Cast

1. Bidet

Anna Balukova

Kristina Karasyova

Ivan Alexeyev

Denis Medvedev

Andrei Merkuriev

Anton Savichev

Denis Savin

Alexander Smoliyaninov

Alexander Vodopetov

2.TV

Semyon Chudin

Yan Godovsky

3. Pedestrians

Chinara Alizade

Xenia Mineyeva (Sorokina)

Yanina Parienko

Anna Rebetskaya

Marianna Ryzhkina

Yulia Skvortsova

Diana Vishneva

Ivan Alexeyev

Denis Medvedev

Andrei Merkuriev

Anton Savichev

Denis Savin

Igor Tsvirko

Alexander Vodopetov

4. Stove

Maria Alexandrova

Kristina Kretova

Alexander Smoliyaninov

5. Odd Play

Chinara Alizade

Olga Kalinina

Xenia Mineyeva (Sorokina)

Yanina Parienko

Anna Rebetskaya

Igor Tsvirko

Alexander Vodopetov

6. Waltz

Maria Alexandrova

Anna Balukova

Kristina Karasyova

Kristina Kretova

Yanina Parienko

Marianna Ryzhkina

Yulia Skvortsova

Diana Vishneva

Semyon Chudin

Yan Godovsky

Andrei Merkuriev

Anton Savichev

Denis Savin

Alexander Smoliyaninov

Alexander Vodopetov

7. Vacuum Cleaners

Maria Alexandrova

Anna Balukova

Kristina Karasyova

Kristina Kretova

Yanina Parienko

Anna Rebetskaya

Marianna Ryzhkina

Yulia Skvortsova

Diana Vishneva

8. Embryos

Ivan Alexeyev

Denis Medvedev

Andrei Merkuriev

Igor Tsvirko

Alexander Vodopetov

9. Door

Marianna Ryzhkina

Yulia Skvortsova

Diana Vishneva

Denis Savin

Alexander Vodopetov

10. Orchestra

Fleshquartet

11. Ensemble

Everybody

28 March 2013

1. Bidet

Anna Balukova
Ivan Alexeyev
Anton Savichev
Denis Savin
Alexander Smoliyaninov

2.TV

Semyon Chudin

3. Pedestrians

Xenia Mineyeva (Sorokina)
Yulia Skvortsova
Diana Vishneva
Ivan Alexeyev
Anton Savichev
Denis Savin
Alexander Vodopetov

4. Stove

Maria Alexandrova
Alexander Smoliyaninov

5. Odd Play

Xenia Mineyeva (Sorokina)
Anna Rebetskaya
Alexander Vodopetov

6. Waltz

Maria Alexandrova
Anna Balukova
Yulia Skvortsova
Diana Vishneva
Semyon Chudin
Anton Savichev
Denis Savin
Alexander Smoliyaninov

7. Vacuum Cleaners

Maria Alexandrova
Anna Balukova
Anna Rebetskaya
Yulia Skvortsova
Diana Vishneva

8. Embryos

Ivan Alexeyev
Alexander Vodopetov

9. Door

Diana Vishneva
Denis Savin

10. Orchestra

Fleshquartet

11. Ensemble

Everybody29 March 2013

1. Bidet

Kristina Karasyova
Denis Medvedev
Andrei Merkuriev
Denis Savin
Alexander Smoliyaninov

2.TV

Yan Godovsky

3. Pedestrians

Xenia Mineyeva (Sorokina)
Yanina Parienko
Marianna Ryzhkina
Denis Medvedev
Andrei Merkuriev
Denis Savin
Igor Tsvirko

4. Stove

Kristina Kretova
Alexander Smoliyaninov

5. Odd Play

Xenia Mineyeva (Sorokina)
Anna Rebetskaya
Igor Tsvirko

6. Waltz

Kristina Karasyova
Kristina Kretova
Yanina Parienko
Marianna Ryzhkina
Yan Godovsky
Andrei Merkuriev
Denis Savin
Alexander Smoliyaninov

7. Vacuum Cleaners

Kristina Karasyova
Kristina Kretova
Yanina Parienko
Anna Rebetskaya
Marianna Ryzhkina

8. Embryos

Denis Medvedev
Igor Tsvirko

9. Door

Marianna Ryzhkina
Denis Savin

10. Orchestra

Fleshquartet

11. Ensemble

Everybody30 March 2013

1. Bidet

Anna Balukova
Ivan Alexeyev
Anton Savichev
Denis Savin
Alexander Smoliyaninov

2.TV

Semyon Chudin

3. Pedestrians

Xenia Mineyeva (Sorokina)
Yulia Skvortsova
Diana Vishneva
Ivan Alexeyev
Anton Savichev
Denis Savin
Alexander Vodopetov

4. Stove

Maria Alexandrova
Alexander Smoliyaninov

5. Odd Play

Xenia Mineyeva (Sorokina)
Anna Rebetskaya
Alexander Vodopetov

6. Waltz

Maria Alexandrova
Anna Balukova
Yulia Skvortsova
Diana Vishneva
Semyon Chudin
Anton Savichev
Denis Savin
Alexander Smoliyaninov

7. Vacuum Cleaners

Maria Alexandrova
Anna Balukova
Anna Rebetskaya
Yulia Skvortsova
Diana Vishneva

8. Embryos

Ivan Alexeyev
Alexander Vodopetov

9. Door

Diana Vishneva
Denis Savin

10. Orchestra

Fleshquartet

11. Ensemble

Everybody31 March 2013

1. Bidet

Kristina Karasyova
Denis Medvedev
Andrei Merkuriev
Denis Savin
Alexander Smoliyaninov

2.TV

Yan Godovsky

3. Pedestrians

Xenia Mineyeva (Sorokina)
Yanina Parienko
Marianna Ryzhkina
Denis Medvedev
Andrei Merkuriev
Denis Savin
Igor Tsvirko

4. Stove

Kristina Kretova
Alexander Smoliyaninov

5. Odd Play

Xenia Mineyeva (Sorokina)
Anna Rebetskaya
Igor Tsvirko

6. Waltz

Kristina Karasyova
Kristina Kretova
Yanina Parienko
Marianna Ryzhkina
Yan Godovsky
Andrei Merkuriev
Denis Savin
Alexander Smoliyaninov

7. Vacuum Cleaners

Kristina Karasyova
Kristina Kretova
Yanina Parienko
Anna Rebetskaya
Marianna Ryzhkina

8. Embryos

Denis Medvedev
Igor Tsvirko

9. Door

Marianna Ryzhkina
Denis Savin

10. Orchestra

Fleshquartet

11. Ensemble

Everybody7 May 2013

1. Bidet

Kristina Karasyova
Denis Medvedev
Andrei Merkuriev
Denis Savin
Alexander Smoliyaninov

2.TV

Yan Godovsky

3. Pedestrians

Xenia Mineyeva (Sorokina)
Yanina Parienko
Marianna Ryzhkina
Denis Medvedev
Andrei Merkuriev
Denis Savin
Igor Tsvirko

4. Stove

Kristina Kretova
Alexander Smoliyaninov

5. Odd Play

Xenia Mineyeva (Sorokina)
Anna Rebetskaya
Igor Tsvirko

6. Waltz

Kristina Karasyova
Kristina Kretova
Yanina Parienko
Marianna Ryzhkina
Yan Godovsky
Andrei Merkuriev
Denis Savin
Alexander Smoliyaninov

7. Vacuum Cleaners

Kristina Karasyova
Kristina Kretova
Yanina Parienko
Anna Rebetskaya
Marianna Ryzhkina

8. Embryos

Denis Medvedev
Igor Tsvirko

9. Door

Marianna Ryzhkina
Denis Savin

10. Orchestra

Fleshquartet

11. Ensemble

Everybody8 May 2013

1. Bidet

Anna Balukova
Ivan Alexeyev
Anton Savichev
Denis Savin
Alexander Smoliyaninov

2.TV

Semyon Chudin

3. Pedestrians

Xenia Mineyeva (Sorokina)
Yanina Parienko
Marianna Ryzhkina
Ivan Alexeyev
Anton Savichev
Denis Savin
Alexander Vodopetov

4. Stove

Maria Alexandrova
Alexander Smoliyaninov

5. Odd Play

Xenia Mineyeva (Sorokina)
Anna Rebetskaya
Alexander Vodopetov

6. Waltz

Maria Alexandrova
Anna Balukova
Yanina Parienko
Marianna Ryzhkina
Semyon Chudin
Anton Savichev
Denis Savin
Alexander Smoliyaninov

7. Vacuum Cleaners

Maria Alexandrova
Anna Balukova
Yanina Parienko
Anna Rebetskaya
Marianna Ryzhkina

8. Embryos

Ivan Alexeyev
Alexander Vodopetov

9. Door

Marianna Ryzhkina
Denis Savin

10. Orchestra

Fleshquartet

11. Ensemble

Everybody25 February 2014

1. Bidet

Kristina Karasyova
Andrei Merkuriev
Anton Savichev
Denis Savin
Alexander Smoliyaninov

2.TV

Semyon Chudin

3. Pedestrians

Yanina Parienko
Marianna Ryzhkina
Yulia Skvortsova
Andrei Merkuriev
Anton Savichev
Denis Savin
Alexander Vodopetov

4. Stove

Kristina Kretova
Alexander Smoliyaninov

5. Odd Play

Yanina Parienko
Anna Rebetskaya
Alexander Vodopetov

6. Waltz

Kristina Karasyova
Kristina Kretova
Marianna Ryzhkina
Yulia Skvortsova
Semyon Chudin
Anton Savichev
Denis Savin
Alexander Smoliyaninov

7. Vacuum Cleaners

Kristina Karasyova
Kristina Kretova
Anna Rebetskaya
Marianna Ryzhkina
Yulia Skvortsova

8. Embryos

Andrei Merkuriev
Alexander Vodopetov

9. Door

Marianna Ryzhkina
Denis Savin

10. Orchestra

Fleshquartet

11. Ensemble

Everybody26 February 2014

1. Bidet

Kristina Karasyova
Andrei Merkuriev
Anton Savichev
Denis Savin
Alexander Smoliyaninov

2.TV

Semyon Chudin

3. Pedestrians

Yanina Parienko
Marianna Ryzhkina
Yulia Skvortsova
Andrei Merkuriev
Anton Savichev
Denis Savin
Alexander Vodopetov

4. Stove

Kristina Kretova
Alexander Smoliyaninov

5. Odd Play

Yanina Parienko
Anna Rebetskaya
Alexander Vodopetov

6. Waltz

Kristina Karasyova
Marianna Ryzhkina
Yulia Skvortsova
Semyon Chudin
Anton Savichev
Denis Savin
Alexander Smoliyaninov

7. Vacuum Cleaners

Kristina Karasyova
Kristina Kretova
Anna Rebetskaya
Marianna Ryzhkina
Yulia Skvortsova

8. Embryos

Andrei Merkuriev
Alexander Vodopetov

9. Door

Marianna Ryzhkina
Denis Savin

10. Orchestra

Fleshquartet

11. Ensemble

Everybody27 February 2014

1. Bidet

Kristina Karasyova
Andrei Merkuriev
Anton Savichev
Denis Savin
Alexander Smoliyaninov

2.TV

Semyon Chudin

3. Pedestrians

Yanina Parienko
Marianna Ryzhkina
Yulia Skvortsova
Andrei Merkuriev
Anton Savichev
Denis Savin
Alexander Vodopetov

4. Stove

Kristina Kretova
Alexander Smoliyaninov

5. Odd Play

Yanina Parienko
Anna Rebetskaya
Alexander Vodopetov

6. Waltz

Kristina Karasyova
Kristina Kretova
Marianna Ryzhkina
Yulia Skvortsova
Semyon Chudin
Anton Savichev
Denis Savin
Alexander Smoliyaninov

7. Vacuum Cleaners

Kristina Karasyova
Kristina Kretova
Anna Rebetskaya
Marianna Ryzhkina
Yulia Skvortsova

8. Embryos

Andrei Merkuriev
Alexander Vodopetov

9. Door

Marianna Ryzhkina
Denis Savin

10. Orchestra

Fleshquartet

11. Ensemble

Everybody28 February 2014

1. Bidet

Kristina Karasyova
Andrei Merkuriev
Anton Savichev
Alexander Smoliyaninov
Alexander Vodopetov

2.TV

Yan Godovsky

3. Pedestrians

Chinara Alizade
Yanina Parienko
Yulia Skvortsova
Andrei Merkuriev
Anton Savichev
Igor Tsvirko
Alexander Vodopetov

4. Stove

Maria Alexandrova
Alexander Smoliyaninov

5. Odd Play

Chinara Alizade
Anna Rebetskaya
Igor Tsvirko

6. Waltz

Maria Alexandrova
Kristina Karasyova
Yanina Parienko
Yulia Skvortsova
Yan Godovsky
Anton Savichev
Alexander Smoliyaninov
Alexander Vodopetov

7. Vacuum Cleaners

Maria Alexandrova
Kristina Karasyova
Yanina Parienko
Anna Rebetskaya
Yulia Skvortsova

8. Embryos

Andrei Merkuriev
Igor Tsvirko

9. Door

Yulia Skvortsova
Alexander Vodopetov

10. Orchestra

Fleshquartet

11. Ensemble

Everybody22 April 2014

1. Bidet

Anna Balukova
Ivan Alexeyev
Anton Savichev
Denis Savin
Alexander Smoliyaninov

2.TV

Semyon Chudin

3. Pedestrians

Yanina Parienko
Marianna Ryzhkina
Yulia Skvortsova
Ivan Alexeyev
Anton Savichev
Denis Savin
Alexander Vodopetov

4. Stove

Kristina Kretova
Alexander Smoliyaninov

5. Odd Play

Yanina Parienko
Anna Rebetskaya
Alexander Vodopetov

6. Waltz

Anna Balukova
Kristina Kretova
Marianna Ryzhkina
Yulia Skvortsova
Semyon Chudin
Anton Savichev
Denis Savin
Alexander Smoliyaninov

7. Vacuum Cleaners

Anna Balukova
Kristina Kretova
Anna Rebetskaya
Marianna Ryzhkina
Yulia Skvortsova

8. Embryos

Ivan Alexeyev
Alexander Vodopetov

9. Door

Marianna Ryzhkina
Denis Savin

10. Orchestra

Fleshquartet

11. Ensemble

Everybody23 April 2014

1. Bidet

Anna Balukova
Ivan Alexeyev
Anton Savichev
Alexander Smoliyaninov
Alexander Vodopetov

2.TV

Yan Godovsky

3. Pedestrians

Yanina Parienko
Anna Rebetskaya
Yulia Skvortsova
Ivan Alexeyev
Anton Savichev
Igor Tsvirko
Alexander Vodopetov

4. Stove

Maria Alexandrova
Alexander Smoliyaninov

5. Odd Play

Chinara Alizade
Anna Rebetskaya
Igor Tsvirko

6. Waltz

Maria Alexandrova
Anna Balukova
Yanina Parienko
Yulia Skvortsova
Yan Godovsky
Anton Savichev
Alexander Smoliyaninov
Alexander Vodopetov

7. Vacuum Cleaners

Maria Alexandrova
Anna Balukova
Yanina Parienko
Anna Rebetskaya
Yulia Skvortsova

8. Embryos

Ivan Alexeyev
Igor Tsvirko

9. Door

Yulia Skvortsova
Alexander Vodopetov

10. Orchestra

Fleshquartet

11. Ensemble

Everybody29 January 2015

1. Bidet

Anna Balukova
Ivan Alexeyev
Anton Savichev
Denis Savin
Alexander Smoliyaninov

2.TV

Semyon Chudin

3. Pedestrians

Yanina Parienko
Marianna Ryzhkina
Yulia Skvortsova
Ivan Alexeyev
Anton Savichev
Denis Savin
Alexander Vodopetov

4. Stove

Kristina Kretova
Alexander Smoliyaninov

5. Odd Play

Yanina Parienko
Anna Rebetskaya
Alexander Vodopetov

6. Waltz

Anna Balukova
Kristina Kretova
Marianna Ryzhkina
Yulia Skvortsova
Semyon Chudin
Anton Savichev
Denis Savin
Alexander Smoliyaninov

7. Vacuum Cleaners

Anna Balukova
Kristina Kretova
Anna Rebetskaya
Marianna Ryzhkina
Yulia Skvortsova

8. Embryos

Ivan Alexeyev
Alexander Vodopetov

9. Door

Marianna Ryzhkina
Denis Savin

10. Orchestra

Fleshquartet

11. Ensemble

Everybody30 January 2015

1. Bidet

Kristina Karasyova
Denis Medvedev
Andrei Merkuriev
Alexander Smoliyaninov
Alexander Vodopetov

2.TV

Yan Godovsky

3. Pedestrians

Yanina Parienko
Anna Rebetskaya
Yulia Skvortsova
Denis Medvedev
Andrei Merkuriev
Igor Tsvirko
Alexander Vodopetov

4. Stove

Maria Alexandrova
Alexander Smoliyaninov

5. Odd Play

Olga Kalinina
Anna Rebetskaya
Igor Tsvirko

6. Waltz

Maria Alexandrova
Kristina Karasyova
Yanina Parienko
Yulia Skvortsova
Yan Godovsky
Andrei Merkuriev
Alexander Smoliyaninov
Alexander Vodopetov

7. Vacuum Cleaners

Maria Alexandrova
Kristina Karasyova
Yanina Parienko
Anna Rebetskaya
Yulia Skvortsova

8. Embryos

Denis Medvedev
Igor Tsvirko

9. Door

Yulia Skvortsova
Alexander Vodopetov

10. Orchestra

Fleshquartet

11. Ensemble

Everybody31 January 2015

1. Bidet

Anna Balukova
Ivan Alexeyev
Anton Savichev
Denis Savin
Alexander Smoliyaninov

2.TV

Semyon Chudin

3. Pedestrians

Yanina Parienko
Marianna Ryzhkina
Yulia Skvortsova
Ivan Alexeyev
Anton Savichev
Denis Savin
Alexander Vodopetov

4. Stove

Kristina Kretova
Alexander Smoliyaninov

5. Odd Play

Yanina Parienko
Anna Rebetskaya
Alexander Vodopetov

6. Waltz

Kristina Kretova
Yanina Parienko
Marianna Ryzhkina
Yulia Skvortsova
Semyon Chudin
Anton Savichev
Denis Savin
Alexander Smoliyaninov

7. Vacuum Cleaners

Anna Balukova
Kristina Kretova
Anna Rebetskaya
Marianna Ryzhkina
Yulia Skvortsova

8. Embryos

Ivan Alexeyev
Alexander Vodopetov

9. Door

Marianna Ryzhkina
Denis Savin

10. Orchestra

Fleshquartet

11. Ensemble

Everybody1 February 2015

1. Bidet

Kristina Karasyova
Denis Medvedev
Andrei Merkuriev
Alexander Smoliyaninov
Alexander Vodopetov

2.TV

Yan Godovsky

3. Pedestrians

Yanina Parienko
Anna Rebetskaya
Yulia Skvortsova
Denis Medvedev
Andrei Merkuriev
Igor Tsvirko
Alexander Vodopetov

4. Stove

Maria Alexandrova
Alexander Smoliyaninov

5. Odd Play

Olga Kalinina
Anna Rebetskaya
Igor Tsvirko

6. Waltz

Maria Alexandrova
Kristina Karasyova
Yanina Parienko
Yulia Skvortsova
Yan Godovsky
Andrei Merkuriev
Alexander Smoliyaninov
Alexander Vodopetov

7. Vacuum Cleaners

Maria Alexandrova
Kristina Karasyova
Yanina Parienko
Anna Rebetskaya
Yulia Skvortsova

8. Embryos

Denis Medvedev
Igor Tsvirko

9. Door

Yulia Skvortsova
Alexander Vodopetov

10. Orchestra

Fleshquartet

11. Ensemble

Everybody