Cast

Katharina

Maria Alexandrova

Kristina Kretova

Ekaterina Krysanova

Petruchio

Vladislav Lantratov

Artem Ovcharenko

Denis Savin

Igor Tsvirko

Bianca

Nina Kaptsova

Maria Semenyachenko (Pogosyan)

Olga Smirnova

Anastasia Stashkevich

Lucentio

Semyon Chudin

Artem Ovcharenko

Alexander Volchkov

Hortensio

Alexander Smoliyaninov

Igor Tsvirko

Gremio

Georgy Gusev

Vyacheslav Lopatin

Denis Medvedev

The Widow

Anna Balukova

Yulia Grebenshchikova

Kristina Karasyova

Baptista

Karim Abdullin

Artemy Belyakov

Alexander Volchkov

The Housekeeper

Victoria Litvinova

Yanina Parienko

Anna Tikhomirova

Grumio

Georgy Gusev

Alexei Matrakhov

Evgeny Truposkiadi

Maidservants

Xenia Averina

Daria Bochkova

Anastasia Denisova

Anastasia Gubanova

Elvina Ibraimova

Angelina Karpova

Daria Khokhlova

Diana Kosyreva

Elizaveta Kruteleva

Yanina Parienko

Ana Turazashvili

Servants

Ivan Alexeyev

Batyr Annadurdyev

Dmitry Dorokhov

Mikhail Kochan

Vladislav Kozlov

Sergei Kuzmin

Alexei Matrakhov

Anton Savichev

Yevgeny Sazonov

Maxim Surov

Alexander Vodopetov

Dmitri Zhuk

Conductor

Igor Dronov

4 July 2014

Katharina

Ekaterina Krysanova

Petruchio

Vladislav Lantratov

Bianca

Olga Smirnova

Lucentio

Semyon Chudin

Hortensio

Igor Tsvirko

Gremio

Vyacheslav Lopatin

The Widow

Yulia Grebenshchikova

Baptista

Artemy Belyakov

The Housekeeper

Anna Tikhomirova

Grumio

Georgy Gusev

Maidservants

Daria Bochkova
Anastasia Gubanova
Daria Khokhlova
Diana Kosyreva
Yanina Parienko
Ana Turazashvili

Servants

Batyr Annadurdyev
Dmitry Dorokhov
Alexei Matrakhov
Anton Savichev
Maxim Surov
Dmitri Zhuk

Conductor

Igor Dronov

5 July 2014

Katharina

Maria Alexandrova

Petruchio

Denis Savin

Bianca

Anastasia Stashkevich

Lucentio

Artem Ovcharenko

Hortensio

Alexander Smoliyaninov

Gremio

Denis Medvedev

The Widow

Anna Balukova

Baptista

Alexander Volchkov

The Housekeeper

Yanina Parienko

Grumio

Evgeny Truposkiadi

Maidservants

Anastasia Denisova
Anastasia Gubanova
Elvina Ibraimova
Angelina Karpova
Diana Kosyreva
Elizaveta Kruteleva

Servants

Ivan Alexeyev
Mikhail Kochan
Sergei Kuzmin
Alexei Matrakhov
Yevgeny Sazonov
Alexander Vodopetov

Conductor

Igor Dronov

5 July 2014

Katharina

Ekaterina Krysanova

Petruchio

Vladislav Lantratov

Bianca

Olga Smirnova

Lucentio

Semyon Chudin

Hortensio

Igor Tsvirko

Gremio

Vyacheslav Lopatin

The Widow

Kristina Karasyova

Baptista

Artemy Belyakov

The Housekeeper

Anna Tikhomirova

Grumio

Georgy Gusev

Maidservants

Daria Bochkova
Anastasia Gubanova
Daria Khokhlova
Diana Kosyreva
Yanina Parienko
Ana Turazashvili

Servants

Batyr Annadurdyev
Dmitry Dorokhov
Alexei Matrakhov
Anton Savichev
Maxim Surov
Dmitri Zhuk

Conductor

Igor Dronov

6 July 2014

Katharina

Ekaterina Krysanova

Petruchio

Vladislav Lantratov

Bianca

Olga Smirnova

Lucentio

Semyon Chudin

Hortensio

Igor Tsvirko

Gremio

Vyacheslav Lopatin

The Widow

Yulia Grebenshchikova

Baptista

Alexander Volchkov

The Housekeeper

Anna Tikhomirova

Grumio

Georgy Gusev

Maidservants

Daria Bochkova
Anastasia Gubanova
Daria Khokhlova
Diana Kosyreva
Yanina Parienko
Ana Turazashvili

Servants

Batyr Annadurdyev
Dmitry Dorokhov
Alexei Matrakhov
Anton Savichev
Maxim Surov
Dmitri Zhuk

Conductor

Igor Dronov

8 July 2014

Katharina

Maria Alexandrova

Petruchio

Denis Savin

Bianca

Anastasia Stashkevich

Lucentio

Artem Ovcharenko

Hortensio

Alexander Smoliyaninov

Gremio

Denis Medvedev

The Widow

Anna Balukova

Baptista

Alexander Volchkov

The Housekeeper

Yanina Parienko

Grumio

Evgeny Truposkiadi

Maidservants

Anastasia Denisova
Anastasia Gubanova
Elvina Ibraimova
Angelina Karpova
Diana Kosyreva
Elizaveta Kruteleva

Servants

Ivan Alexeyev
Mikhail Kochan
Sergei Kuzmin
Alexei Matrakhov
Yevgeny Sazonov
Alexander Vodopetov

Conductor

Igor Dronov

9 July 2014

Katharina

Ekaterina Krysanova

Petruchio

Vladislav Lantratov

Bianca

Olga Smirnova

Lucentio

Semyon Chudin

Hortensio

Igor Tsvirko

Gremio

Vyacheslav Lopatin

The Widow

Kristina Karasyova

Baptista

Artemy Belyakov

The Housekeeper

Anna Tikhomirova

Grumio

Georgy Gusev

Maidservants

Daria Bochkova
Anastasia Gubanova
Daria Khokhlova
Diana Kosyreva
Yanina Parienko
Ana Turazashvili

Servants

Batyr Annadurdyev
Dmitry Dorokhov
Alexei Matrakhov
Anton Savichev
Maxim Surov
Dmitri Zhuk

Conductor

Igor Dronov

3 October 2014

Katharina

Ekaterina Krysanova

Petruchio

Vladislav Lantratov

Bianca

Anastasia Stashkevich

Lucentio

Semyon Chudin

Hortensio

Igor Tsvirko

Gremio

Vyacheslav Lopatin

The Widow

Yulia Grebenshchikova

Baptista

Artemy Belyakov

The Housekeeper

Anna Tikhomirova

Grumio

Georgy Gusev

Maidservants

Daria Bochkova
Anastasia Gubanova
Daria Khokhlova
Diana Kosyreva
Yanina Parienko
Ana Turazashvili

Servants

Batyr Annadurdyev
Dmitry Dorokhov
Alexei Matrakhov
Anton Savichev
Maxim Surov
Alexander Vodopetov

Conductor

Igor Dronov

4 October 2014

Katharina

Kristina Kretova

Petruchio

Denis Savin

Bianca

Anastasia Stashkevich

Lucentio

Artem Ovcharenko

Hortensio

Alexander Smoliyaninov

Gremio

Denis Medvedev

The Widow

Anna Balukova

Baptista

Alexander Volchkov

The Housekeeper

Yanina Parienko

Grumio

Evgeny Truposkiadi

Maidservants

Anastasia Denisova
Anastasia Gubanova
Elvina Ibraimova
Angelina Karpova
Diana Kosyreva
Elizaveta Kruteleva

Servants

Ivan Alexeyev
Mikhail Kochan
Sergei Kuzmin
Alexei Matrakhov
Yevgeny Sazonov
Alexander Vodopetov

Conductor

Igor Dronov

4 October 2014

Katharina

Ekaterina Krysanova

Petruchio

Vladislav Lantratov

Bianca

Anastasia Stashkevich

Lucentio

Semyon Chudin

Hortensio

Igor Tsvirko

Gremio

Vyacheslav Lopatin

The Widow

Kristina Karasyova

Baptista

Artemy Belyakov

The Housekeeper

Anna Tikhomirova

Grumio

Georgy Gusev

Maidservants

Daria Bochkova
Anastasia Gubanova
Daria Khokhlova
Diana Kosyreva
Yanina Parienko
Ana Turazashvili

Servants

Batyr Annadurdyev
Dmitry Dorokhov
Alexei Matrakhov
Anton Savichev
Maxim Surov
Alexander Vodopetov

Conductor

Igor Dronov

5 October 2014

Katharina

Maria Alexandrova

Petruchio

Denis Savin

Bianca

Anastasia Stashkevich

Lucentio

Artem Ovcharenko

Hortensio

Alexander Smoliyaninov

Gremio

Denis Medvedev

The Widow

Anna Balukova

Baptista

Alexander Volchkov

The Housekeeper

Yanina Parienko

Grumio

Evgeny Truposkiadi

Maidservants

Anastasia Denisova
Anastasia Gubanova
Elvina Ibraimova
Angelina Karpova
Diana Kosyreva
Elizaveta Kruteleva

Servants

Ivan Alexeyev
Mikhail Kochan
Sergei Kuzmin
Alexei Matrakhov
Yevgeny Sazonov
Alexander Vodopetov

Conductor

Igor Dronov

26 February 2015

Katharina

Kristina Kretova

Petruchio

Denis Savin

Bianca

Anastasia Stashkevich

Lucentio

Artem Ovcharenko

Hortensio

Alexander Smoliyaninov

Gremio

Vyacheslav Lopatin

The Widow

Anna Balukova

Baptista

Alexander Volchkov

The Housekeeper

Yanina Parienko

Grumio

Evgeny Truposkiadi

Maidservants

Anastasia Denisova
Anastasia Gubanova
Elvina Ibraimova
Angelina Karpova
Diana Kosyreva
Elizaveta Kruteleva

Servants

Ivan Alexeyev
Mikhail Kochan
Sergei Kuzmin
Alexei Matrakhov
Yevgeny Sazonov
Alexander Vodopetov

Conductor

Igor Dronov

27 February 2015

Katharina

Ekaterina Krysanova

Petruchio

Vladislav Lantratov

Bianca

Anastasia Stashkevich

Lucentio

Semyon Chudin

Hortensio

Igor Tsvirko

Gremio

Vyacheslav Lopatin

The Widow

Anna Balukova

Baptista

Artemy Belyakov

The Housekeeper

Anna Tikhomirova

Grumio

Georgy Gusev

Maidservants

Daria Bochkova
Anastasia Gubanova
Diana Kosyreva
Elizaveta Kruteleva
Yanina Parienko
Ana Turazashvili

Servants

Batyr Annadurdyev
Dmitry Dorokhov
Alexei Matrakhov
Anton Savichev
Maxim Surov
Dmitri Zhuk

Conductor

Igor Dronov

28 February 2015

Katharina

Kristina Kretova

Petruchio

Denis Savin

Bianca

Maria Semenyachenko (Pogosyan)

Lucentio

Alexander Volchkov

Hortensio

Alexander Smoliyaninov

Gremio

Vyacheslav Lopatin

The Widow

Anna Balukova

Baptista

Karim Abdullin

The Housekeeper

Yanina Parienko

Grumio

Evgeny Truposkiadi

Maidservants

Anastasia Denisova
Anastasia Gubanova
Elvina Ibraimova
Angelina Karpova
Diana Kosyreva
Elizaveta Kruteleva

Servants

Ivan Alexeyev
Mikhail Kochan
Sergei Kuzmin
Alexei Matrakhov
Yevgeny Sazonov
Alexander Vodopetov

Conductor


28 February 2015

Katharina

Ekaterina Krysanova

Petruchio

Vladislav Lantratov

Bianca

Anastasia Stashkevich

Lucentio

Semyon Chudin

Hortensio

Alexander Smoliyaninov

Gremio

Vyacheslav Lopatin

The Widow

Kristina Karasyova

Baptista

Artemy Belyakov

The Housekeeper

Anna Tikhomirova

Grumio

Georgy Gusev

Maidservants

Daria Bochkova
Anastasia Gubanova
Elvina Ibraimova
Elizaveta Kruteleva
Yanina Parienko
Ana Turazashvili

Servants

Batyr Annadurdyev
Dmitry Dorokhov
Alexei Matrakhov
Anton Savichev
Maxim Surov
Dmitri Zhuk

Conductor

Igor Dronov

15 May 2015

Katharina

Ekaterina Krysanova

Petruchio

Vladislav Lantratov

Bianca

Anastasia Stashkevich

Lucentio

Semyon Chudin

Hortensio

Igor Tsvirko

Gremio

Vyacheslav Lopatin

The Widow

Anna Balukova

Baptista

Artemy Belyakov

The Housekeeper

Anna Tikhomirova

Grumio

Georgy Gusev

Maidservants

Anastasia Gubanova
Elvina Ibraimova
Angelina Karpova
Daria Khokhlova
Diana Kosyreva
Ana Turazashvili

Servants

Batyr Annadurdyev
Dmitry Dorokhov
Alexei Matrakhov
Dmitri Zhuk

Conductor

Igor Dronov

16 May 2015

Katharina

Kristina Kretova

Petruchio

Denis Savin

Bianca

Maria Semenyachenko (Pogosyan)

Lucentio

Alexander Volchkov

Hortensio

Alexander Smoliyaninov

Gremio

Denis Medvedev

The Widow

Kristina Karasyova

Baptista

Karim Abdullin

The Housekeeper

Anna Tikhomirova

Grumio

Evgeny Truposkiadi

Maidservants

Anastasia Denisova
Anastasia Gubanova
Elvina Ibraimova
Angelina Karpova
Diana Kosyreva
Elizaveta Kruteleva

Servants

Ivan Alexeyev
Mikhail Kochan
Sergei Kuzmin
Alexei Matrakhov
Yevgeny Sazonov
Alexander Vodopetov

Conductor


16 May 2015

Katharina

Ekaterina Krysanova

Petruchio

Vladislav Lantratov

Bianca

Anastasia Stashkevich

Lucentio

Semyon Chudin

Hortensio

Igor Tsvirko

Gremio

Vyacheslav Lopatin

The Widow

Anna Balukova

Baptista

Artemy Belyakov

The Housekeeper

Anna Tikhomirova

Grumio

Georgy Gusev

Maidservants

Anastasia Gubanova
Elvina Ibraimova
Angelina Karpova
Daria Khokhlova
Diana Kosyreva
Ana Turazashvili

Servants

Batyr Annadurdyev
Dmitry Dorokhov
Alexei Matrakhov
Dmitri Zhuk

Conductor

Igor Dronov

17 May 2015

Katharina

Kristina Kretova

Petruchio

Denis Savin

Bianca

Anastasia Stashkevich

Lucentio

Artem Ovcharenko

Hortensio

Alexander Smoliyaninov

Gremio

Denis Medvedev

The Widow

Kristina Karasyova

Baptista

Alexander Volchkov

The Housekeeper

Anna Tikhomirova

Grumio

Evgeny Truposkiadi

Maidservants

Anastasia Denisova
Anastasia Gubanova
Elvina Ibraimova
Angelina Karpova
Diana Kosyreva
Elizaveta Kruteleva

Servants

Ivan Alexeyev
Mikhail Kochan
Sergei Kuzmin
Alexei Matrakhov
Yevgeny Sazonov
Alexander Vodopetov

Conductor

Igor Dronov

25 September 2015

Katharina

Ekaterina Krysanova

Petruchio

Vladislav Lantratov

Bianca

Olga Smirnova

Lucentio

Semyon Chudin

Hortensio

Igor Tsvirko

Gremio

Vyacheslav Lopatin

The Widow

Anna Balukova

Baptista

Artemy Belyakov

The Housekeeper

Anna Tikhomirova

Grumio

Georgy Gusev

Maidservants

Daria Bochkova
Anastasia Gubanova
Elvina Ibraimova
Daria Khokhlova
Yanina Parienko
Ana Turazashvili

Servants

Batyr Annadurdyev
Dmitry Dorokhov
Alexei Matrakhov
Anton Savichev
Maxim Surov
Dmitri Zhuk

Conductor

Igor Dronov

26 September 2015

Katharina

Kristina Kretova

Petruchio

Denis Savin

Bianca

Maria Semenyachenko (Pogosyan)

Lucentio

Alexander Volchkov

Hortensio

Alexander Smoliyaninov

Gremio

Denis Medvedev

The Widow

Kristina Karasyova

Baptista

Karim Abdullin

The Housekeeper

Yanina Parienko

Grumio

Evgeny Truposkiadi

Maidservants

Daria Bochkova
Anastasia Denisova
Anastasia Gubanova
Elvina Ibraimova
Angelina Karpova
Elizaveta Kruteleva

Servants

Ivan Alexeyev
Mikhail Kochan
Vladislav Kozlov
Sergei Kuzmin
Yevgeny Sazonov
Alexander Vodopetov

Conductor


26 September 2015

Katharina

Ekaterina Krysanova

Petruchio

Vladislav Lantratov

Bianca

Anastasia Stashkevich

Lucentio

Artem Ovcharenko

Hortensio

Igor Tsvirko

Gremio

Vyacheslav Lopatin

The Widow

Anna Balukova

Baptista

Artemy Belyakov

The Housekeeper

Anna Tikhomirova

Grumio

Georgy Gusev

Maidservants

Daria Bochkova
Anastasia Gubanova
Elvina Ibraimova
Daria Khokhlova
Yanina Parienko
Ana Turazashvili

Servants

Batyr Annadurdyev
Dmitry Dorokhov
Alexei Matrakhov
Anton Savichev
Maxim Surov
Dmitri Zhuk

Conductor

Igor Dronov

27 September 2015

Katharina

Kristina Kretova

Petruchio

Denis Savin

Bianca

Anastasia Stashkevich

Lucentio

Artem Ovcharenko

Hortensio

Alexander Smoliyaninov

Gremio

Denis Medvedev

The Widow

Kristina Karasyova

Baptista

Alexander Volchkov

The Housekeeper

Yanina Parienko

Grumio

Evgeny Truposkiadi

Maidservants

Daria Bochkova
Anastasia Denisova
Anastasia Gubanova
Elvina Ibraimova
Angelina Karpova
Elizaveta Kruteleva

Servants

Ivan Alexeyev
Mikhail Kochan
Vladislav Kozlov
Sergei Kuzmin
Yevgeny Sazonov
Alexander Vodopetov

Conductor

Igor Dronov

21 January 2016

Katharina

Kristina Kretova

Petruchio

Denis Savin

Bianca

Anastasia Stashkevich

Lucentio

Artem Ovcharenko

Hortensio

Alexander Smoliyaninov

Gremio

Vyacheslav Lopatin

The Widow

Anna Balukova

Baptista

Karim Abdullin

The Housekeeper

Yanina Parienko

Grumio

Evgeny Truposkiadi

Maidservants

Anastasia Denisova
Anastasia Gubanova
Elvina Ibraimova
Angelina Karpova
Diana Kosyreva
Elizaveta Kruteleva

Servants

Ivan Alexeyev
Mikhail Kochan
Vladislav Kozlov
Sergei Kuzmin
Yevgeny Sazonov
Alexander Vodopetov

Conductor

Igor Dronov

22 January 2016

Katharina

Ekaterina Krysanova

Petruchio

Vladislav Lantratov

Bianca

Olga Smirnova

Lucentio

Semyon Chudin

Hortensio

Igor Tsvirko

Gremio

Vyacheslav Lopatin

The Widow

Yulia Grebenshchikova

Baptista

Artemy Belyakov

The Housekeeper

Anna Tikhomirova

Grumio

Georgy Gusev

Maidservants

Daria Bochkova
Anastasia Gubanova
Daria Khokhlova
Diana Kosyreva
Yanina Parienko
Ana Turazashvili

Servants

Batyr Annadurdyev
Dmitry Dorokhov
Alexei Matrakhov
Anton Savichev
Maxim Surov
Dmitri Zhuk

Conductor

Igor Dronov

23 January 2016

Katharina

Kristina Kretova

Petruchio

Denis Savin

Bianca

Anastasia Stashkevich

Lucentio

Artem Ovcharenko

Hortensio

Alexander Smoliyaninov

Gremio

Vyacheslav Lopatin

The Widow

Anna Balukova

Baptista

Karim Abdullin

The Housekeeper

Victoria Litvinova

Grumio

Evgeny Truposkiadi

Maidservants

Anastasia Denisova
Anastasia Gubanova
Elvina Ibraimova
Angelina Karpova
Diana Kosyreva
Elizaveta Kruteleva

Servants

Ivan Alexeyev
Mikhail Kochan
Vladislav Kozlov
Sergei Kuzmin
Yevgeny Sazonov
Alexander Vodopetov

Conductor

Igor Dronov

23 January 2016

Katharina

Ekaterina Krysanova

Petruchio

Vladislav Lantratov

Bianca

Olga Smirnova

Lucentio

Semyon Chudin

Hortensio

Igor Tsvirko

Gremio

Vyacheslav Lopatin

The Widow

Kristina Karasyova

Baptista

Artemy Belyakov

The Housekeeper

Yanina Parienko

Grumio

Georgy Gusev

Maidservants

Daria Bochkova
Anastasia Gubanova
Elvina Ibraimova
Daria Khokhlova
Diana Kosyreva
Ana Turazashvili

Servants

Batyr Annadurdyev
Dmitry Dorokhov
Alexei Matrakhov
Anton Savichev
Maxim Surov
Dmitri Zhuk

Conductor

Igor Dronov

24 January 2016

Katharina

Ekaterina Krysanova

Petruchio

Vladislav Lantratov

Bianca

Olga Smirnova

Lucentio

Semyon Chudin

Hortensio

Igor Tsvirko

Gremio

Vyacheslav Lopatin

The Widow

Yulia Grebenshchikova

Baptista

Artemy Belyakov

The Housekeeper

Anna Tikhomirova

Grumio

Georgy Gusev

Maidservants

Daria Bochkova
Anastasia Gubanova
Daria Khokhlova
Diana Kosyreva
Yanina Parienko
Ana Turazashvili

Servants

Batyr Annadurdyev
Dmitry Dorokhov
Alexei Matrakhov
Anton Savichev
Maxim Surov
Dmitri Zhuk

Conductor

Igor Dronov

26 May 2016

Katharina

Kristina Kretova

Petruchio

Denis Savin

Bianca

Olga Smirnova

Lucentio

Semyon Chudin

Hortensio

Igor Tsvirko

Gremio

Denis Medvedev

The Widow

Anna Balukova

Baptista

Karim Abdullin

The Housekeeper

Yanina Parienko

Grumio

Evgeny Truposkiadi

Maidservants

Xenia Averina
Anastasia Denisova
Elvina Ibraimova
Angelina Karpova
Diana Kosyreva
Elizaveta Kruteleva

Servants

Ivan Alexeyev
Mikhail Kochan
Vladislav Kozlov
Sergei Kuzmin
Yevgeny Sazonov
Alexander Vodopetov

Conductor

Igor Dronov

27 May 2016

Katharina

Ekaterina Krysanova

Petruchio

Vladislav Lantratov

Bianca

Olga Smirnova

Lucentio

Semyon Chudin

Hortensio

Igor Tsvirko

Gremio

Vyacheslav Lopatin

The Widow

Kristina Karasyova

Baptista

Artemy Belyakov

The Housekeeper

Anna Tikhomirova

Grumio

Georgy Gusev

Maidservants

Daria Bochkova
Anastasia Gubanova
Daria Khokhlova
Diana Kosyreva
Yanina Parienko
Ana Turazashvili

Servants

Batyr Annadurdyev
Dmitry Dorokhov
Alexei Matrakhov
Anton Savichev
Maxim Surov
Dmitri Zhuk

Conductor

Igor Dronov

28 May 2016

Katharina

Kristina Kretova

Petruchio

Denis Savin

Bianca

Olga Smirnova

Lucentio

Semyon Chudin

Hortensio

Igor Tsvirko

Gremio

Denis Medvedev

The Widow

Anna Balukova

Baptista

Karim Abdullin

The Housekeeper

Victoria Litvinova

Grumio

Alexei Matrakhov

Maidservants

Xenia Averina
Anastasia Denisova
Elvina Ibraimova
Angelina Karpova
Diana Kosyreva
Elizaveta Kruteleva

Servants

Ivan Alexeyev
Mikhail Kochan
Vladislav Kozlov
Sergei Kuzmin
Yevgeny Sazonov
Alexander Vodopetov

Conductor


28 May 2016

Katharina

Ekaterina Krysanova

Petruchio

Vladislav Lantratov

Bianca

Olga Smirnova

Lucentio

Semyon Chudin

Hortensio

Igor Tsvirko

Gremio

Vyacheslav Lopatin

The Widow

Yulia Grebenshchikova

Baptista

Artemy Belyakov

The Housekeeper

Anna Tikhomirova

Grumio

Georgy Gusev

Maidservants

Daria Bochkova
Anastasia Gubanova
Daria Khokhlova
Diana Kosyreva
Yanina Parienko
Ana Turazashvili

Servants

Batyr Annadurdyev
Dmitry Dorokhov
Alexei Matrakhov
Anton Savichev
Maxim Surov
Dmitri Zhuk

Conductor

Igor Dronov

3 December 2016

Katharina

Ekaterina Krysanova

Petruchio

Vladislav Lantratov

Bianca

Olga Smirnova

Lucentio

Semyon Chudin

Hortensio

Alexander Smoliyaninov

Gremio

Denis Medvedev

The Widow

Yulia Grebenshchikova

Baptista

Artemy Belyakov

The Housekeeper

Yanina Parienko

Grumio

Georgy Gusev

Maidservants

Daria Bochkova
Anastasia Gubanova
Angelina Karpova
Daria Khokhlova
Diana Kosyreva
Ana Turazashvili

Servants

Batyr Annadurdyev
Sergei Kuzmin
Alexei Matrakhov
Anton Savichev
Maxim Surov
Dmitri Zhuk

Conductor

Igor Dronov

4 December 2016

Katharina

Kristina Kretova

Petruchio

Denis Savin

Bianca

Anastasia Stashkevich

Lucentio

Artem Ovcharenko

Hortensio

Alexander Smoliyaninov

Gremio

Denis Medvedev

The Widow

Anna Balukova

Baptista

Karim Abdullin

The Housekeeper

Victoria Litvinova

Grumio

Evgeny Truposkiadi

Maidservants

Xenia Averina
Anastasia Denisova
Anastasia Gubanova
Elvina Ibraimova
Diana Kosyreva
Yanina Parienko

Servants

Ivan Alexeyev
Mikhail Kochan
Vladislav Kozlov
Sergei Kuzmin
Yevgeny Sazonov
Alexander Vodopetov

Conductor

Igor Dronov

12 April 2017

Katharina

Kristina Kretova

Petruchio

Igor Tsvirko

Bianca

Nina Kaptsova

Lucentio

Artem Ovcharenko

Hortensio

Alexander Smoliyaninov

Gremio

Vyacheslav Lopatin

The Widow

Kristina Karasyova

Baptista

Artemy Belyakov

The Housekeeper

Yanina Parienko

Grumio

Evgeny Truposkiadi

Maidservants

Xenia Averina
Daria Bochkova
Angelina Karpova
Daria Khokhlova
Diana Kosyreva
Ana Turazashvili

Servants

Sergei Kuzmin
Alexei Matrakhov
Anton Savichev
Yevgeny Sazonov
Maxim Surov
Dmitri Zhuk

Conductor

Igor Dronov

13 April 2017

Katharina

Ekaterina Krysanova

Petruchio

Vladislav Lantratov

Bianca

Olga Smirnova

Lucentio

Semyon Chudin

Hortensio

Igor Tsvirko

Gremio

Vyacheslav Lopatin

The Widow

Anna Balukova

Baptista

Artemy Belyakov

The Housekeeper

Victoria Litvinova

Grumio

Georgy Gusev

Maidservants

Xenia Averina
Daria Bochkova
Daria Khokhlova
Diana Kosyreva
Yanina Parienko
Ana Turazashvili

Servants

Sergei Kuzmin
Alexei Matrakhov
Anton Savichev
Yevgeny Sazonov
Maxim Surov
Dmitri Zhuk

Conductor

Igor Dronov

14 April 2017

Katharina

Kristina Kretova

Petruchio

Denis Savin

Bianca

Anastasia Stashkevich

Lucentio

Artem Ovcharenko

Hortensio

Alexander Smoliyaninov

Gremio

Denis Medvedev

The Widow

Yulia Grebenshchikova

Baptista

Artemy Belyakov

The Housekeeper

Yanina Parienko

Grumio

Alexei Matrakhov

Maidservants

Xenia Averina
Anastasia Denisova
Elvina Ibraimova
Angelina Karpova
Daria Khokhlova
Diana Kosyreva

Servants

Ivan Alexeyev
Mikhail Kochan
Vladislav Kozlov
Sergei Kuzmin
Yevgeny Sazonov
Alexander Vodopetov

Conductor

Igor Dronov

16 January 2018

Conductor

Igor Dronov

17 January 2018

Conductor

Igor Dronov