Conductor

Assistant Conductor

 • Leonid Chistyakov

Flutes

 • Mikhail Trofimov

Oboe

 • Ivan Paisov
 • Alexei Bychkov

Clarinets

 • Dmitry Romanov
 • Ashot Kirakosyan

Bassoons

 • Ivan Agaltsov

Cornets

 • Leonid Chistyakov
 • Stepan Kravchenko
 • Yaroslav Alexeyev
 • Sergei Lutsenko

Trumpets

 • Alexander Royzen

Bass-Trumpet

 • Arkady Don

French Horns

 • Vadim Mikulinsky
 • Evgeny Sharipov

Trombones

 • Sergei Koryavichev
 • Alexander Volkov
 • Andrei Krivovtsev
 • Vladislav Martynov
 • Mikhail Shamonin

Percussion

 • Alexander Koshevoy
 • Oleg Vorobiev
 • Ivan Kokorin

Guitar

 • Rudik Alimov