Cast

Conductor

Laurent Campellone

Pavel Klinichev

Vassily Sinaisky

Tugan Sokhiev

Violetta Valéry

Dinara Alieva

Veronika Dzhioeva

Hibla Gerzmava

Venera Gimadieva

Irina Lungu

Zuzana Marková

Anna Nechaeva

Olga Peretyatko

Albina Shagimuratova

Oxana Shilova

Elena Mosuc

Flora Bervoix

Irina Dolzhenko

Elena Novak

Xenia Vyaznikova

Annina

Maria Gavrilova

Oxana Gorchakovskaya

Elena Okolysheva

Irina Rubtsova

Irina Udalova

Alfredo Germont

Liparit Avetisyan

Arturo Chacón-Cruz

Vincenzo Costanzo

Stephen Costello

Oleg Dolgov

Alexei Dolgov

Andrei Dunaev

Luciano Ganci

Otar Jorjikia

Murat Karahan

Rame Lahaj

Aquiles Machado

Ivan Magri

Suren Maksutov

Nazhmiddin Mavlyanov

Evgeny Nagovitsyn

Stefan Pop

Arnold Rutkowski

Alexei Tatarintsev

Georgy Vasiliev

Giorgio Germont, Alfredo’s father

Elchin Azizov

Vitaly Bilyy

Igor Golovatenko

Vasily Ladyuk

Alexei Markov

Arsen Sogomonyan

Boris Statsenko

Gastone, viscomte De Letorières

Vadim Babichuk

Vasily Efimov

Marat Gali

Sergei Radchenko

Giorgi Sturua

Arseny Yakovlev

Baron Douphol

Otar Kunchulia

Vadim Lynkovsky

Alexei Pashiev

Vyacheslav Pochapsky

Marquis D’obigny

Nikolai Kazansky

Vladimir Komovich

Alexander Roslavets

Fedor Tarasov

Doctor Grenvil

Daniil Chesnokov

Goderdzi Janelidze

Pyotr Migunov

Oleg Tsybulko

Giuseppe, Violetta’s servant

Yuri Markelov

Vadim Tikhonov

Igor Tsurcan

7 October 2012

Conductor

Laurent Campellone

Violetta Valéry

Venera Gimadieva

Flora Bervoix

Xenia Vyaznikova

Annina

Irina Udalova

Alfredo Germont

Alexei Dolgov

Giorgio Germont, Alfredo’s father

Vasily Ladyuk

Gastone, viscomte De Letorières

Vasily Efimov

Baron Douphol

Vadim Lynkovsky

Marquis D’obigny

Nikolai Kazansky

Doctor Grenvil

Pyotr Migunov

Giuseppe, Violetta’s servant

Yuri Markelov

9 October 2012

Conductor

Laurent Campellone

Violetta Valéry

Venera Gimadieva

Flora Bervoix

Irina Dolzhenko

Annina

Elena Okolysheva

Alfredo Germont

Evgeny Nagovitsyn

Giorgio Germont, Alfredo’s father

Igor Golovatenko

Gastone, viscomte De Letorières

Marat Gali

Baron Douphol

Alexei Pashiev

Marquis D’obigny

Fedor Tarasov

Doctor Grenvil

Oleg Tsybulko

Giuseppe, Violetta’s servant

Vadim Tikhonov

11 October 2012

Conductor

Laurent Campellone

Violetta Valéry

Oxana Shilova

Flora Bervoix

Irina Dolzhenko

Annina

Elena Okolysheva

Alfredo Germont

Evgeny Nagovitsyn

Giorgio Germont, Alfredo’s father

Igor Golovatenko

Gastone, viscomte De Letorières

Marat Gali

Baron Douphol

Alexei Pashiev

Marquis D’obigny

Fedor Tarasov

Doctor Grenvil

Oleg Tsybulko

Giuseppe, Violetta’s servant

Vadim Tikhonov

12 October 2012

Conductor

Laurent Campellone

Violetta Valéry

Albina Shagimuratova

Flora Bervoix

Xenia Vyaznikova

Annina

Irina Udalova

Alfredo Germont

Alexei Dolgov

Giorgio Germont, Alfredo’s father

Vasily Ladyuk

Gastone, viscomte De Letorières

Vasily Efimov

Baron Douphol

Vadim Lynkovsky

Marquis D’obigny

Nikolai Kazansky

Doctor Grenvil

Pyotr Migunov

Giuseppe, Violetta’s servant

Yuri Markelov

13 October 2012

Conductor

Laurent Campellone

Violetta Valéry

Oxana Shilova

Flora Bervoix

Irina Dolzhenko

Annina

Elena Okolysheva

Alfredo Germont

Evgeny Nagovitsyn

Giorgio Germont, Alfredo’s father

Igor Golovatenko

Gastone, viscomte De Letorières

Marat Gali

Baron Douphol

Alexei Pashiev

Marquis D’obigny

Fedor Tarasov

Doctor Grenvil

Oleg Tsybulko

Giuseppe, Violetta’s servant

Vadim Tikhonov

14 October 2012

Conductor

Laurent Campellone

Violetta Valéry

Venera Gimadieva

Flora Bervoix

Xenia Vyaznikova

Annina

Irina Udalova

Alfredo Germont

Alexei Dolgov

Giorgio Germont, Alfredo’s father

Vasily Ladyuk

Gastone, viscomte De Letorières

Vasily Efimov

Baron Douphol

Vadim Lynkovsky

Marquis D’obigny

Nikolai Kazansky

Doctor Grenvil

Pyotr Migunov

Giuseppe, Violetta’s servant

Yuri Markelov

16 October 2012

Conductor

Pavel Klinichev

Violetta Valéry

Venera Gimadieva

Flora Bervoix

Xenia Vyaznikova

Annina

Irina Udalova

Alfredo Germont

Alexei Dolgov

Giorgio Germont, Alfredo’s father

Vasily Ladyuk

Gastone, viscomte De Letorières

Vasily Efimov

Baron Douphol

Vadim Lynkovsky

Marquis D’obigny

Nikolai Kazansky

Doctor Grenvil

Pyotr Migunov

Giuseppe, Violetta’s servant

Yuri Markelov

17 October 2012

Conductor

Laurent Campellone

Violetta Valéry

Oxana Shilova

Flora Bervoix

Irina Dolzhenko

Annina

Elena Okolysheva

Alfredo Germont

Evgeny Nagovitsyn

Giorgio Germont, Alfredo’s father

Igor Golovatenko

Gastone, viscomte De Letorières

Marat Gali

Baron Douphol

Alexei Pashiev

Marquis D’obigny

Fedor Tarasov

Doctor Grenvil

Oleg Tsybulko

Giuseppe, Violetta’s servant

Vadim Tikhonov

18 October 2012

Conductor

Pavel Klinichev

Violetta Valéry

Albina Shagimuratova

Flora Bervoix

Xenia Vyaznikova

Annina

Irina Udalova

Alfredo Germont

Alexei Dolgov

Giorgio Germont, Alfredo’s father

Vasily Ladyuk

Gastone, viscomte De Letorières

Marat Gali

Baron Douphol

Vadim Lynkovsky

Marquis D’obigny

Nikolai Kazansky

Doctor Grenvil

Pyotr Migunov

Giuseppe, Violetta’s servant

Yuri Markelov

16 December 2012

Conductor

Pavel Klinichev

Violetta Valéry

Albina Shagimuratova

Flora Bervoix

Xenia Vyaznikova

Annina

Elena Okolysheva

Alfredo Germont

Alexei Dolgov

Giorgio Germont, Alfredo’s father

Vasily Ladyuk

Gastone, viscomte De Letorières

Vasily Efimov

Baron Douphol

Vadim Lynkovsky

Marquis D’obigny

Nikolai Kazansky

Doctor Grenvil

Oleg Tsybulko

Giuseppe, Violetta’s servant

Vadim Tikhonov

18 December 2012

Conductor

Pavel Klinichev

Violetta Valéry

Venera Gimadieva

Flora Bervoix

Irina Dolzhenko

Annina

Elena Okolysheva

Alfredo Germont

Arturo Chacón-Cruz

Giorgio Germont, Alfredo’s father

Elchin Azizov

Gastone, viscomte De Letorières

Vasily Efimov

Baron Douphol

Alexei Pashiev

Marquis D’obigny

Fedor Tarasov

Doctor Grenvil

Pyotr Migunov

Giuseppe, Violetta’s servant

Yuri Markelov

19 December 2012

Conductor

Laurent Campellone

Violetta Valéry

Albina Shagimuratova

Flora Bervoix

Xenia Vyaznikova

Annina

Irina Udalova

Alfredo Germont

Alexei Dolgov

Giorgio Germont, Alfredo’s father

Vasily Ladyuk

Gastone, viscomte De Letorières

Marat Gali

Baron Douphol

Vadim Lynkovsky

Marquis D’obigny

Nikolai Kazansky

Doctor Grenvil

Pyotr Migunov

Giuseppe, Violetta’s servant

Yuri Markelov

20 December 2012

Conductor

Laurent Campellone

Violetta Valéry

Venera Gimadieva

Flora Bervoix

Irina Dolzhenko

Annina

Elena Okolysheva

Alfredo Germont

Arturo Chacón-Cruz

Giorgio Germont, Alfredo’s father

Elchin Azizov

Gastone, viscomte De Letorières

Marat Gali

Baron Douphol

Alexei Pashiev

Marquis D’obigny

Fedor Tarasov

Doctor Grenvil

Oleg Tsybulko

Giuseppe, Violetta’s servant

Vadim Tikhonov

22 December 2012

Conductor

Laurent Campellone

Violetta Valéry

Albina Shagimuratova

Flora Bervoix

Xenia Vyaznikova

Annina

Elena Okolysheva

Alfredo Germont

Alexei Dolgov

Giorgio Germont, Alfredo’s father

Vasily Ladyuk

Gastone, viscomte De Letorières

Marat Gali

Baron Douphol

Vadim Lynkovsky

Marquis D’obigny

Nikolai Kazansky

Doctor Grenvil

Pyotr Migunov

Giuseppe, Violetta’s servant

Vadim Tikhonov

23 December 2012

Conductor

Laurent Campellone

Violetta Valéry

Venera Gimadieva

Flora Bervoix

Irina Dolzhenko

Annina

Irina Udalova

Alfredo Germont

Arturo Chacón-Cruz

Giorgio Germont, Alfredo’s father

Elchin Azizov

Gastone, viscomte De Letorières

Marat Gali

Baron Douphol

Alexei Pashiev

Marquis D’obigny

Fedor Tarasov

Doctor Grenvil

Oleg Tsybulko

Giuseppe, Violetta’s servant

Yuri Markelov

9 January 2013

Conductor

Laurent Campellone

Violetta Valéry

Albina Shagimuratova

Flora Bervoix

Irina Dolzhenko

Annina

Irina Udalova

Alfredo Germont

Alexei Dolgov

Giorgio Germont, Alfredo’s father

Vasily Ladyuk

Gastone, viscomte De Letorières

Marat Gali

Baron Douphol

Vadim Lynkovsky

Marquis D’obigny

Nikolai Kazansky

Doctor Grenvil

Pyotr Migunov

Giuseppe, Violetta’s servant

Vadim Tikhonov

10 January 2013

Conductor

Pavel Klinichev

Violetta Valéry

Venera Gimadieva

Flora Bervoix

Irina Dolzhenko

Annina

Elena Okolysheva

Alfredo Germont

Evgeny Nagovitsyn

Giorgio Germont, Alfredo’s father

Elchin Azizov

Gastone, viscomte De Letorières

Marat Gali

Baron Douphol

Alexei Pashiev

Marquis D’obigny

Fedor Tarasov

Doctor Grenvil

Oleg Tsybulko

Giuseppe, Violetta’s servant

Yuri Markelov

11 January 2013

Conductor

Laurent Campellone

Violetta Valéry

Albina Shagimuratova

Flora Bervoix

Irina Dolzhenko

Annina

Irina Udalova

Alfredo Germont

Alexei Dolgov

Giorgio Germont, Alfredo’s father

Vasily Ladyuk

Gastone, viscomte De Letorières

Marat Gali

Baron Douphol

Vadim Lynkovsky

Marquis D’obigny

Fedor Tarasov

Doctor Grenvil

Pyotr Migunov

Giuseppe, Violetta’s servant

Vadim Tikhonov

12 January 2013

Conductor

Pavel Klinichev

Violetta Valéry

Venera Gimadieva

Flora Bervoix

Irina Dolzhenko

Annina

Elena Okolysheva

Alfredo Germont

Evgeny Nagovitsyn

Giorgio Germont, Alfredo’s father

Elchin Azizov

Gastone, viscomte De Letorières

Marat Gali

Baron Douphol

Alexei Pashiev

Marquis D’obigny

Fedor Tarasov

Doctor Grenvil

Oleg Tsybulko

Giuseppe, Violetta’s servant

Yuri Markelov

13 January 2013

Conductor

Laurent Campellone

Violetta Valéry

Albina Shagimuratova

Flora Bervoix

Irina Dolzhenko

Annina

Irina Udalova

Alfredo Germont

Alexei Dolgov

Giorgio Germont, Alfredo’s father

Vasily Ladyuk

Gastone, viscomte De Letorières

Marat Gali

Baron Douphol

Vadim Lynkovsky

Marquis D’obigny

Fedor Tarasov

Doctor Grenvil

Pyotr Migunov

Giuseppe, Violetta’s servant

Vadim Tikhonov

2 April 2013

Conductor

Laurent Campellone

Violetta Valéry

Venera Gimadieva

Flora Bervoix

Irina Dolzhenko

Annina

Irina Udalova

Alfredo Germont

Stefan Pop

Giorgio Germont, Alfredo’s father

Boris Statsenko

Gastone, viscomte De Letorières

Marat Gali

Baron Douphol

Vadim Lynkovsky

Marquis D’obigny

Nikolai Kazansky

Doctor Grenvil

Pyotr Migunov

Giuseppe, Violetta’s servant

Vadim Tikhonov

3 April 2013

Conductor

Laurent Campellone

Violetta Valéry

Oxana Shilova

Flora Bervoix

Xenia Vyaznikova

Annina

Elena Okolysheva

Alfredo Germont

Alexei Dolgov

Giorgio Germont, Alfredo’s father

Igor Golovatenko

Gastone, viscomte De Letorières

Marat Gali

Baron Douphol

Alexei Pashiev

Marquis D’obigny

Nikolai Kazansky

Doctor Grenvil

Pyotr Migunov

Giuseppe, Violetta’s servant

Yuri Markelov

4 April 2013

Conductor

Laurent Campellone

Violetta Valéry

Venera Gimadieva

Flora Bervoix

Irina Dolzhenko

Annina

Irina Udalova

Alfredo Germont

Stefan Pop

Giorgio Germont, Alfredo’s father

Boris Statsenko

Gastone, viscomte De Letorières

Marat Gali

Baron Douphol

Vadim Lynkovsky

Marquis D’obigny

Nikolai Kazansky

Doctor Grenvil

Pyotr Migunov

Giuseppe, Violetta’s servant

Vadim Tikhonov

26 November 2013

Conductor

Vassily Sinaisky

Violetta Valéry

Venera Gimadieva

Flora Bervoix

Xenia Vyaznikova

Annina

Irina Udalova

Alfredo Germont

Alexei Dolgov

Giorgio Germont, Alfredo’s father

Vitaly Bilyy

Gastone, viscomte De Letorières

Marat Gali

Baron Douphol

Vadim Lynkovsky

Marquis D’obigny

Nikolai Kazansky

Doctor Grenvil

Pyotr Migunov

Giuseppe, Violetta’s servant

Vadim Tikhonov

27 November 2013

Conductor

Laurent Campellone

Violetta Valéry

Dinara Alieva

Flora Bervoix

Irina Dolzhenko

Annina

Elena Okolysheva

Alfredo Germont

Andrei Dunaev

Giorgio Germont, Alfredo’s father

Elchin Azizov

Gastone, viscomte De Letorières

Sergei Radchenko

Baron Douphol

Vadim Lynkovsky

Marquis D’obigny

Fedor Tarasov

Doctor Grenvil

Oleg Tsybulko

Giuseppe, Violetta’s servant

Yuri Markelov

28 November 2013

Conductor

Vassily Sinaisky

Violetta Valéry

Venera Gimadieva

Flora Bervoix

Xenia Vyaznikova

Annina

Irina Udalova

Alfredo Germont

Alexei Dolgov

Giorgio Germont, Alfredo’s father

Vitaly Bilyy

Gastone, viscomte De Letorières

Marat Gali

Baron Douphol

Alexei Pashiev

Marquis D’obigny

Nikolai Kazansky

Doctor Grenvil

Pyotr Migunov

Giuseppe, Violetta’s servant

Vadim Tikhonov

29 November 2013

Conductor

Laurent Campellone

Violetta Valéry

Dinara Alieva

Flora Bervoix

Irina Dolzhenko

Annina

Elena Okolysheva

Alfredo Germont

Andrei Dunaev

Giorgio Germont, Alfredo’s father

Elchin Azizov

Gastone, viscomte De Letorières

Marat Gali

Baron Douphol

Alexei Pashiev

Marquis D’obigny

Fedor Tarasov

Doctor Grenvil

Oleg Tsybulko

Giuseppe, Violetta’s servant

Yuri Markelov

30 November 2013

Conductor

Vassily Sinaisky

Violetta Valéry

Venera Gimadieva

Flora Bervoix

Xenia Vyaznikova

Annina

Irina Udalova

Alfredo Germont

Alexei Dolgov

Giorgio Germont, Alfredo’s father

Vitaly Bilyy

Gastone, viscomte De Letorières

Sergei Radchenko

Baron Douphol

Vadim Lynkovsky

Marquis D’obigny

Nikolai Kazansky

Doctor Grenvil

Oleg Tsybulko

Giuseppe, Violetta’s servant

Vadim Tikhonov

1 December 2013

Conductor

Laurent Campellone

Violetta Valéry

Dinara Alieva

Flora Bervoix

Irina Dolzhenko

Annina

Elena Okolysheva

Alfredo Germont

Andrei Dunaev

Giorgio Germont, Alfredo’s father

Elchin Azizov

Gastone, viscomte De Letorières

Sergei Radchenko

Baron Douphol

Alexei Pashiev

Marquis D’obigny

Fedor Tarasov

Doctor Grenvil

Pyotr Migunov

Giuseppe, Violetta’s servant

Yuri Markelov

10 January 2014

Conductor

Laurent Campellone

Violetta Valéry

Venera Gimadieva

Flora Bervoix

Irina Dolzhenko

Annina

Irina Udalova

Alfredo Germont

Alexei Dolgov

Giorgio Germont, Alfredo’s father

Elchin Azizov

Gastone, viscomte De Letorières

Marat Gali

Baron Douphol

Vadim Lynkovsky

Marquis D’obigny

Nikolai Kazansky

Doctor Grenvil

Oleg Tsybulko

Giuseppe, Violetta’s servant

Vadim Tikhonov

11 January 2014

Conductor

Pavel Klinichev

Violetta Valéry

Oxana Shilova

Flora Bervoix

Irina Dolzhenko

Annina

Elena Okolysheva

Alfredo Germont

Georgy Vasiliev

Giorgio Germont, Alfredo’s father

Igor Golovatenko

Gastone, viscomte De Letorières

Sergei Radchenko

Baron Douphol

Alexei Pashiev

Marquis D’obigny

Fedor Tarasov

Doctor Grenvil

Pyotr Migunov

Giuseppe, Violetta’s servant

Yuri Markelov

11 January 2014

Conductor

Laurent Campellone

Violetta Valéry

Venera Gimadieva

Flora Bervoix

Irina Dolzhenko

Annina

Irina Udalova

Alfredo Germont

Alexei Dolgov

Giorgio Germont, Alfredo’s father

Elchin Azizov

Gastone, viscomte De Letorières

Marat Gali

Baron Douphol

Vadim Lynkovsky

Marquis D’obigny

Nikolai Kazansky

Doctor Grenvil

Oleg Tsybulko

Giuseppe, Violetta’s servant

Vadim Tikhonov

12 January 2014

Conductor

Pavel Klinichev

Violetta Valéry

Oxana Shilova

Flora Bervoix

Xenia Vyaznikova

Annina

Elena Okolysheva

Alfredo Germont

Georgy Vasiliev

Giorgio Germont, Alfredo’s father

Igor Golovatenko

Gastone, viscomte De Letorières

Sergei Radchenko

Baron Douphol

Alexei Pashiev

Marquis D’obigny

Fedor Tarasov

Doctor Grenvil

Pyotr Migunov

Giuseppe, Violetta’s servant

Yuri Markelov

1 May 2014

Conductor

Laurent Campellone

Violetta Valéry

Albina Shagimuratova

Flora Bervoix

Xenia Vyaznikova

Annina

Irina Udalova

Alfredo Germont

Alexei Dolgov

Giorgio Germont, Alfredo’s father

Vasily Ladyuk

Gastone, viscomte De Letorières

Marat Gali

Baron Douphol

Vadim Lynkovsky

Marquis D’obigny

Fedor Tarasov

Doctor Grenvil

Pyotr Migunov

Giuseppe, Violetta’s servant

Vadim Tikhonov

2 May 2014

Conductor

Laurent Campellone

Violetta Valéry

Dinara Alieva

Flora Bervoix

Xenia Vyaznikova

Annina

Elena Okolysheva

Alfredo Germont

Georgy Vasiliev

Giorgio Germont, Alfredo’s father

Vasily Ladyuk

Gastone, viscomte De Letorières

Sergei Radchenko

Baron Douphol

Alexei Pashiev

Marquis D’obigny

Fedor Tarasov

Doctor Grenvil

Pyotr Migunov

Giuseppe, Violetta’s servant

Yuri Markelov

3 May 2014

Conductor

Laurent Campellone

Violetta Valéry

Albina Shagimuratova

Flora Bervoix

Irina Dolzhenko

Annina

Irina Udalova

Alfredo Germont

Alexei Dolgov

Giorgio Germont, Alfredo’s father

Vasily Ladyuk

Gastone, viscomte De Letorières

Marat Gali

Baron Douphol

Vadim Lynkovsky

Marquis D’obigny

Fedor Tarasov

Doctor Grenvil

Pyotr Migunov

Giuseppe, Violetta’s servant

Vadim Tikhonov

4 May 2014

Conductor

Pavel Klinichev

Violetta Valéry

Venera Gimadieva

Flora Bervoix

Irina Dolzhenko

Annina

Elena Okolysheva

Alfredo Germont

Georgy Vasiliev

Giorgio Germont, Alfredo’s father

Igor Golovatenko

Gastone, viscomte De Letorières

Sergei Radchenko

Baron Douphol

Alexei Pashiev

Marquis D’obigny

Fedor Tarasov

Doctor Grenvil

Pyotr Migunov

Giuseppe, Violetta’s servant

Yuri Markelov

17 July 2014

Conductor

Laurent Campellone

Violetta Valéry

Oxana Shilova

Flora Bervoix

Irina Dolzhenko

Annina

Irina Udalova

Alfredo Germont

Alexei Dolgov

Giorgio Germont, Alfredo’s father

Elchin Azizov

Gastone, viscomte De Letorières

Marat Gali

Baron Douphol

Vadim Lynkovsky

Marquis D’obigny

Nikolai Kazansky

Doctor Grenvil

Oleg Tsybulko

Giuseppe, Violetta’s servant

Vadim Tikhonov

18 July 2014

Conductor

Pavel Klinichev

Violetta Valéry

Elena Mosuc

Flora Bervoix

Irina Dolzhenko

Annina

Elena Okolysheva

Alfredo Germont

Georgy Vasiliev

Giorgio Germont, Alfredo’s father

Igor Golovatenko

Gastone, viscomte De Letorières

Sergei Radchenko

Baron Douphol

Alexei Pashiev

Marquis D’obigny

Fedor Tarasov

Doctor Grenvil

Pyotr Migunov

Giuseppe, Violetta’s servant

Yuri Markelov

19 July 2014

Conductor

Laurent Campellone

Violetta Valéry

Oxana Shilova

Flora Bervoix

Xenia Vyaznikova

Annina

Irina Udalova

Alfredo Germont

Alexei Dolgov

Giorgio Germont, Alfredo’s father

Vasily Ladyuk

Gastone, viscomte De Letorières

Marat Gali

Baron Douphol

Vadim Lynkovsky

Marquis D’obigny

Nikolai Kazansky

Doctor Grenvil

Oleg Tsybulko

Giuseppe, Violetta’s servant

Vadim Tikhonov

20 July 2014

Conductor

Pavel Klinichev

Violetta Valéry

Elena Mosuc

Flora Bervoix

Xenia Vyaznikova

Annina

Elena Okolysheva

Alfredo Germont

Georgy Vasiliev

Giorgio Germont, Alfredo’s father

Igor Golovatenko

Gastone, viscomte De Letorières

Sergei Radchenko

Baron Douphol

Alexei Pashiev

Marquis D’obigny

Fedor Tarasov

Doctor Grenvil

Pyotr Migunov

Giuseppe, Violetta’s servant

Yuri Markelov

2 October 2014

Conductor

Pavel Klinichev

Violetta Valéry

Oxana Shilova

Flora Bervoix

Irina Dolzhenko

Annina

Elena Okolysheva

Alfredo Germont

Suren Maksutov

Giorgio Germont, Alfredo’s father

Elchin Azizov

Gastone, viscomte De Letorières

Sergei Radchenko

Baron Douphol

Alexei Pashiev

Marquis D’obigny

Nikolai Kazansky

Doctor Grenvil

Oleg Tsybulko

Giuseppe, Violetta’s servant

Vadim Tikhonov

3 October 2014

Conductor

Pavel Klinichev

Violetta Valéry

Dinara Alieva

Flora Bervoix

Xenia Vyaznikova

Annina

Irina Udalova

Alfredo Germont

Luciano Ganci

Giorgio Germont, Alfredo’s father

Vasily Ladyuk

Gastone, viscomte De Letorières

Marat Gali

Baron Douphol

Vadim Lynkovsky

Marquis D’obigny

Nikolai Kazansky

Doctor Grenvil

Daniil Chesnokov

Giuseppe, Violetta’s servant

Yuri Markelov

4 October 2014

Conductor

Pavel Klinichev

Violetta Valéry

Oxana Shilova

Flora Bervoix

Irina Dolzhenko

Annina

Elena Okolysheva

Alfredo Germont

Suren Maksutov

Giorgio Germont, Alfredo’s father

Elchin Azizov

Gastone, viscomte De Letorières

Sergei Radchenko

Baron Douphol

Alexei Pashiev

Marquis D’obigny

Nikolai Kazansky

Doctor Grenvil

Oleg Tsybulko

Giuseppe, Violetta’s servant

Vadim Tikhonov

5 October 2014

Conductor

Pavel Klinichev

Violetta Valéry

Dinara Alieva

Flora Bervoix

Xenia Vyaznikova

Annina

Irina Udalova

Alfredo Germont

Luciano Ganci

Giorgio Germont, Alfredo’s father

Vasily Ladyuk

Gastone, viscomte De Letorières

Marat Gali

Baron Douphol

Vadim Lynkovsky

Marquis D’obigny

Nikolai Kazansky

Doctor Grenvil

Daniil Chesnokov

Giuseppe, Violetta’s servant

Yuri Markelov

24 December 2014

Conductor

Pavel Klinichev

Violetta Valéry

Dinara Alieva

Flora Bervoix

Elena Novak

Annina

Oxana Gorchakovskaya

Alfredo Germont

Oleg Dolgov

Giorgio Germont, Alfredo’s father

Vasily Ladyuk

Gastone, viscomte De Letorières

Sergei Radchenko

Baron Douphol

Alexei Pashiev

Marquis D’obigny

Nikolai Kazansky

Doctor Grenvil

Oleg Tsybulko

Giuseppe, Violetta’s servant

Vadim Tikhonov

25 December 2014

Conductor

Pavel Klinichev

Violetta Valéry

Venera Gimadieva

Flora Bervoix

Irina Dolzhenko

Annina

Irina Udalova

Alfredo Germont

Aquiles Machado

Giorgio Germont, Alfredo’s father

Igor Golovatenko

Gastone, viscomte De Letorières

Marat Gali

Baron Douphol

Vadim Lynkovsky

Marquis D’obigny

Nikolai Kazansky

Doctor Grenvil

Daniil Chesnokov

Giuseppe, Violetta’s servant

Yuri Markelov

15 January 2015

Conductor

Tugan Sokhiev

Violetta Valéry

Dinara Alieva

Flora Bervoix

Irina Dolzhenko

Annina

Irina Udalova

Alfredo Germont

Oleg Dolgov

Giorgio Germont, Alfredo’s father

Igor Golovatenko

Gastone, viscomte De Letorières

Marat Gali

Baron Douphol

Otar Kunchulia

Marquis D’obigny

Nikolai Kazansky

Doctor Grenvil

Oleg Tsybulko

Giuseppe, Violetta’s servant

Vadim Tikhonov

17 January 2015

Conductor

Tugan Sokhiev

Violetta Valéry

Dinara Alieva

Flora Bervoix

Irina Dolzhenko

Annina

Irina Udalova

Alfredo Germont

Nazhmiddin Mavlyanov

Giorgio Germont, Alfredo’s father

Igor Golovatenko

Gastone, viscomte De Letorières

Sergei Radchenko

Baron Douphol

Otar Kunchulia

Marquis D’obigny

Nikolai Kazansky

Doctor Grenvil

Oleg Tsybulko

Giuseppe, Violetta’s servant

Vadim Tikhonov

18 January 2015

Conductor

Tugan Sokhiev

Violetta Valéry

Venera Gimadieva

Flora Bervoix

Irina Dolzhenko

Annina

Oxana Gorchakovskaya

Alfredo Germont

Oleg Dolgov

Giorgio Germont, Alfredo’s father

Vasily Ladyuk

Gastone, viscomte De Letorières

Sergei Radchenko

Baron Douphol

Vadim Lynkovsky

Marquis D’obigny

Alexander Roslavets

Doctor Grenvil

Daniil Chesnokov

Giuseppe, Violetta’s servant

Yuri Markelov

7 April 2015

Conductor

Tugan Sokhiev

Violetta Valéry

Dinara Alieva

Flora Bervoix

Irina Dolzhenko

Annina

Irina Udalova

Alfredo Germont

Murat Karahan

Giorgio Germont, Alfredo’s father

Vasily Ladyuk

Gastone, viscomte De Letorières

Marat Gali

Baron Douphol

Otar Kunchulia

Marquis D’obigny

Nikolai Kazansky

Doctor Grenvil

Daniil Chesnokov

Giuseppe, Violetta’s servant

Vadim Tikhonov

8 April 2015

Conductor

Pavel Klinichev

Violetta Valéry

Venera Gimadieva

Flora Bervoix

Elena Novak

Annina

Oxana Gorchakovskaya

Alfredo Germont

Arnold Rutkowski

Giorgio Germont, Alfredo’s father

Elchin Azizov

Gastone, viscomte De Letorières

Marat Gali

Baron Douphol

Vadim Lynkovsky

Marquis D’obigny

Alexander Roslavets

Doctor Grenvil

Daniil Chesnokov

Giuseppe, Violetta’s servant

Yuri Markelov

9 April 2015

Conductor

Tugan Sokhiev

Violetta Valéry

Dinara Alieva

Flora Bervoix

Irina Dolzhenko

Annina

Irina Udalova

Alfredo Germont

Murat Karahan

Giorgio Germont, Alfredo’s father

Vasily Ladyuk

Gastone, viscomte De Letorières

Marat Gali

Baron Douphol

Otar Kunchulia

Marquis D’obigny

Nikolai Kazansky

Doctor Grenvil

Daniil Chesnokov

Giuseppe, Violetta’s servant

Vadim Tikhonov

10 April 2015

Conductor

Tugan Sokhiev

Violetta Valéry

Venera Gimadieva

Flora Bervoix

Elena Novak

Annina

Oxana Gorchakovskaya

Alfredo Germont

Arnold Rutkowski

Giorgio Germont, Alfredo’s father

Elchin Azizov

Gastone, viscomte De Letorières

Marat Gali

Baron Douphol

Vadim Lynkovsky

Marquis D’obigny

Alexander Roslavets

Doctor Grenvil

Oleg Tsybulko

Giuseppe, Violetta’s servant

Yuri Markelov

10 June 2015

Conductor

Pavel Klinichev

Violetta Valéry

Venera Gimadieva

Flora Bervoix

Elena Novak

Annina

Oxana Gorchakovskaya

Alfredo Germont

Alexei Dolgov

Giorgio Germont, Alfredo’s father

Elchin Azizov

Gastone, viscomte De Letorières

Sergei Radchenko

Baron Douphol

Vadim Lynkovsky

Marquis D’obigny

Alexander Roslavets

Doctor Grenvil

Daniil Chesnokov

Giuseppe, Violetta’s servant

Yuri Markelov

11 June 2015

Conductor

Pavel Klinichev

Violetta Valéry

Dinara Alieva

Flora Bervoix

Irina Dolzhenko

Annina

Irina Udalova

Alfredo Germont

Nazhmiddin Mavlyanov

Giorgio Germont, Alfredo’s father

Arsen Sogomonyan

Gastone, viscomte De Letorières

Marat Gali

Baron Douphol

Otar Kunchulia

Marquis D’obigny

Alexander Roslavets

Doctor Grenvil

Oleg Tsybulko

Giuseppe, Violetta’s servant

Vadim Tikhonov

12 June 2015

Conductor

Pavel Klinichev

Violetta Valéry

Venera Gimadieva

Flora Bervoix

Elena Novak

Annina

Oxana Gorchakovskaya

Alfredo Germont

Alexei Dolgov

Giorgio Germont, Alfredo’s father

Elchin Azizov

Gastone, viscomte De Letorières

Sergei Radchenko

Baron Douphol

Vadim Lynkovsky

Marquis D’obigny

Nikolai Kazansky

Doctor Grenvil

Daniil Chesnokov

Giuseppe, Violetta’s servant

Yuri Markelov

13 June 2015

Conductor

Pavel Klinichev

Violetta Valéry

Dinara Alieva

Flora Bervoix

Irina Dolzhenko

Annina

Irina Udalova

Alfredo Germont

Oleg Dolgov

Giorgio Germont, Alfredo’s father

Arsen Sogomonyan

Gastone, viscomte De Letorières

Marat Gali

Baron Douphol

Otar Kunchulia

Marquis D’obigny

Nikolai Kazansky

Doctor Grenvil

Daniil Chesnokov

Giuseppe, Violetta’s servant

Vadim Tikhonov

14 June 2015

Conductor

Tugan Sokhiev

Violetta Valéry

Venera Gimadieva

Flora Bervoix

Elena Novak

Annina

Oxana Gorchakovskaya

Alfredo Germont

Alexei Dolgov

Giorgio Germont, Alfredo’s father

Elchin Azizov

Gastone, viscomte De Letorières

Sergei Radchenko

Baron Douphol

Vadim Lynkovsky

Marquis D’obigny

Alexander Roslavets

Doctor Grenvil

Daniil Chesnokov

Giuseppe, Violetta’s servant

Yuri Markelov

30 September 2015

Conductor

Tugan Sokhiev

Violetta Valéry

Albina Shagimuratova

Flora Bervoix

Elena Novak

Annina

Oxana Gorchakovskaya

Alfredo Germont

Oleg Dolgov

Giorgio Germont, Alfredo’s father

Igor Golovatenko

Gastone, viscomte De Letorières

Marat Gali

Baron Douphol

Vyacheslav Pochapsky

Marquis D’obigny

Alexander Roslavets

Doctor Grenvil

Daniil Chesnokov

Giuseppe, Violetta’s servant

Yuri Markelov

1 October 2015

Conductor

Tugan Sokhiev

Violetta Valéry

Dinara Alieva

Flora Bervoix

Irina Dolzhenko

Annina

Irina Udalova

Alfredo Germont

Arnold Rutkowski

Giorgio Germont, Alfredo’s father

Arsen Sogomonyan

Gastone, viscomte De Letorières

Arseny Yakovlev

Baron Douphol

Otar Kunchulia

Marquis D’obigny

Nikolai Kazansky

Doctor Grenvil

Daniil Chesnokov

Giuseppe, Violetta’s servant

Vadim Tikhonov

2 October 2015

Conductor

Tugan Sokhiev

Violetta Valéry

Albina Shagimuratova

Flora Bervoix

Elena Novak

Annina

Oxana Gorchakovskaya

Alfredo Germont

Nazhmiddin Mavlyanov

Giorgio Germont, Alfredo’s father

Igor Golovatenko

Gastone, viscomte De Letorières

Marat Gali

Baron Douphol

Vyacheslav Pochapsky

Marquis D’obigny

Alexander Roslavets

Doctor Grenvil

Oleg Tsybulko

Giuseppe, Violetta’s servant

Yuri Markelov

3 October 2015

Conductor

Pavel Klinichev

Violetta Valéry

Dinara Alieva

Flora Bervoix

Irina Dolzhenko

Annina

Irina Udalova

Alfredo Germont

Arnold Rutkowski

Giorgio Germont, Alfredo’s father

Arsen Sogomonyan

Gastone, viscomte De Letorières

Arseny Yakovlev

Baron Douphol

Otar Kunchulia

Marquis D’obigny

Nikolai Kazansky

Doctor Grenvil

Daniil Chesnokov

Giuseppe, Violetta’s servant

Vadim Tikhonov

4 October 2015

Conductor

Tugan Sokhiev

Violetta Valéry

Albina Shagimuratova

Flora Bervoix

Elena Novak

Annina

Oxana Gorchakovskaya

Alfredo Germont

Nazhmiddin Mavlyanov

Giorgio Germont, Alfredo’s father

Igor Golovatenko

Gastone, viscomte De Letorières

Marat Gali

Baron Douphol

Vyacheslav Pochapsky

Marquis D’obigny

Alexander Roslavets

Doctor Grenvil

Oleg Tsybulko

Giuseppe, Violetta’s servant

Yuri Markelov

6 May 2016

Conductor

Tugan Sokhiev

Violetta Valéry

Anna Nechaeva

Flora Bervoix

Elena Novak

Annina

Oxana Gorchakovskaya

Alfredo Germont

Vincenzo Costanzo

Giorgio Germont, Alfredo’s father

Igor Golovatenko

Gastone, viscomte De Letorières

Marat Gali

Baron Douphol

Vyacheslav Pochapsky

Marquis D’obigny

Alexander Roslavets

Doctor Grenvil

Oleg Tsybulko

Giuseppe, Violetta’s servant

Vadim Tikhonov

7 May 2016

Conductor

Tugan Sokhiev

Violetta Valéry

Venera Gimadieva

Flora Bervoix

Irina Dolzhenko

Annina

Irina Udalova

Alfredo Germont

Nazhmiddin Mavlyanov

Giorgio Germont, Alfredo’s father

Vasily Ladyuk

Gastone, viscomte De Letorières

Arseny Yakovlev

Baron Douphol

Otar Kunchulia

Marquis D’obigny

Nikolai Kazansky

Doctor Grenvil

Daniil Chesnokov

Giuseppe, Violetta’s servant

Yuri Markelov

8 May 2016

Conductor

Tugan Sokhiev

Violetta Valéry

Anna Nechaeva

Flora Bervoix

Elena Novak

Annina

Oxana Gorchakovskaya

Alfredo Germont

Vincenzo Costanzo

Giorgio Germont, Alfredo’s father

Igor Golovatenko

Gastone, viscomte De Letorières

Marat Gali

Baron Douphol

Vyacheslav Pochapsky

Marquis D’obigny

Alexander Roslavets

Doctor Grenvil

Oleg Tsybulko

Giuseppe, Violetta’s servant

Vadim Tikhonov

9 May 2016

Conductor

Tugan Sokhiev

Violetta Valéry

Venera Gimadieva

Flora Bervoix

Irina Dolzhenko

Annina

Irina Udalova

Alfredo Germont

Nazhmiddin Mavlyanov

Giorgio Germont, Alfredo’s father

Vasily Ladyuk

Gastone, viscomte De Letorières

Arseny Yakovlev

Baron Douphol

Otar Kunchulia

Marquis D’obigny

Nikolai Kazansky

Doctor Grenvil

Daniil Chesnokov

Giuseppe, Violetta’s servant

Yuri Markelov

2 February 2017

Conductor

Tugan Sokhiev

Violetta Valéry

Hibla Gerzmava

Flora Bervoix

Irina Dolzhenko

Annina

Irina Rubtsova

Alfredo Germont

Ivan Magri

Giorgio Germont, Alfredo’s father

Elchin Azizov

Gastone, viscomte De Letorières

Marat Gali

Baron Douphol

Vyacheslav Pochapsky

Marquis D’obigny

Vladimir Komovich

Doctor Grenvil

Goderdzi Janelidze

Giuseppe, Violetta’s servant

Vadim Tikhonov

3 February 2017

Conductor

Tugan Sokhiev

Violetta Valéry

Anna Nechaeva

Flora Bervoix

Elena Novak

Annina

Irina Rubtsova

Alfredo Germont

Otar Jorjikia

Giorgio Germont, Alfredo’s father

Vasily Ladyuk

Gastone, viscomte De Letorières

Marat Gali

Baron Douphol

Otar Kunchulia

Marquis D’obigny

Vladimir Komovich

Doctor Grenvil

Goderdzi Janelidze

Giuseppe, Violetta’s servant

Vadim Tikhonov

4 February 2017

Conductor

Tugan Sokhiev

Violetta Valéry

Zuzana Marková

Flora Bervoix

Irina Dolzhenko

Annina

Irina Rubtsova

Alfredo Germont

Ivan Magri

Giorgio Germont, Alfredo’s father

Elchin Azizov

Gastone, viscomte De Letorières

Vadim Babichuk

Baron Douphol

Vyacheslav Pochapsky

Marquis D’obigny

Vladimir Komovich

Doctor Grenvil

Goderdzi Janelidze

Giuseppe, Violetta’s servant

Vadim Tikhonov

4 February 2017

Conductor

Tugan Sokhiev

Violetta Valéry

Hibla Gerzmava

Flora Bervoix

Elena Novak

Annina

Irina Rubtsova

Alfredo Germont

Otar Jorjikia

Giorgio Germont, Alfredo’s father

Vasily Ladyuk

Gastone, viscomte De Letorières

Marat Gali

Baron Douphol

Otar Kunchulia

Marquis D’obigny

Vladimir Komovich

Doctor Grenvil

Goderdzi Janelidze

Giuseppe, Violetta’s servant

Vadim Tikhonov

5 February 2017

Conductor

Tugan Sokhiev

Violetta Valéry

Anna Nechaeva

Flora Bervoix

Irina Dolzhenko

Annina

Irina Rubtsova

Alfredo Germont

Ivan Magri

Giorgio Germont, Alfredo’s father

Elchin Azizov

Gastone, viscomte De Letorières

Vadim Babichuk

Baron Douphol

Vyacheslav Pochapsky

Marquis D’obigny

Vladimir Komovich

Doctor Grenvil

Goderdzi Janelidze

Giuseppe, Violetta’s servant

Vadim Tikhonov

9 May 2017

Conductor

Pavel Klinichev

Violetta Valéry

Dinara Alieva

Flora Bervoix

Elena Novak

Annina

Oxana Gorchakovskaya

Alfredo Germont

Liparit Avetisyan

Giorgio Germont, Alfredo’s father

Vasily Ladyuk

Gastone, viscomte De Letorières

Giorgi Sturua

Baron Douphol

Otar Kunchulia

Marquis D’obigny

Vladimir Komovich

Doctor Grenvil

Pyotr Migunov

Giuseppe, Violetta’s servant

Yuri Markelov

10 May 2017

Conductor

Pavel Klinichev

Violetta Valéry

Olga Peretyatko

Flora Bervoix

Irina Dolzhenko

Annina

Maria Gavrilova

Alfredo Germont

Stephen Costello

Giorgio Germont, Alfredo’s father

Elchin Azizov

Gastone, viscomte De Letorières

Marat Gali

Baron Douphol

Vyacheslav Pochapsky

Marquis D’obigny

Vladimir Komovich

Doctor Grenvil

Goderdzi Janelidze

Giuseppe, Violetta’s servant

Yuri Markelov

11 May 2017

Conductor

Pavel Klinichev

Violetta Valéry

Dinara Alieva

Flora Bervoix

Elena Novak

Annina

Oxana Gorchakovskaya

Alfredo Germont

Liparit Avetisyan

Giorgio Germont, Alfredo’s father

Vasily Ladyuk

Gastone, viscomte De Letorières

Giorgi Sturua

Baron Douphol

Otar Kunchulia

Marquis D’obigny

Vladimir Komovich

Doctor Grenvil

Pyotr Migunov

Giuseppe, Violetta’s servant

Vadim Tikhonov

12 May 2017

Conductor

Pavel Klinichev

Violetta Valéry

Olga Peretyatko

Flora Bervoix

Irina Dolzhenko

Annina

Maria Gavrilova

Alfredo Germont

Stephen Costello

Giorgio Germont, Alfredo’s father

Elchin Azizov

Gastone, viscomte De Letorières

Marat Gali

Baron Douphol

Vyacheslav Pochapsky

Marquis D’obigny

Vladimir Komovich

Doctor Grenvil

Goderdzi Janelidze

Giuseppe, Violetta’s servant

Yuri Markelov

13 May 2017

Conductor

Pavel Klinichev

Violetta Valéry

Dinara Alieva

Flora Bervoix

Elena Novak

Annina

Oxana Gorchakovskaya

Alfredo Germont

Liparit Avetisyan

Giorgio Germont, Alfredo’s father

Vasily Ladyuk

Gastone, viscomte De Letorières

Giorgi Sturua

Baron Douphol

Otar Kunchulia

Marquis D’obigny

Vladimir Komovich

Doctor Grenvil

Pyotr Migunov

Giuseppe, Violetta’s servant

Vadim Tikhonov

14 May 2017

Conductor

Pavel Klinichev

Violetta Valéry

Olga Peretyatko

Flora Bervoix

Irina Dolzhenko

Annina

Maria Gavrilova

Alfredo Germont

Stephen Costello

Giorgio Germont, Alfredo’s father

Elchin Azizov

Gastone, viscomte De Letorières

Marat Gali

Baron Douphol

Vyacheslav Pochapsky

Marquis D’obigny

Vladimir Komovich

Doctor Grenvil

Goderdzi Janelidze

Giuseppe, Violetta’s servant

Yuri Markelov

1 November 2017

Conductor

Pavel Klinichev

Violetta Valéry

Dinara Alieva

Flora Bervoix

Irina Dolzhenko

Annina

Irina Rubtsova

Alfredo Germont

Rame Lahaj

Giorgio Germont, Alfredo’s father

Elchin Azizov

Gastone, viscomte De Letorières

Marat Gali

Baron Douphol

Vyacheslav Pochapsky

Marquis D’obigny

Vladimir Komovich

Doctor Grenvil

Goderdzi Janelidze

Giuseppe, Violetta’s servant

Vadim Tikhonov

2 November 2017

Conductor

Tugan Sokhiev

Violetta Valéry

Irina Lungu

Flora Bervoix

Elena Novak

Annina

Maria Gavrilova

Alfredo Germont

Liparit Avetisyan

Giorgio Germont, Alfredo’s father

Alexei Markov

Gastone, viscomte De Letorières

Vadim Babichuk

Baron Douphol

Otar Kunchulia

Marquis D’obigny

Vladimir Komovich

Doctor Grenvil

Pyotr Migunov

Giuseppe, Violetta’s servant

Vadim Tikhonov

3 November 2017

Conductor

Tugan Sokhiev

Violetta Valéry

Dinara Alieva

Flora Bervoix

Irina Dolzhenko

Annina

Irina Rubtsova

Alfredo Germont

Rame Lahaj

Giorgio Germont, Alfredo’s father

Elchin Azizov

Gastone, viscomte De Letorières

Marat Gali

Baron Douphol

Vyacheslav Pochapsky

Marquis D’obigny

Vladimir Komovich

Doctor Grenvil

Goderdzi Janelidze

Giuseppe, Violetta’s servant

Vadim Tikhonov

4 November 2017

Conductor

Tugan Sokhiev

Violetta Valéry

Irina Lungu

Flora Bervoix

Elena Novak

Annina

Maria Gavrilova

Alfredo Germont

Liparit Avetisyan

Giorgio Germont, Alfredo’s father

Alexei Markov

Gastone, viscomte De Letorières

Vadim Babichuk

Baron Douphol

Otar Kunchulia

Marquis D’obigny

Vladimir Komovich

Doctor Grenvil

Pyotr Migunov

Giuseppe, Violetta’s servant

Vadim Tikhonov

5 November 2017

Conductor

Tugan Sokhiev

Violetta Valéry

Dinara Alieva

Flora Bervoix

Irina Dolzhenko

Annina

Irina Rubtsova

Alfredo Germont

Rame Lahaj

Giorgio Germont, Alfredo’s father

Elchin Azizov

Gastone, viscomte De Letorières

Marat Gali

Baron Douphol

Vyacheslav Pochapsky

Marquis D’obigny

Vladimir Komovich

Doctor Grenvil

Goderdzi Janelidze

Giuseppe, Violetta’s servant

Vadim Tikhonov

18 January 2018

Conductor

Tugan Sokhiev

Violetta Valéry

Venera Gimadieva

Flora Bervoix

Irina Dolzhenko

Annina

Irina Rubtsova

Alfredo Germont

Arturo Chacón-Cruz

Giorgio Germont, Alfredo’s father

Igor Golovatenko

Gastone, viscomte De Letorières

Giorgi Sturua

Baron Douphol

Vyacheslav Pochapsky

Marquis D’obigny

Vladimir Komovich

Doctor Grenvil

Goderdzi Janelidze

Giuseppe, Violetta’s servant

Igor Tsurcan

19 January 2018

Conductor

Tugan Sokhiev

Violetta Valéry

Dinara Alieva

Flora Bervoix

Elena Novak

Annina

Maria Gavrilova

Alfredo Germont


Giorgio Germont, Alfredo’s father

Elchin Azizov

Gastone, viscomte De Letorières

Marat Gali

Baron Douphol

Otar Kunchulia

Marquis D’obigny

Vladimir Komovich

Doctor Grenvil

Pyotr Migunov

Giuseppe, Violetta’s servant

Igor Tsurcan

20 January 2018

Conductor

Tugan Sokhiev

Violetta Valéry

Venera Gimadieva

Flora Bervoix

Irina Dolzhenko

Annina

Irina Rubtsova

Alfredo Germont

Arturo Chacón-Cruz

Giorgio Germont, Alfredo’s father

Igor Golovatenko

Gastone, viscomte De Letorières

Giorgi Sturua

Baron Douphol

Vyacheslav Pochapsky

Marquis D’obigny

Vladimir Komovich

Doctor Grenvil

Goderdzi Janelidze

Giuseppe, Violetta’s servant

Igor Tsurcan

21 January 2018

Conductor

Tugan Sokhiev

Violetta Valéry

Dinara Alieva

Flora Bervoix

Elena Novak

Annina

Maria Gavrilova

Alfredo Germont


Giorgio Germont, Alfredo’s father

Elchin Azizov

Gastone, viscomte De Letorières

Marat Gali

Baron Douphol

Otar Kunchulia

Marquis D’obigny

Vladimir Komovich

Doctor Grenvil

Pyotr Migunov

Giuseppe, Violetta’s servant

Igor Tsurcan