAN BALDA


 

Evgenia Segenyuk

Conductor

Anton Grishanin21 May 2016

THE UGLY DUCKLING


Soprano

Kristina Mkhitaryan

The Piggy

Denis Matveev

The Turkey

Nikolai Mayorov

The Cat

Maksim Shikov

The Sun

Pavel Medveditsin

The Duckling

Kirill Kudelin

Mother Duck

Yulia Shoshina

RENARD


Tenor I

Leonid Bomshteyn (Vilensky)

Tenor II

Stanislav Mostovoy

Bass I

Alexander Roslavets

Bass II

Dmitry Pochapsky

The Tail

Denis Matveev
Nikolai Mayorov

The Fox

Ivan Ryumin

The Ram

Pavel Medveditsin

The Cat

Maksim Shikov

The Cock

Yulia Shoshina

THE TALE OF THE PRIEST AND OF HIS WORKMAN BALDA


 

Elena Zelenskaya

The Priest

Denis Matveev

The Priest’s Wife

Maksim Shikov

The Priest’s Son

Ivan Ryumin

The Old Devil

Nikolai Mayorov

The Imp

Yulia Shoshina

Balda

Pavel Medveditsin

Conductor

Anton Grishanin22 May 2016

THE UGLY DUCKLING


Soprano

Irina Kostina

The Piggy

Evgeny Kulesh

The Turkey

Sergei Mushinsky

The Cat

Ivan Ryumin

The Sun

Pavel Medveditsin

The Duckling

Artem Khrulyov

Mother Duck

Alina Gusakova

RENARD


Tenor I

Leonid Bomshteyn (Vilensky)

Tenor II

Stanislav Mostovoy

Bass I

Alexander Roslavets

Bass II

Dmitry Pochapsky

The Tail

Evgeny Kulesh
Sergei Mushinsky

The Fox

Ivan Ryumin

The Ram

Pavel Medveditsin

The Cat

Artem Khrulyov

The Cock

Alina Gusakova

THE TALE OF THE PRIEST AND OF HIS WORKMAN BALDA


 

Elena Zelenskaya

The Priest

Evgeny Kulesh

The Priest’s Wife

Artem Khrulyov

The Priest’s Son

Ivan Ryumin

The Old Devil

Sergei Mushinsky

The Imp

Alina Gusakova

Balda

Pavel Medveditsin

Conductor

Anton Grishanin29 October 2016

THE UGLY DUCKLING


Soprano

Ekaterina Shcherbachenko

The Piggy

Denis Matveev

The Turkey

Sergei Mushinsky

The Cat

Ivan Ryumin

The Sun

Pavel Medveditsin

The Duckling

Artem Khrulyov

Mother Duck

Alina Gusakova

RENARD


Tenor I

Leonid Bomshteyn (Vilensky)

Tenor II

Stanislav Mostovoy

Bass I

Ruslan Rozyev

Bass II

Vasily Korostelev

The Tail

Evgeny Kulesh
Sergei Mushinsky

The Fox

Ivan Ryumin

The Ram

Pavel Medveditsin

The Cat

Artem Khrulyov

The Cock

Alina Gusakova

THE TALE OF THE PRIEST AND OF HIS WORKMAN BALDA


 

Elena Zelenskaya

The Priest’s Wife

Artem Khrulyov

The Priest’s Son

Ivan Ryumin

The Old Devil

Sergei Mushinsky

The Imp

Alina Gusakova

Balda

Pavel Medveditsin

Conductor

Anton Grishanin1 November 2016

THE UGLY DUCKLING


Soprano

Irina Kostina

The Piggy

Sergei Diyachkov

The Turkey

Nikolai Mayorov

The Cat

Anton Karpenko

The Sun

Anatoly Strizhak

The Duckling

Kirill Kudelin

Mother Duck

Yulia Smirnova

RENARD


Tenor I

Leonid Bomshteyn (Vilensky)

Tenor II

Stanislav Mostovoy

Bass I

Ruslan Rozyev

Bass II

Vasily Korostelev

The Tail

Sergei Diyachkov
Kirill Kudelin

The Fox

Anton Karpenko

The Ram

Anatoly Strizhak

The Cat

Artem Khrulyov

The Cock

Yulia Smirnova

THE TALE OF THE PRIEST AND OF HIS WORKMAN BALDA


 

Evgenia Segenyuk

The Priest

Sergei Diyachkov

The Priest’s Wife

Artem Khrulyov

The Priest’s Son

Anton Karpenko

The Old Devil

Kirill Kudelin

The Imp

Yulia Smirnova

Balda

Anatoly Strizhak

Conductor

Anton Grishanin1 November 2016

THE UGLY DUCKLING


Soprano

Ekaterina Shcherbachenko

The Piggy

Evgeny Kulesh

The Turkey

Nikolai Mayorov

The Cat

Maksim Shikov

The Sun

Pavel Medveditsin

The Duckling

Pavel Kozlov

Mother Duck

Yulia Shoshina

RENARD


Tenor I

Leonid Bomshteyn (Vilensky)

Tenor II

Stanislav Mostovoy

Bass I

Ruslan Rozyev

Bass II

Vasily Korostelev

The Tail

Evgeny Kulesh
Nikolai Mayorov

The Fox

Pavel Kozlov

The Ram

Pavel Medveditsin

The Cat

Maksim Shikov

The Cock

Yulia Shoshina

THE TALE OF THE PRIEST AND OF HIS WORKMAN BALDA


 

Evgenia Segenyuk

The Priest

Evgeny Kulesh

The Priest’s Wife

Maksim Shikov

The Priest’s Son

Pavel Kozlov

The Old Devil

Nikolai Mayorov

The Imp

Yulia Shoshina

Balda

Pavel Medveditsin

Conductor

Anton Grishanin2 November 2016

THE UGLY DUCKLING


Soprano

Irina Kostina

The Piggy

Sergei Diyachkov

The Turkey

Victor Bodrenkov

The Cat

Anton Karpenko

The Sun

Pavel Medveditsin

The Duckling

Kirill Kudelin

Mother Duck

Yulia Shoshina

RENARD


Tenor I

Maxim Paster

Tenor II

Marat Gali

Bass I

Oleg Tsybulko

Bass II

Vasily Korostelev

The Tail

Sergei Diyachkov
Kirill Kudelin

The Fox

Anton Karpenko

The Ram

Pavel Medveditsin

The Cat

Victor Bodrenkov

The Cock

Yulia Shoshina

THE TALE OF THE PRIEST AND OF HIS WORKMAN BALDA


 

Elena Zelenskaya

The Priest

Sergei Diyachkov

The Priest’s Wife

Victor Bodrenkov

The Priest’s Son

Anton Karpenko

The Old Devil

Kirill Kudelin

The Imp

Yulia Shoshina

Balda

Pavel Medveditsin

Conductor

Anton Grishanin2 November 2016

THE UGLY DUCKLING


Soprano

Ekaterina Shcherbachenko

The Piggy

Evgeny Kulesh

The Turkey

Nikolai Mayorov

The Cat

Maksim Shikov

The Sun

Anatoly Strizhak

The Duckling

Pavel Kozlov

Mother Duck

Yulia Smirnova

RENARD


Tenor I

Maxim Paster

Tenor II

Marat Gali

Bass I

Ruslan Rozyev

Bass II

Vasily Korostelev

The Tail

Evgeny Kulesh
Nikolai Mayorov

The Fox

Pavel Kozlov

The Ram

Anatoly Strizhak

The Cat

Maksim Shikov

The Cock

Yulia Smirnova

THE TALE OF THE PRIEST AND OF HIS WORKMAN BALDA


 

Elena Zelenskaya

The Priest

Evgeny Kulesh

The Priest’s Wife

Maksim Shikov

The Priest’s Son

Pavel Kozlov

The Old Devil

Nikolai Mayorov

The Imp

Yulia Smirnova

Balda

Anatoly Strizhak

Conductor

Anton Grishanin19 November 2016

THE UGLY DUCKLING


Soprano

Elena Zelenskaya

The Piggy

Evgeny Kulesh

The Turkey

Nikolai Mayorov

The Cat

Ivan Ryumin

The Sun

Pavel Medveditsin

The Duckling

Artem Khrulyov

Mother Duck

Yulia Shoshina

RENARD


Tenor I

Maxim Paster

Tenor II

Igor Tsurcan

Bass I


Bass II

Vasily Korostelev

The Tail

Evgeny Kulesh
Nikolai Mayorov

The Fox

Ivan Ryumin

The Ram

Pavel Medveditsin

The Cat

Artem Khrulyov

The Cock

Yulia Shoshina

THE TALE OF THE PRIEST AND OF HIS WORKMAN BALDA


 

Evgenia Segenyuk

The Priest

Evgeny Kulesh

The Priest’s Wife

Artem Khrulyov

The Priest’s Son

Ivan Ryumin

The Old Devil

Nikolai Mayorov

The Imp

Yulia Shoshina

Balda

Pavel Medveditsin

Conductor

Anton Grishanin19 November 2016

THE UGLY DUCKLING


Soprano

Ekaterina Shcherbachenko

The Piggy

Sergei Diyachkov

The Turkey

Victor Bodrenkov

The Cat

Anton Karpenko

The Sun

Anatoly Strizhak

The Duckling

Kirill Kudelin

Mother Duck

Yulia Smirnova

RENARD


Tenor I

Maxim Paster

Tenor II

Igor Tsurcan

Bass I


Bass II

Vasily Korostelev

The Tail

Sergei Diyachkov
Kirill Kudelin

The Fox

Anton Karpenko

The Ram

Anatoly Strizhak

The Cat

Victor Bodrenkov

The Cock

Yulia Smirnova

THE TALE OF THE PRIEST AND OF HIS WORKMAN BALDA


 

Evgenia Segenyuk

The Priest

Sergei Diyachkov

The Priest’s Wife

Victor Bodrenkov

The Priest’s Son

Anton Karpenko

The Old Devil

Kirill Kudelin

The Imp

Yulia Smirnova

Balda

Anatoly Strizhak

Conductor

Anton Grishanin20 November 2016

THE UGLY DUCKLING


Soprano

Olga Kulchinskaya

The Piggy

Evgeny Kulesh

The Turkey

Nikolai Mayorov

The Cat

Maksim Shikov

The Sun

Pavel Medveditsin

The Duckling

Pavel Kozlov

Mother Duck

Alina Gusakova

RENARD


Tenor I

Maxim Paster

Tenor II

Igor Tsurcan

Bass I


Bass II

Vasily Korostelev

The Tail

Evgeny Kulesh
Nikolai Mayorov

The Fox

Pavel Kozlov

The Ram

Pavel Medveditsin

The Cat

Maksim Shikov

The Cock

Alina Gusakova

THE TALE OF THE PRIEST AND OF HIS WORKMAN BALDA


 

Evgenia Segenyuk

The Priest

Evgeny Kulesh

The Priest’s Wife

Maksim Shikov

The Priest’s Son

Pavel Kozlov

The Old Devil

Nikolai Mayorov

The Imp

Alina Gusakova

Balda

Pavel Medveditsin

Conductor

Anton Grishanin20 November 2016

THE UGLY DUCKLING


Soprano

Elena Zelenskaya

The Piggy

Denis Matveev

The Turkey

Sergei Mushinsky

The Cat

Ivan Ryumin

The Sun

Anatoly Strizhak

The Duckling

Kirill Kudelin

Mother Duck

Yulia Shoshina

RENARD


Tenor I

Maxim Paster

Tenor II

Igor Tsurcan

Bass I


Bass II

Vasily Korostelev

The Tail

Denis Matveev
Sergei Mushinsky

The Fox

Ivan Ryumin

The Ram

Anatoly Strizhak

The Cat

Victor Bodrenkov

The Cock

Yulia Shoshina

THE TALE OF THE PRIEST AND OF HIS WORKMAN BALDA


 

Evgenia Segenyuk

The Priest

Denis Matveev

The Priest’s Wife

Victor Bodrenkov

The Priest’s Son

Ivan Ryumin

The Old Devil

Sergei Mushinsky

The Imp

Yulia Shoshina

Balda

Anatoly Strizhak

Conductor

Alexander Soloviev26 November 2016

THE UGLY DUCKLING


Soprano

Irina Kostina

The Piggy

Denis Matveev

The Turkey

Sergei Mushinsky

The Cat

Ivan Ryumin

The Sun

Anatoly Strizhak

The Duckling

Artem Khrulyov

Mother Duck

Yulia Smirnova

RENARD


Tenor I

Leonid Bomshteyn (Vilensky)

Tenor II

Igor Tsurcan

Bass I

Ruslan Rozyev

Bass II

Vasily Korostelev

The Tail

Denis Matveev
Sergei Mushinsky

The Fox

Ivan Ryumin

The Ram

Anatoly Strizhak

The Cat

Artem Khrulyov

The Cock

Yulia Smirnova

THE TALE OF THE PRIEST AND OF HIS WORKMAN BALDA


 

Elena Zelenskaya

The Priest

Denis Matveev

The Priest’s Wife

Artem Khrulyov

The Priest’s Son

Ivan Ryumin

The Old Devil

Sergei Mushinsky

The Imp

Yulia Smirnova

Balda

Anatoly Strizhak

Conductor

Alexander Soloviev26 November 2016

THE UGLY DUCKLING


Soprano

Elena Zelenskaya

The Piggy

Evgeny Kulesh

The Turkey

Nikolai Mayorov

The Cat

Maksim Shikov

The Sun

Pavel Medveditsin

The Duckling

Pavel Kozlov

Mother Duck

Alina Gusakova

RENARD


Tenor I

Leonid Bomshteyn (Vilensky)

Tenor II

Igor Tsurcan

Bass I

Ruslan Rozyev

Bass II

Vasily Korostelev

The Tail

Evgeny Kulesh
Nikolai Mayorov

The Fox

Pavel Kozlov

The Ram

Pavel Medveditsin

The Cat

Maksim Shikov

The Cock

Alina Gusakova

THE TALE OF THE PRIEST AND OF HIS WORKMAN BALDA


 

Evgenia Segenyuk

The Priest

Evgeny Kulesh

The Priest’s Wife

Maksim Shikov

The Priest’s Son

Pavel Kozlov

The Old Devil

Nikolai Mayorov

The Imp

Alina Gusakova

Balda

Pavel Medveditsin

Conductor

Alexander Soloviev27 November 2016

THE UGLY DUCKLING


Soprano

Irina Kostina

The Piggy

Sergei Diyachkov

The Turkey

Victor Bodrenkov

The Cat

Anton Karpenko

The Sun

Anatoly Strizhak

The Duckling

Kirill Kudelin

Mother Duck

Yulia Shoshina

RENARD


Tenor I

Leonid Bomshteyn (Vilensky)

Tenor II

Igor Tsurcan

Bass I

Ruslan Rozyev

Bass II

Vasily Korostelev

The Tail

Sergei Diyachkov
Kirill Kudelin

The Fox

Anton Karpenko

The Ram

Anatoly Strizhak

The Cat

Victor Bodrenkov

The Cock

Yulia Shoshina

THE TALE OF THE PRIEST AND OF HIS WORKMAN BALDA


 

Elena Zelenskaya

The Priest

Sergei Diyachkov

The Priest’s Wife

Victor Bodrenkov

The Priest’s Son

Anton Karpenko

The Old Devil

Kirill Kudelin

The Imp

Yulia Shoshina

Balda

Anatoly Strizhak

Conductor

Alexander Soloviev27 November 2016

THE UGLY DUCKLING


Soprano

Ekaterina Shcherbachenko

The Piggy

Evgeny Kulesh

The Turkey

Sergei Mushinsky

The Cat

Ivan Ryumin

The Sun

Pavel Medveditsin

The Duckling

Artem Khrulyov

Mother Duck

Yulia Smirnova

RENARD


Tenor I

Maxim Paster

Tenor II

Igor Tsurcan

Bass I

Ruslan Rozyev

Bass II

Vasily Korostelev

The Tail

Evgeny Kulesh
Sergei Mushinsky

The Fox

Ivan Ryumin

The Ram

Pavel Medveditsin

The Cat

Artem Khrulyov

The Cock

Yulia Smirnova

THE TALE OF THE PRIEST AND OF HIS WORKMAN BALDA


 

Evgenia Segenyuk

The Priest

Evgeny Kulesh

The Priest’s Wife

Artem Khrulyov

The Priest’s Son

Ivan Ryumin

The Old Devil

Sergei Mushinsky

The Imp

Yulia Smirnova

Balda

Pavel Medveditsin

Conductor

Alexander Soloviev4 December 2016

THE UGLY DUCKLING


Soprano

Olga Kulchinskaya

The Piggy

Denis Matveev

The Turkey

Nikolai Mayorov

The Cat

Maksim Shikov

The Sun

Anatoly Strizhak

The Duckling

Pavel Kozlov

Mother Duck

Alina Gusakova

RENARD


Tenor I

Maxim Paster

Tenor II

Igor Tsurcan

Bass I

Ruslan Rozyev

Bass II

Vasily Korostelev

The Tail

Denis Matveev
Nikolai Mayorov

The Fox

Pavel Kozlov

The Ram

Anatoly Strizhak

The Cat

Maksim Shikov

The Cock

Alina Gusakova

THE TALE OF THE PRIEST AND OF HIS WORKMAN BALDA


 

Elena Zelenskaya

The Priest

Denis Matveev

The Priest’s Wife

Maksim Shikov

The Priest’s Son

Pavel Kozlov

The Old Devil

Nikolai Mayorov

The Imp

Alina Gusakova

Balda

Anatoly Strizhak

Conductor

Alexander Soloviev4 December 2016

THE UGLY DUCKLING


Soprano

Ekaterina Shcherbachenko

The Piggy

Sergei Diyachkov

The Turkey

Victor Bodrenkov

The Cat

Anton Karpenko

The Sun

Pavel Medveditsin

The Duckling

Kirill Kudelin

Mother Duck

Yulia Shoshina

RENARD


Tenor I

Maxim Paster

Tenor II

Igor Tsurcan

Bass I

Ruslan Rozyev

Bass II

Vasily Korostelev

The Tail

Sergei Diyachkov
Kirill Kudelin

The Fox

Anton Karpenko

The Ram

Pavel Medveditsin

The Cat

Victor Bodrenkov

The Cock

Yulia Shoshina

THE TALE OF THE PRIEST AND OF HIS WORKMAN BALDA


 

Elena Zelenskaya

The Priest

Sergei Diyachkov

The Priest’s Wife

Victor Bodrenkov

The Priest’s Son

Anton Karpenko

The Old Devil

Kirill Kudelin

The Imp

Yulia Shoshina

Balda

Pavel Medveditsin

Conductor

Alexander Soloviev17 December 2016

THE UGLY DUCKLING


Soprano

Olga Kulchinskaya

The Piggy

Evgeny Kulesh

The Turkey

Sergei Mushinsky

The Cat

Ivan Ryumin

The Sun

Anatoly Strizhak

The Duckling

Artem Khrulyov

Mother Duck

Yulia Smirnova

RENARD


Tenor I

Oleg Dolgov

Tenor II

Igor Tsurcan

Bass I

Ruslan Rozyev

Bass II

Vasily Korostelev

The Tail

Evgeny Kulesh
Sergei Mushinsky

The Fox

Ivan Ryumin

The Ram

Anatoly Strizhak

The Cat

Artem Khrulyov

The Cock

Yulia Smirnova

THE TALE OF THE PRIEST AND OF HIS WORKMAN BALDA


 

Elena Zelenskaya

The Priest

Evgeny Kulesh

The Priest’s Wife

Artem Khrulyov

The Priest’s Son

Ivan Ryumin

The Old Devil

Sergei Mushinsky

The Imp

Yulia Smirnova

Balda

Anatoly Strizhak

Conductor

Anton Grishanin17 December 2016

THE UGLY DUCKLING


Soprano

Olga Kulchinskaya

The Piggy

Denis Matveev

The Turkey

Nikolai Mayorov

The Cat

Maksim Shikov

The Sun

Pavel Medveditsin

The Duckling

Pavel Kozlov

Mother Duck

Alina Gusakova

RENARD


Tenor I

Oleg Dolgov

Tenor II

Igor Tsurcan

Bass I

Ruslan Rozyev

Bass II

Vasily Korostelev

The Tail

Denis Matveev
Nikolai Mayorov

The Fox

Pavel Kozlov

The Ram

Pavel Medveditsin

The Cat

Maksim Shikov

The Cock

Alina Gusakova

THE TALE OF THE PRIEST AND OF HIS WORKMAN BALDA


 

Elena Zelenskaya

The Priest

Denis Matveev

The Priest’s Wife

Maksim Shikov

The Priest’s Son

Pavel Kozlov

The Old Devil

Nikolai Mayorov

The Imp

Alina Gusakova

Balda

Pavel Medveditsin

Conductor

Anton Grishanin18 December 2016

THE UGLY DUCKLING


Soprano

Irina Kostina

The Piggy

Sergei Diyachkov

The Turkey

Victor Bodrenkov

The Cat

Anton Karpenko

The Sun

Anatoly Strizhak

The Duckling

Kirill Kudelin

Mother Duck

Yulia Shoshina

RENARD


Tenor I

Oleg Dolgov

Tenor II

Igor Tsurcan

Bass I


Bass II

Vasily Korostelev

The Tail

Denis Matveev
Nikolai Mayorov

The Fox

Anton Karpenko

The Ram

Anatoly Strizhak

The Cat

Victor Bodrenkov

The Cock

Yulia Shoshina

THE TALE OF THE PRIEST AND OF HIS WORKMAN BALDA


 

Elena Zelenskaya

The Priest

Sergei Diyachkov

The Priest’s Wife

Victor Bodrenkov

The Priest’s Son

Anton Karpenko

The Old Devil

Kirill Kudelin

The Imp

Yulia Shoshina

Balda

Anatoly Strizhak

Conductor

Alexander Soloviev18 December 2016

THE UGLY DUCKLING


Soprano

Olga Kulchinskaya

The Piggy

Evgeny Kulesh

The Turkey