Beethoven Hall

14 February, 19:30
Part I

SONGS FOR CHILDREN, op. 54
to lyrics by Aleksey Pleshcheyev (1-14), Ivan Surikov (15), Konstantin Aksakov (16)

1. Granny and Grandson
David Posulikhin (tenor)

2. Little Bird 
Elizaveta Narsia (soprano)

3. Spring: The Grass Grows Green
David Posulikhin (tenor)

4. My Little Garden
Elmira Karakhanova (soprano)

5. Legend
Nikolai Zemlyanskikh (baritone)

6. On the Bank
Elizaveta Narsia (soprano)

7. Winter Evening
Maria Motolygina (soprano)

8. The Cuckoo
Elmira Karakhanova (soprano)

9. Spring: The Snow is Already Melting
David Posulikhin (tenor)

10. Lullaby in a Storm
Maria Barakova (mezzo-soprano)

11. The Little Flower
Elizaveta Narsia (soprano)

12. Winter
Alexei Kulagin (bass)

13. Spring Song
Elmira Karakhanova (soprano)

14. Autumn
Maria Barakova (mezzo-soprano)

15. The Swallow
Dmitry Cheblykov (baritone)

16. Child’s Song: My Lizochek
Elizaveta Narsia (soprano)


Part II

SIX ROMANCES, op. 57

1. Tell Me, What in the Shade of the Branches? to lyrics by Vladimir Sollogub
Elmira Karakhanova (soprano)

2. On the Golden Cornfields to lyrics by Aleksey K. Tolstoy
Rauf Timergazin (baritone)

3. Do Not Ask to lyrics by Aleksandr Strugovshchikov (after Goethe)
Maria Barakova (mezzo-soprano)

4. Sleep! to lyrics by Dmitry Merezhkovsky
Nikolai Zemlyanskikh (baritone)

5. Death to lyrics by Dmitry Merezhkovsky
Ulyana Biryukova (mezzo-soprano)

6. Only You Alone to lyrics by Aleksey Pleshcheyev
Maria Barakova (mezzo-soprano)

NIGHT 
Quartet to lyrics by NN (Pyotr Tchaikovsky)

Maria Motolygina (soprano)
Maria Barakova (mezzo-soprano)
David Posulikhin (tenor)
Alexei Kulagin (bass)

NATURE and LOVE 
Trio to lyrics by NN (Pyotr Tchaikovsky)

Elmira Karakhanova (soprano)
Ulyana Biryukova (mezzo-soprano)
Maria Barakova (mezzo-soprano)

ROMEO and JULIET 
Duet to lyrics by Alexander Sokolovsky (after Shakespeare)

Maria Motolygina (soprano)
Arseny Yakovlev (tenor)

Pastorale “SHEPHERD’S SINCERITY”
from the opera The Queen of Spades

Maria Motolygina (soprano)
Dmitry Cheblykov (baritone)
Maria Barakova (mezzo-soprano)


Piano part – Valeria Prokofieva, Sergei Konstantinov, Mikhail Korshunov