Cast

Conductor

Alexey Vereshchagin

Lucy

Ekaterina Ferzba

Tamara Kasumova

Tatiana Koninskaya

Natalia Ritter

Ben

Vasily Sokolov

Azamat Tsaliti

Madame Flora (Baba), a medium

Irina Berezina

Olga Deineka-Boston

Victoria Preobrazhenskaya

Monica, daughter of Madame Flora

Ekaterina Ferzba

Tamara Kasumova

Tatiana Koninskaya

Natalia Ritter

Tobi, a mute boy

Valery Makarov

Askar Nigamedzyanov

Missis Gobineau

Tatiana Fedotova

Alexandra Nanoshkina

Alexandra Mayskaya

Mister Gobineau

Alexandr Polkovnikov

Roman Shevchuk

Missis Nolan

Ekaterina Bolshakova

Zlata Rubinova

Anna Semenyuk

Robot

Vasily Sokolov

Azamat Tsaliti

22 March 2019

Conductor

Alexey Vereshchagin

Lucy

Tamara Kasumova

Ben

Azamat Tsaliti

Madame Flora (Baba), a medium

Olga Deineka-Boston

Monica, daughter of Madame Flora

Tamara Kasumova

Tobi, a mute boy

Askar Nigamedzyanov

Missis Gobineau

Alexandra Mayskaya

Mister Gobineau

Roman Shevchuk

Missis Nolan

Anna Semenyuk23 March 2019

Conductor

Alexey Vereshchagin

Lucy

Tamara Kasumova

Ben

Azamat Tsaliti

Madame Flora (Baba), a medium

Olga Deineka-Boston

Monica, daughter of Madame Flora

Tamara Kasumova

Tobi, a mute boy

Askar Nigamedzyanov

Missis Gobineau

Alexandra Nanoshkina

Mister Gobineau

Roman Shevchuk

Missis Nolan

Ekaterina Bolshakova24 March 2019

Conductor

Alexey Vereshchagin

Lucy

Ekaterina Ferzba

Ben

Vasily Sokolov

Madame Flora (Baba), a medium

Victoria Preobrazhenskaya

Monica, daughter of Madame Flora

Ekaterina Ferzba

Tobi, a mute boy


Missis Gobineau

Alexandra Mayskaya

Mister Gobineau

Alexandr Polkovnikov

Missis Nolan

Anna Semenyuk12 April 2019

Conductor

Alexey Vereshchagin

Lucy

Tamara Kasumova

Ben

Azamat Tsaliti

Madame Flora (Baba), a medium

Olga Deineka-Boston

Monica, daughter of Madame Flora

Tamara Kasumova

Tobi, a mute boy

Askar Nigamedzyanov

Missis Gobineau

Alexandra Nanoshkina

Mister Gobineau

Roman Shevchuk

Missis Nolan

Ekaterina Bolshakova13 April 2019

Conductor

Alexey Vereshchagin

Lucy

Natalia Ritter

Ben

Vasily Sokolov

Madame Flora (Baba), a medium

Victoria Preobrazhenskaya

Monica, daughter of Madame Flora

Natalia Ritter

Tobi, a mute boy


Missis Gobineau

Alexandra Mayskaya

Mister Gobineau

Alexandr Polkovnikov

Missis Nolan

Anna Semenyuk20 July 2019

Conductor

Alexey Vereshchagin

Lucy

Tamara Kasumova

Ben

Azamat Tsaliti

Madame Flora (Baba), a medium

Olga Deineka-Boston

Monica, daughter of Madame Flora

Tamara Kasumova

Tobi, a mute boy

Askar Nigamedzyanov

Missis Gobineau

Alexandra Nanoshkina

Mister Gobineau

Roman Shevchuk

Missis Nolan

Ekaterina Bolshakova21 July 2019

Conductor

Alexey Vereshchagin

Lucy

Ekaterina Ferzba

Ben

Vasily Sokolov

Madame Flora (Baba), a medium

Victoria Preobrazhenskaya

Monica, daughter of Madame Flora

Ekaterina Ferzba

Tobi, a mute boy

Askar Nigamedzyanov

Missis Gobineau

Alexandra Mayskaya

Mister Gobineau

Alexandr Polkovnikov

Missis Nolan

Anna Semenyuk8 November 2019

Conductor

Alexey Vereshchagin

Lucy

Natalia Ritter

Ben

Vasily Sokolov

Madame Flora (Baba), a medium

Victoria Preobrazhenskaya

Monica, daughter of Madame Flora

Natalia Ritter

Tobi, a mute boy


Missis Gobineau

Alexandra Mayskaya

Mister Gobineau

Alexandr Polkovnikov

Missis Nolan

Anna Semenyuk

Robot

Vasily Sokolov9 November 2019

Conductor

Alexey Vereshchagin

Lucy

Tamara Kasumova

Ben

Azamat Tsaliti

Madame Flora (Baba), a medium

Olga Deineka-Boston

Monica, daughter of Madame Flora

Tamara Kasumova

Tobi, a mute boy

Askar Nigamedzyanov

Missis Gobineau

Alexandra Nanoshkina

Mister Gobineau

Roman Shevchuk

Missis Nolan

Ekaterina Bolshakova

Robot

Azamat Tsaliti10 January 2020

Conductor

Alexey Vereshchagin

Lucy

Tamara Kasumova

Ben

Azamat Tsaliti

Madame Flora (Baba), a medium

Irina Berezina

Monica, daughter of Madame Flora

Tamara Kasumova

Tobi, a mute boy

Askar Nigamedzyanov

Missis Gobineau

Alexandra Nanoshkina

Mister Gobineau

Roman Shevchuk

Missis Nolan

Ekaterina Bolshakova

Robot

Azamat Tsaliti11 January 2020

Conductor

Alexey Vereshchagin

Lucy

Natalia Ritter

Ben

Vasily Sokolov

Madame Flora (Baba), a medium

Victoria Preobrazhenskaya

Monica, daughter of Madame Flora

Natalia Ritter

Tobi, a mute boy


Missis Gobineau

Alexandra Mayskaya

Mister Gobineau

Alexandr Polkovnikov

Missis Nolan

Anna Semenyuk

Robot

Vasily Sokolov26 May 2020


PERFORMANCE IS CANCELLED.

27 May 2020


PERFORMANCE IS CANCELLED.

26 September 2020

Conductor

Alexey Vereshchagin

Lucy

Tamara Kasumova

Ben

Azamat Tsaliti

Madame Flora (Baba), a medium

Irina Berezina

Monica, daughter of Madame Flora

Tamara Kasumova

Tobi, a mute boy


Missis Gobineau

Alexandra Nanoshkina

Mister Gobineau

Roman Shevchuk

Missis Nolan

Ekaterina Bolshakova

Robot

Azamat Tsaliti27 September 2020

Conductor

Alexey Vereshchagin

Lucy

Natalia Ritter

Ben

Vasily Sokolov

Madame Flora (Baba), a medium

Victoria Preobrazhenskaya

Monica, daughter of Madame Flora

Natalia Ritter

Tobi, a mute boy


Missis Gobineau

Alexandra Mayskaya

Mister Gobineau

Alexandr Polkovnikov

Missis Nolan

Anna Semenyuk

Robot

Vasily Sokolov15 May 2021

Conductor

Alexey Vereshchagin

Lucy

Ekaterina Ferzba

Ben

Azamat Tsaliti

Madame Flora (Baba), a medium

Olga Deineka-Boston

Monica, daughter of Madame Flora

Ekaterina Ferzba

Tobi, a mute boy

Askar Nigamedzyanov

Missis Gobineau

Alexandra Nanoshkina

Mister Gobineau

Alexandr Polkovnikov

Missis Nolan

Ekaterina Bolshakova

Robot

Azamat Tsaliti16 May 2021

Conductor

Alexey Vereshchagin

Lucy

Natalia Ritter

Ben

Vasily Sokolov

Madame Flora (Baba), a medium

Victoria Preobrazhenskaya

Monica, daughter of Madame Flora

Natalia Ritter

Tobi, a mute boy

Valery Makarov

Missis Gobineau

Alexandra Mayskaya

Mister Gobineau

Roman Shevchuk

Missis Nolan

Anna Semenyuk

Robot

Vasily Sokolov