Historic Stage

19 & 20 July, 19:00

Premiered on March 3, 2009.
Based on the novel in verse by Alexander Pushkin

Choreographer: Boris Eifman
Set Designer: Zinovy Margolin
Costume Designers: Olga Shaishmelashvili, Pyotr Okunev, Anna Yakushchenko
Lighting Designers: Gleb Filshtinsky, Boris Eifman


CAST

Onegin
: Oleg Gabyshev
Tatyana: Maria Abashova
Lensky: Dmitry Krylov
Olga: Lyubov Andreyeva
General: Sergey Volobuev

Scenes from the performance.
Scenes from the performance.