Beethoven Hall

16 March, 19:30
Part I

“Prayer” on poem by Mikhail Lermontov
Maria Motolygina (soprano)

“Softly the Spirit Flew Up to Heaven” on poem by Alexey K. Tolstoy
Elizaveta Narsia (soprano)

“Kalistrat” on poem by Nikolai Nekrasov
Dmitry Cheblykov (baritone)
Maria Motolygina (soprano)

“Darling Savishna” on poem by Modest Mussorgsky
Igor Korostylev (bass)

“Eremushka’s Lullaby” on poem by Nikolai Nekrasov
Maria Barakova (soprano)

“Blow Winds, Wild Winds” on poem by Alexey Koltsov
Rauf Timergazin (baritone)

“Ah, You Drunken Sot!” on poem by Modest Mussorgsky
Maria Lobanova (soprano)

“Night” on poem by Alexander Pushkin
David Posulikhin (tenor)
Tamuna Gochashvili (soprano)

“What are Words of Love to You?” on poem by Alexander Ammosov
Giorgi Chelidze (bass)

“On the Dnieper” on poem by Taras Shevchenko
Viktoria Karkacheva (mezzo-soprano)

“A Gadren Blooms by the Don” on poem by Alexey Koltsov
Dmitry Cheblykov (baritone)

“Hopak” on poem by Taras Shevchenko
Yulia Shavarina (mezzo-soprano)


Part II

“The Peanut Gallery” on poem by Modest Mussorgsky
Igor Korostylev (bass)
Giorgi Chelidze (bass)
Dmitry Cheblykov (baritone)
Andrei Sklyarenko (tenor)

“A Society Tale (“The Goat”) on poem by Modest Mussorgsky
Viktoria Karkacheva (mezzo-soprano)

“The Classicist” on poem by Modest Mussorgsky
Igor Korostylev (bass)

“Pride” on poem by Alexey K. Tolstoy
Dmitry Cheblykov (baritone)

“The Seminarist” on poem by Modest Mussorgsky
Igor Korostylev (bass)

“The Nursery”
Song cycle on poem by Modest Mussorgsky: 

“With Nanny”
Elmira Karakhanova (soprano)

“In the Corner”
Mikhail Shirochenko (tenor)
Maria Barakova (soprano)

“The Beetle”
Elizaveta Narsia (soprano)

“With the Doll”
Elizaveta Narsia (soprano)

“At Bedtime”
Elmira Karakhanova (soprano)
Maria Barakova (soprano)

“The Cat Sailor”
Elmira Karakhanova (soprano)
Maria Barakova (soprano)

“On the Hobby-Horse”
Mikhail Shirochenko (tenor)
Maria Barakova (soprano)

Piano part: Semen Skigin, Valeria Prokofieva, Alexander Shirokov, Mikhail Korshunov