Cast

1. Bidet

Ivan Alexeyev

Anna Balukova

Kristina Karasyova

Denis Medvedev

Andrei Merkuriev

Anton Savichev

Denis Savin

Alexander Smoliyaninov

Alexander Vodopetov

2.TV

Semyon Chudin

Yan Godovsky

3. Pedestrians

Ivan Alexeyev

Chinara Alizade

Yulia Lunkina

Denis Medvedev

Andrei Merkuriev

Yanina Parienko

Anna Rebetskaya

Marianna Ryzhkina

Anton Savichev

Denis Savin

Xenia Sorokina

Igor Tsvirko

Diana Vishneva

Alexander Vodopetov

4. Stove

Maria Alexandrova

Kristina Kretova

Alexander Smoliyaninov

5. Odd Play

Chinara Alizade

Yanina Parienko

Anna Rebetskaya

Olga Rezvova

Xenia Sorokina

Igor Tsvirko

Alexander Vodopetov

6. Waltz

Maria Alexandrova

Anna Balukova

Semyon Chudin

Yan Godovsky

Kristina Karasyova

Kristina Kretova

Yulia Lunkina

Andrei Merkuriev

Yanina Parienko

Marianna Ryzhkina

Anton Savichev

Denis Savin

Alexander Smoliyaninov

Diana Vishneva

Alexander Vodopetov

7. Vacuum Cleaners

Maria Alexandrova

Anna Balukova

Kristina Karasyova

Kristina Kretova

Yulia Lunkina

Yanina Parienko

Anna Rebetskaya

Marianna Ryzhkina

Diana Vishneva

8. Embryos

Ivan Alexeyev

Denis Medvedev

Andrei Merkuriev

Igor Tsvirko

Alexander Vodopetov

9. Door

Yulia Lunkina

Marianna Ryzhkina

Denis Savin

Diana Vishneva

Alexander Vodopetov

10. Orchestra

Fleshquartet

11. Ensemble

Everybody

1 february 2015

1. Bidet

Kristina Karasyova

Denis Medvedev

Andrei Merkuriev

Alexander Smoliyaninov

Alexander Vodopetov

2.TV

Yan Godovsky

3. Pedestrians

Yulia Lunkina

Denis Medvedev

Andrei Merkuriev

Yanina Parienko

Anna Rebetskaya

Igor Tsvirko

Alexander Vodopetov

4. Stove

Maria Alexandrova

Alexander Smoliyaninov

5. Odd Play

Anna Rebetskaya

Olga Rezvova

Igor Tsvirko

6. Waltz

Maria Alexandrova

Yan Godovsky

Kristina Karasyova

Yulia Lunkina

Andrei Merkuriev

Yanina Parienko

Alexander Smoliyaninov

Alexander Vodopetov

7. Vacuum Cleaners

Maria Alexandrova

Kristina Karasyova

Yulia Lunkina

Yanina Parienko

Anna Rebetskaya

8. Embryos

Denis Medvedev

Igor Tsvirko

9. Door

Yulia Lunkina

Alexander Vodopetov

10. Orchestra

Fleshquartet

11. Ensemble

Everybody

31 january 2015

1. Bidet

Ivan Alexeyev

Anna Balukova

Anton Savichev

Denis Savin

Alexander Smoliyaninov

2.TV

Semyon Chudin

3. Pedestrians

Ivan Alexeyev

Yulia Lunkina

Yanina Parienko

Marianna Ryzhkina

Anton Savichev

Denis Savin

Alexander Vodopetov

4. Stove

Kristina Kretova

Alexander Smoliyaninov

5. Odd Play

Yanina Parienko

Anna Rebetskaya

Alexander Vodopetov

6. Waltz

Semyon Chudin

Kristina Kretova

Yulia Lunkina

Yanina Parienko

Marianna Ryzhkina

Anton Savichev

Denis Savin

Alexander Smoliyaninov

7. Vacuum Cleaners

Anna Balukova

Kristina Kretova

Yulia Lunkina

Anna Rebetskaya

Marianna Ryzhkina

8. Embryos

Ivan Alexeyev

Alexander Vodopetov

9. Door

Marianna Ryzhkina

Denis Savin

10. Orchestra

Fleshquartet

11. Ensemble

Everybody

30 january 2015

1. Bidet

Kristina Karasyova

Denis Medvedev

Andrei Merkuriev

Alexander Smoliyaninov

Alexander Vodopetov

2.TV

Yan Godovsky

3. Pedestrians

Yulia Lunkina

Denis Medvedev

Andrei Merkuriev

Yanina Parienko

Anna Rebetskaya

Igor Tsvirko

Alexander Vodopetov

4. Stove

Maria Alexandrova

Alexander Smoliyaninov

5. Odd Play

Anna Rebetskaya

Olga Rezvova

Igor Tsvirko

6. Waltz

Maria Alexandrova

Yan Godovsky

Kristina Karasyova

Yulia Lunkina

Andrei Merkuriev

Yanina Parienko

Alexander Smoliyaninov

Alexander Vodopetov

7. Vacuum Cleaners

Maria Alexandrova

Kristina Karasyova

Yulia Lunkina

Yanina Parienko

Anna Rebetskaya

8. Embryos

Denis Medvedev

Igor Tsvirko

9. Door

Yulia Lunkina

Alexander Vodopetov

10. Orchestra

Fleshquartet

11. Ensemble

Everybody

29 january 2015

1. Bidet

Ivan Alexeyev

Anna Balukova

Anton Savichev

Denis Savin

Alexander Smoliyaninov

2.TV

Semyon Chudin

3. Pedestrians

Ivan Alexeyev

Yulia Lunkina

Yanina Parienko

Marianna Ryzhkina

Anton Savichev

Denis Savin

Alexander Vodopetov

4. Stove

Kristina Kretova

Alexander Smoliyaninov

5. Odd Play

Yanina Parienko

Anna Rebetskaya

Alexander Vodopetov

6. Waltz

Anna Balukova

Semyon Chudin

Kristina Kretova

Yulia Lunkina

Marianna Ryzhkina

Anton Savichev

Denis Savin

Alexander Smoliyaninov

7. Vacuum Cleaners

Anna Balukova

Kristina Kretova

Yulia Lunkina

Anna Rebetskaya

Marianna Ryzhkina

8. Embryos

Ivan Alexeyev

Alexander Vodopetov

9. Door

Marianna Ryzhkina

Denis Savin

10. Orchestra

Fleshquartet

11. Ensemble

Everybody

23 april 2014

1. Bidet

Ivan Alexeyev

Anna Balukova

Anton Savichev

Alexander Smoliyaninov

Alexander Vodopetov

2.TV

Yan Godovsky

3. Pedestrians

Ivan Alexeyev

Yulia Lunkina

Yanina Parienko

Anna Rebetskaya

Anton Savichev

Igor Tsvirko

Alexander Vodopetov

4. Stove

Maria Alexandrova

Alexander Smoliyaninov

5. Odd Play

Chinara Alizade

Anna Rebetskaya

Igor Tsvirko

6. Waltz

Maria Alexandrova

Anna Balukova

Yan Godovsky

Yulia Lunkina

Yanina Parienko

Anton Savichev

Alexander Smoliyaninov

Alexander Vodopetov

7. Vacuum Cleaners

Maria Alexandrova

Anna Balukova

Yulia Lunkina

Yanina Parienko

Anna Rebetskaya

8. Embryos

Ivan Alexeyev

Igor Tsvirko

9. Door

Yulia Lunkina

Alexander Vodopetov

10. Orchestra

Fleshquartet

11. Ensemble

Everybody

22 april 2014

1. Bidet

Ivan Alexeyev

Anna Balukova

Anton Savichev

Denis Savin

Alexander Smoliyaninov

2.TV

Semyon Chudin

3. Pedestrians

Ivan Alexeyev

Yulia Lunkina

Yanina Parienko

Marianna Ryzhkina

Anton Savichev

Denis Savin

Alexander Vodopetov

4. Stove

Kristina Kretova

Alexander Smoliyaninov

5. Odd Play

Yanina Parienko

Anna Rebetskaya

Alexander Vodopetov

6. Waltz

Anna Balukova

Semyon Chudin

Kristina Kretova

Yulia Lunkina

Marianna Ryzhkina

Anton Savichev

Denis Savin

Alexander Smoliyaninov

7. Vacuum Cleaners

Anna Balukova

Kristina Kretova

Yulia Lunkina

Anna Rebetskaya

Marianna Ryzhkina

8. Embryos

Ivan Alexeyev

Alexander Vodopetov

9. Door

Marianna Ryzhkina

Denis Savin

10. Orchestra

Fleshquartet

11. Ensemble

Everybody

28 february 2014

1. Bidet

Kristina Karasyova

Andrei Merkuriev

Anton Savichev

Alexander Smoliyaninov

Alexander Vodopetov

2.TV

Yan Godovsky

3. Pedestrians

Chinara Alizade

Yulia Lunkina

Andrei Merkuriev

Yanina Parienko

Anton Savichev

Igor Tsvirko

Alexander Vodopetov

4. Stove

Maria Alexandrova

Alexander Smoliyaninov

5. Odd Play

Chinara Alizade

Anna Rebetskaya

Igor Tsvirko

6. Waltz

Maria Alexandrova

Yan Godovsky

Kristina Karasyova

Yulia Lunkina

Yanina Parienko

Anton Savichev

Alexander Smoliyaninov

Alexander Vodopetov

7. Vacuum Cleaners

Maria Alexandrova

Kristina Karasyova

Yulia Lunkina

Yanina Parienko

Anna Rebetskaya

8. Embryos

Andrei Merkuriev

Igor Tsvirko

9. Door

Yulia Lunkina

Alexander Vodopetov

10. Orchestra

Fleshquartet

11. Ensemble

Everybody

27 february 2014

1. Bidet

Kristina Karasyova

Andrei Merkuriev

Anton Savichev

Denis Savin

Alexander Smoliyaninov

2.TV

Semyon Chudin

3. Pedestrians

Yulia Lunkina

Andrei Merkuriev

Yanina Parienko

Marianna Ryzhkina

Anton Savichev

Denis Savin

Alexander Vodopetov

4. Stove

Kristina Kretova

Alexander Smoliyaninov

5. Odd Play

Yanina Parienko

Anna Rebetskaya

Alexander Vodopetov

6. Waltz

Semyon Chudin

Kristina Karasyova

Kristina Kretova

Yulia Lunkina

Marianna Ryzhkina

Anton Savichev

Denis Savin

Alexander Smoliyaninov

7. Vacuum Cleaners

Kristina Karasyova

Kristina Kretova

Yulia Lunkina

Anna Rebetskaya

Marianna Ryzhkina

8. Embryos

Andrei Merkuriev

Alexander Vodopetov

9. Door

Marianna Ryzhkina

Denis Savin

10. Orchestra

Fleshquartet

11. Ensemble

Everybody

26 february 2014

1. Bidet

Kristina Karasyova

Andrei Merkuriev

Anton Savichev

Denis Savin

Alexander Smoliyaninov

2.TV

Semyon Chudin

3. Pedestrians

Yulia Lunkina

Andrei Merkuriev

Yanina Parienko

Marianna Ryzhkina

Anton Savichev

Denis Savin

Alexander Vodopetov

4. Stove

Kristina Kretova

Alexander Smoliyaninov

5. Odd Play

Yanina Parienko

Anna Rebetskaya

Alexander Vodopetov

6. Waltz

Semyon Chudin

Kristina Karasyova

Yulia Lunkina

Marianna Ryzhkina

Anton Savichev

Denis Savin

Alexander Smoliyaninov

7. Vacuum Cleaners

Kristina Karasyova

Kristina Kretova

Yulia Lunkina

Anna Rebetskaya

Marianna Ryzhkina

8. Embryos

Andrei Merkuriev

Alexander Vodopetov

9. Door

Marianna Ryzhkina

Denis Savin

10. Orchestra

Fleshquartet

11. Ensemble

Everybody

25 february 2014

1. Bidet

Kristina Karasyova

Andrei Merkuriev

Anton Savichev

Denis Savin

Alexander Smoliyaninov

2.TV

Semyon Chudin

3. Pedestrians

Yulia Lunkina

Andrei Merkuriev

Yanina Parienko

Marianna Ryzhkina

Anton Savichev

Denis Savin

Alexander Vodopetov

4. Stove

Kristina Kretova

Alexander Smoliyaninov

5. Odd Play

Yanina Parienko

Anna Rebetskaya

Alexander Vodopetov

6. Waltz

Semyon Chudin

Kristina Karasyova

Kristina Kretova

Yulia Lunkina

Marianna Ryzhkina

Anton Savichev

Denis Savin

Alexander Smoliyaninov

7. Vacuum Cleaners

Kristina Karasyova

Kristina Kretova

Yulia Lunkina

Anna Rebetskaya

Marianna Ryzhkina

8. Embryos

Andrei Merkuriev

Alexander Vodopetov

9. Door

Marianna Ryzhkina

Denis Savin

10. Orchestra

Fleshquartet

11. Ensemble

Everybody

8 may 2013

1. Bidet

Ivan Alexeyev

Anna Balukova

Anton Savichev

Denis Savin

Alexander Smoliyaninov

2.TV

Semyon Chudin

3. Pedestrians

Ivan Alexeyev

Yanina Parienko

Marianna Ryzhkina

Anton Savichev

Denis Savin

Xenia Sorokina

Alexander Vodopetov

4. Stove

Maria Alexandrova

Alexander Smoliyaninov

5. Odd Play

Anna Rebetskaya

Xenia Sorokina

Alexander Vodopetov

6. Waltz

Maria Alexandrova

Anna Balukova

Semyon Chudin

Yanina Parienko

Marianna Ryzhkina

Anton Savichev

Denis Savin

Alexander Smoliyaninov

7. Vacuum Cleaners

Maria Alexandrova

Anna Balukova

Yanina Parienko

Anna Rebetskaya

Marianna Ryzhkina

8. Embryos

Ivan Alexeyev

Alexander Vodopetov

9. Door

Marianna Ryzhkina

Denis Savin

10. Orchestra

Fleshquartet

11. Ensemble

Everybody

7 may 2013

1. Bidet

Kristina Karasyova

Denis Medvedev

Andrei Merkuriev

Denis Savin

Alexander Smoliyaninov

2.TV

Yan Godovsky

3. Pedestrians

Denis Medvedev

Andrei Merkuriev

Yanina Parienko

Marianna Ryzhkina

Denis Savin

Xenia Sorokina

Igor Tsvirko

4. Stove

Kristina Kretova

Alexander Smoliyaninov

5. Odd Play

Anna Rebetskaya

Xenia Sorokina

Igor Tsvirko

6. Waltz

Yan Godovsky

Kristina Karasyova

Kristina Kretova

Andrei Merkuriev

Yanina Parienko

Marianna Ryzhkina

Denis Savin

Alexander Smoliyaninov

7. Vacuum Cleaners

Kristina Karasyova

Kristina Kretova

Yanina Parienko

Anna Rebetskaya

Marianna Ryzhkina

8. Embryos

Denis Medvedev

Igor Tsvirko

9. Door

Marianna Ryzhkina

Denis Savin

10. Orchestra

Fleshquartet

11. Ensemble

Everybody

31 march 2013

1. Bidet

Kristina Karasyova

Denis Medvedev

Andrei Merkuriev

Denis Savin

Alexander Smoliyaninov

2.TV

Yan Godovsky

3. Pedestrians

Denis Medvedev

Andrei Merkuriev

Yanina Parienko

Marianna Ryzhkina

Denis Savin

Xenia Sorokina

Igor Tsvirko

4. Stove

Kristina Kretova

Alexander Smoliyaninov

5. Odd Play

Anna Rebetskaya

Xenia Sorokina

Igor Tsvirko

6. Waltz

Yan Godovsky

Kristina Karasyova

Kristina Kretova

Andrei Merkuriev

Yanina Parienko

Marianna Ryzhkina

Denis Savin

Alexander Smoliyaninov

7. Vacuum Cleaners

Kristina Karasyova

Kristina Kretova

Yanina Parienko

Anna Rebetskaya

Marianna Ryzhkina

8. Embryos

Denis Medvedev

Igor Tsvirko

9. Door

Marianna Ryzhkina

Denis Savin

10. Orchestra

Fleshquartet

11. Ensemble

Everybody

30 march 2013

1. Bidet

Ivan Alexeyev

Anna Balukova

Anton Savichev

Denis Savin

Alexander Smoliyaninov

2.TV

Semyon Chudin

3. Pedestrians

Ivan Alexeyev

Yulia Lunkina

Anton Savichev

Denis Savin

Xenia Sorokina

Diana Vishneva

Alexander Vodopetov

4. Stove

Maria Alexandrova

Alexander Smoliyaninov

5. Odd Play

Anna Rebetskaya

Xenia Sorokina

Alexander Vodopetov

6. Waltz

Maria Alexandrova

Anna Balukova

Semyon Chudin

Yulia Lunkina

Anton Savichev

Denis Savin

Alexander Smoliyaninov

Diana Vishneva

7. Vacuum Cleaners

Maria Alexandrova

Anna Balukova

Yulia Lunkina

Anna Rebetskaya

Diana Vishneva

8. Embryos

Ivan Alexeyev

Alexander Vodopetov

9. Door

Denis Savin

Diana Vishneva

10. Orchestra

Fleshquartet

11. Ensemble

Everybody

29 march 2013

1. Bidet

Kristina Karasyova

Denis Medvedev

Andrei Merkuriev

Denis Savin

Alexander Smoliyaninov

2.TV

Yan Godovsky

3. Pedestrians

Denis Medvedev

Andrei Merkuriev

Yanina Parienko

Marianna Ryzhkina

Denis Savin

Xenia Sorokina

Igor Tsvirko

4. Stove

Kristina Kretova

Alexander Smoliyaninov

5. Odd Play

Anna Rebetskaya

Xenia Sorokina

Igor Tsvirko

6. Waltz

Yan Godovsky

Kristina Karasyova

Kristina Kretova

Andrei Merkuriev

Yanina Parienko

Marianna Ryzhkina

Denis Savin

Alexander Smoliyaninov

7. Vacuum Cleaners

Kristina Karasyova

Kristina Kretova

Yanina Parienko

Anna Rebetskaya

Marianna Ryzhkina

8. Embryos

Denis Medvedev

Igor Tsvirko

9. Door

Marianna Ryzhkina

Denis Savin

10. Orchestra

Fleshquartet

11. Ensemble

Everybody

28 march 2013

1. Bidet

Ivan Alexeyev

Anna Balukova

Anton Savichev

Denis Savin

Alexander Smoliyaninov

2.TV

Semyon Chudin

3. Pedestrians

Ivan Alexeyev

Yulia Lunkina

Anton Savichev

Denis Savin

Xenia Sorokina

Diana Vishneva

Alexander Vodopetov

4. Stove

Maria Alexandrova

Alexander Smoliyaninov

5. Odd Play

Anna Rebetskaya

Xenia Sorokina

Alexander Vodopetov

6. Waltz

Maria Alexandrova

Anna Balukova

Semyon Chudin

Yulia Lunkina

Anton Savichev

Denis Savin

Alexander Smoliyaninov

Diana Vishneva

7. Vacuum Cleaners

Maria Alexandrova

Anna Balukova

Yulia Lunkina

Anna Rebetskaya

Diana Vishneva

8. Embryos

Ivan Alexeyev

Alexander Vodopetov

9. Door

Denis Savin

Diana Vishneva

10. Orchestra

Fleshquartet

11. Ensemble

Everybody